×

Rr. Ismail Qemali, Pallati 18, Kati 1, 1001, Tiranë, Shqipëri
“Shekulli Group”

KPA merr vendimin, shkarkon nga detyra kreun e KLP-së, Alfred Balla. Ina Rama: 15 vite jashtë sistemit të drejtësisë

Kolegji i Posaçëm i Apelimit kaloi sot në veting në shkallën e dytë kreun e KLP-së Alfred Ballën. Pas shqyrtimit të rastit, KPA vendosi largimin nga sistemi të Ballës. Për Alfred Balllën, ankimoi në KPA Komisioneri Publik. Sipas KPA-së, Alfred Balla nuk duhet që të ushtrojë funksione në drejtësi për 15 vitet e ardhshme.

Rezulton se subjekti i vlerësimit ka përfunduar në kuptimin ligjor marrëdhënien e punësimit në Gjykatën e Lartë për shkak të vullnetit të tij, ka kërkuar të mos i nënshtrohet procesit të rivlerësimit edhe ndërsa ai vetë ka pretenduar gjyqësisht se e gëzonte statusin e këshilltarit ligjor, që e bënte atë subjekt vlerësimi dhe më pas ka hequr dorë nga pretendimi i këtyre të drejtave në funksion të mosushtrimit ndaj këtij procesi. Këto rrethana përfaqësojnë një situatë të kualifikueshme sipas nenit G të aneksit të Kushtetutës. Përfundimisht, trupi gjykues, bazuar në analizën e mësipërme, e gjen të drejtë ankimin e Komisionerit Publik duke konkluduar se vendimi i Komisionit objekt shqyrtimi numër 675 datë 16.06.2023 është i pabazuar në fakte dhe në ligj dhe si i tillë duhet ndryshuar, duke u zbatuar në këtë rast neni G i aneksit të Kushtetutës me ndalimet përkatëse. Trupi gjykues i KPA vendosi ndërprerjen e procesit të rivlerësimit për subjektin e vlerësimit Alfred Balla. Balla nuk mund të punojë në sistemin e drejtësisë për 15 vite. Ky vendim ka efekt të menjëhershëm dhe është përfundimtar”, thuhej në vendimin e lexuar nga anëtarja e KPA, Ina Rama.

Vendimi u dha nga trupa gjykuese e përbërë nga Ina Rama kryesuese, Albana Shtylla relatore, Natasha Mulaj, Rezarta Schuetz, Sokol Çomo anëtar.

Procesi i gjatë dhe i veçantë ndaj Alfred Ballës

Procesi ndaj Ballës, i cili prej vitit 2018 mban detyrën e anëtarit dhe njëkohësisht kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, përbën një nga rastet e veçanta që u shqyrtua nga institucionet e rivlerësimit. Balla, deri në vitin 2017, ka mbajtur pozicionin e ndihmësit ligjor në Gjykatën e Lartë, një detyrë që e shndërronte në subjekt të ligjit për Vetingun.

Ai u largua nga detyra me një vendim të Kryetarit të Gjykatës së Lartë të asaj kohe, Xhezair Zaganjori, pas largimit të gjyqtarit, me të cilin Balla punonte si ndihmës.

Në qershor të vitit 2018, Balla iu drejtua Komisionit të Pavarur të Kualifikimit që të ndërpriste procedurën e rivlerësimit për të, pasi ai nuk e gëzonte statusin e ndihmësit ligjor, për shkaqe që nuk vareshin prej tij. Gjithashtu, ai njoftoi KPK-në se e kishte ankimuar vendimin e kreut të Gjykatës së Lartë që i ndërpreu marrëdhëniet e punës me atë institucion.

Gjykata Administrative e Shkallës së Parë, në vendimin e marrë në Korrik 2021, ndër të tjera, arsyeton mbi: […] pavlefshmërinë absolute të urdhrit të kryetarit të Gjykatës së Lartë, dhe faktit se subjekti i rivlerësimit gëzonte statusin deri kur me zgjedhjen e tij si anëtar i KLP-së, ku paditësi ka humbur çdo të drejtë që rrjedh nga qenia e tij si Ndihmësligjor në Gjykatën e Lartë […].

Përtej sa konstatonte gjykata në vendim, vetë subjekti i rivlerësimit, duke synuar pranimin e plotë të objektit të padisë të paraqitur në shkallën e parë të gjykimit dhe për shkak të gëzimit të statusit, kërkonte edhe rikthimin në detyrën e Këshilltarit ligjor të Gjykatës së Lartë, pas përfundimit të mandatit si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke paraqitur ankim në Gjykatën Administrative të Apelit.

Në këto kushte, Balla u përfshi në listën e subjekteve që i nënshtrohen Vetingut. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, në janar 2022, e njoftoi Ballën (në cilësinë e këshilltar ligjor) për caktimin e trupës që do të kryente Vetingun e tij.

Në përgjigje të këtij njoftimi, Balla kërkon ndërprerjen e procesit të rivlerësimit pa vendim, për shkak se ai nuk është më ndihmës ligjor dhe se mban funksion tjetër kushtetues.

Më tej, në datën 4.4.2023, Balla iu drejtua me një shkresë Komisionit, ku e informon lidhur me vendimin datë 10.3.2023, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, e cila ka vendosur “Prishjen e vendimit datë 29.97.2021, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe rrëzimin e kërkesëpadisë”. Sipas tij, edhe bazuar në këtë vendim, ai nuk ishte subjekt i ligjit të Vetingut.

Po ashtu, Balla, në mars 2023, i është drejtuar organit të KLGJ-së, me kërkesën për heqjen dorë nga kërkesa për deklarimin e pasjes/njohjes së statusit të Këshilltarit/Ndihmësit ligjor jomagjistrat në Gjykatën e Lartë, duke arsyetuar se: […] duke qenë se tashmë ka përfunduar gjykimi në të dyja shkallët e tij dhe unë mendoj se pozicioni im aktual si anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë nuk pajtohet me statusin e Ndihmësit ligjor në Gjykatën e Lartë, heq dorë nga kërkesa drejtuar para jush në vitin 2020 dhe pushimin e shqyrtimit të saj […].

Në qershor të vitit 2023, KPK vendosi të pranojë kërkesën e Alfred Ballës, duke vendosur ndërprerjen e procesit të rivlerësimit të tij pa vendim përfundimtar, për shkak se u konsiderua se ai nuk ishte subjekt i ligjit.

Komisioneri Publik nuk ishte dakord me këtë vendim. Irena Nino iu drejtua Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për ndërprerjen e procesit të rivlerësimit dhe ndalimin e tij për t’u përfshirë në organet e sistemit të drejtësisë për 15 vjet.

Sipas Komisioneres Publike, Alfred Balla e ka pasur statusin e ndihmësit ligjor në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit të Vetingut dhe e ka humbur atë me dorëheqjen drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor në vitin 2023.

Ndaj, për komisioneren Nino, Alfred Balla ka dhënë dorëheqjen pa u përfshirë në veting, gjë e cila e pengon të emërohet në detyra të tjera në gjyqësor. Në seancën e zhvilluar më datë 29 prill 2024, Komisionerja Publike i qëndroi të njëjtës kërkesë.

Si tentoi Balla t’i shpëtojë vettingut

KPA vendosi sot të largojë nga sistemi i drejtësisë, Alfred Ballën, kreun e KLP-së. Vendimi është dhënë nga KPA ka lënë në fuqi kërkesën e Komisionerit Publik, i cili kërkoi largimin e Ballës për 15 vjet nga sistemi, ndërsa KPK më parë përmes procedurave, kishte lejuar që kreu i KLP të vijonte detyrën pa iu nënshtruar procesit të vetting.

Në shkallën e parë të Vetting-ut, Balla pretendoi që të mos i nënshtrohej procesit të rivlerësimit me argumentin se ai nuk kishte status magjistrati, pasi ishte larguar si ndihmës-ligjor, funksion që ka ushtruar në Gjykatën e Lartë. Pra, Alfred Balla duke përdorur procedurat, tentoi t’i shpëtonte procesit të Vetting, që siç tregoi gjykimi në shkallën e parë, KPK, i dha rezultat.

Duket se procedura e ndjekur nga kreu i KLP-së, Alfred Balla, kishte të bënte me një interpretim nëse ai mund ti nënshtrohej vetting-ut ose jo, pasi në momentin që ligji hyri në fuqi, ai humbi statusin e magjistratit.

Kjo duket se ishte hapësira që është shfrytëzuar nga Balla, edhe pse bazuar në statusin që kishte si ndihmës ligjor, ai ishte subjekt i vetting, përpara se ligji të miratohej.

Dhe në lojën për ti shpëtuar vetting,  Alfred Balla përdori edhe një padi në Gjykatën Administrative, për të interpretuar nëse ai ishte ose jo subjekt, referuar mënyrës se si kishte humbur statusin e magjistratit.

Në argumentet proceduriale, Balla pretendonte se statusin e gëzonte deri në momentin e emërimit në KLP, ndërkohë që urdhri i lirimit e kishte dhënë efektin pasi institucionet e konsideronin si ish-ndihmës ligjor.

Tjetër argument që u paraqit ishte fakti se Balla nuk kishte kryer Shkollën e Magjistraturës e për rrjedhojë, Komisionit do t’i mungonte ky komponent në rivlerësimin e profesionalizimit.

Balla pretendoi se në kushtet që nuk ka asnjë akt ku të jetë paraqitur dorëheqja nga ana e tij, nuk mund të aplikohet neni G i Aneksit të Kushtetutës.

KPK nuk arriti të merrte një vendim për Alfred Ballën, i cili bashkë me anëtarët jo-magjistratë të tjerë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, nisën një proces që të mbeteshin pjesë e sistemit të drejtësisë si magjistratë pas përfundimit të mandatit të tyre si anëtarë të KLP dhe KLGJ.

Në këtë kuadër, janë disa propozime që janë hedhur për shqyrtim ose debat, përmes të cilave synohej që anëtarët jo magjistratë të dy institucioneve të integroheshin në sistemin e drejtësisë, si gjyqtarë, madje duke synuar Gjykatat e Apelit.

Pra, ajo që dukej se po synohej, jo vetëm nga Alfred Balla si drejtues i KLP-së, por edhe anëtarët e tjerë jo magjistratë, ishte një integrim në sistem, duke shfrytëzuar edhe statusin që kanë si anëtarë të KLP apo KLGJ, duke shmangur procesin e vetting, në përfundim të mandateve të tyre si anëtarë të institucioneve që konsiderohen si qeverisja e sistemit të drejtësisë (KLGJ+KLP).

Çfarë ndodhi në KPK

KPK me shumicë votash, 2 pro dhe një kundër, nuk arriti të merrte një vendim lidhur me subjektin Alfred Balla, por vlerësoi se kreu i KLP nuk ishte subjekt rivlerësimi. Kaq mjaftonte që Balla të vijonte detyrën dhe të shpresonte që me përfundimin e mandatit si anëtar në KLP, të bëhej pjesë e sistemit të drejtësisë.

Dy nga anëtarët e KPK në qëndrimin e tyre arsyetuan se Balla nuk kishte dhënë dorëheqjen dhe se statusin e kishte humbur për shkak se ishte shkarkuar nga kreu i Gjykatës së Lartë në korrik 2017, duke e barazuar këtë vendim në arsyetimin e Kolegjit të Posaçëm të Apelimit mbi një rast dënimi penal për një magjistrat.

Në pakicë, komisionerja Valbona Sanxhaktari iu referua interpretimeve të tjera të bëra nga Kolegji në raste të ngjashme dhe cilësoi faktin që Balla nuk iu nënshtrua procesit të rivlerësimit si dorëheqje. Ajo kërkoi që ndaj tij të aplikohej neni G i Kushtetutës që e largon për 15 vjet nga sistem i drejtësisë.

Sanxhaktari arsyetoi se përjashtimi i bërë nga Kolegji vlente vetëm kur konstatohej paaftësia për të kryer punë që parashikohen në Nenin G të Kushtetutës.

Në vitin 2022, Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit, që përfaqësohej në këtë vendim nga Theo Jacobs, i kërkoi KPK-së që Balla të trajtohej si subjekt me prioritet. Në nëntor të atij viti, me gjasë pasi kishte marrë pyetësorët nga KPK që bënin me dije fillimin e hetimit, Balla i kërkoi Komisionit që procesi të ndërpritej.

Kjo kërkesë u refuzua nga KPK. Më pas Balla ankimoi këtë vendim, duke i kërkuar KPK-së t’ia përcillte ankimin Kolegjit.  KPK duke marrë parasysh edhe qëndrimin e ONM-së refuzoi këtë përpjekje të Ballës.

Deri në këtë moment situata ligjore e kreut të KLP-së ishte ajo e një subjekti rivlerësimi. Por në proces e sipër situata ka ndryshuar.

Shumica në Komision referon një situatë ligjore sipas të cilës Balla u shkarkua nga Gjykata e Lartë në vitin 2017. Balla bëri padi në Gjykatë Adminstrative për këtë vendm dhe kërkoi të paguhej deri në ditën e fillimit të mandatit të tij si anëtar i KLP-së – ku u zgjodh si përfaqësues i shoqërisë civile.  Gjykata Administrative e Shkallës së Parë i dha të drejtë Ballës, por procesi u apelua.

Kur kreu i KLP-së ndodhej nën procedurat e vetingut çështja ishte në Gjykatën Administrative të Apeli. Kjo e dyta vendosi në mars 2023, të prishë vendimin e Shkallës së Parë dhe të rrëzojë padinë. Por ndërsa nuk është plotësisht i qartë arsyetimi i Apelit, shumica e KPK referon se Balla ishte tërhequr nga padia.

“Subjekti i rivlerësimit, Alfred Balla, tërhoqi kërkesën e tij në Gjykatën Administrative dhe ky veprim është legjitim, pasi askush nuk mund të detyrohet të ndjekë një çështje në gjykatë”, arsyeton shumica.

Sipas shumicës nga ky moment shkarkimi i Ballës merrte formë të prerë dhe e shkarkonte atë nga detyrimi për t’iu nënshtruar vetingut.

“Në kushtet kur jemi para një akti i cili tashmë është në fuqi, për pasojë mund të konsiderohet si një ndërprerje e marrëdhënies së punës për arsye ligjore”, shprehet shumica.

Ankimimi nga Komisioneri Publik

Komisioneri Publik, Florian Ballhysa ankimoi vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, KPK për përfundimin e vetingut pa një vendim përfundimtar dhe pa sanksion ndaj kreut aktual të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Alfred Balla.

Ballhysa e cilëson vendimarrjen e shumicës së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në kundërshtim me përcaktimet kushtetuese dhe kërkon ndryshimin, ku veç ndërprerjes së vetingut, kërkoi që ndaj Ballës të caktohet edhe sanksioni që i ndalon emërimin në disa pozicione në sistemin e drejtësisë për 15 vjet, përfshi dhe funksionin që ai mban aktualisht.

Por, menjëherë pas ankimimit të Komisionerit Publik, Alfred Balla, në një reagim të tij në atë kohë, tha se ankimi i komisionerit “e kishte habitur”, pasi sipas tij ishte ndjekur një praktikë tjetër për rastet analoge.

Balla shtoi se nuk ishte larguar me dorëheqje nga detyra si ndihmës ligjor në Gjykatën e Lartë, por ishte liruar. Sipas tij, procedura e e vetingut si këshilltar duhej të ishte pushuar pa vendim përfundimtar para 5 viteve.

Komisioneri Ballhysa e cilëson të pabazuar në situatën faktike vendimarrjen e shumicës së Komisionit. Ai sjell në vëmendje qëllimin e përcaktuar në Kushtetutë për procesin e vetingut, atë të funksionimit të shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë dhe rikthimit të besimit të publikut tek drejtësia. Po ashtu, në arsyetimin e tij bazohet në jurispudencën e Kolegjit dhe në gjetjet e vëzhguesit ndërkombëtar të paraqitura në KPK në qershor të vitit 2022.

Ballhysa konstaton se vëzhguesi ndërkombëtar është shprehur se Balla ishte subjekt rivlerësimi në kohën e hyrjes në fuqi të ndryshimeve kushtetuese që rregullonin procesin e rivlerësimit. Në ankim evidentohet fakti se Balla ka ndërmarrë një betejë ligjore me Gjykatën e Lartë lidhur me lirimin e tij nga detyra, që e ka fituar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, ndërsa në Apel ka pretenduar njohjen e statusit si këshilltar ligjor jomagjistrat, duke pranuar se e ka statusin e subjektit edhe pasi është liruar nga detyra nga kryetari i Gjykatës së Lartë.

Gjykata ka vendosur gjithashtu se Balla e ka humbur statusin e këshilltarit ligjor vetëm kur u zgjodh si anëtar i KLP-së në vitin 2018, si dhe i është dhënë e drejta të përfitojë pagesën si këshilltar ligjor deri në atë moment.

“Në një situatë ku z. Balla nuk do ishte liruar (jo ligjërisht) nga detyra e tij, ai do ushtronte shërbimin në sistemin e drejtësisë. Fillimisht, në Gjykatën e lartë (si Këshilltar ligjor jo magjistrat) dhe më pas në Këshillin e Lartë të Prokurorisë si magjistrat. Por në të dyja rastet, ai do mbante statusin si subjekt rivlerësimi dhe do ishte nënshtruar procesit të rivlerësimit”, pasqyrohet në ankim mendimi i ONM.

Bazuar në opininion e ONM-së, trupa e KPK-së ka vazhduar procedurën e vetingut për Ballën duke e konsideruar subjekt rivlerësimi, si dhe ka i dërguar atij dy pyetësorë në drejtim të vlerësimit të pasurisë, procedurë e cila ka zgjatur deri më datë 30 maj të vitit 2023, kur Komisioni i ka dërguar subjektit rezultatet e hetimit, duke konkluduar me përfundimin e procesit të rivlerësimit pa vendim përfundimtar.

Referuar akteve në fashikullin e Komisionit, Ballhysa vlerëson se që prej momentit kur vëzhguesi ndërkombëtar ka paraqitur mendimin e tij dhe kur trupa e KPK ka vendosur ta vijojë procesin, e deri në paraqitjen e rezultateve të hetimit afro një vit më vonë, nuk ka ndryshuar ndonjë rrethanë që të mund të dilej me një përfundim të ndryshëm, duke konstatuar se Balla nuk e gëzonte më cilësinë e subjektit të rivlerësimit.

Batutat e Ballës me Jacobs të ONM

Në seancën e mëparshme në KLP, zhvilluar më 29 prill, Alfred Balla, u shfaq i sigurtë se ndaj tij nuk do të kishte një vendim që do e penalizonte duke e nxjerrë jashtë sistemit. Kjo u duk në mënyrën se si ai u shfaq në seancë, madje duke hedhur batuta në drejtim të përfaqësuesit të ONM, Theo Jacobs.

Përballja e kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Alfred Balla me Komisionerin Publik, Florian Ballhysa u shoqërua të hënën me ironi, aludime dhe episode në adresë të Ballhysës dhe vëzhguesit ndërkombëtar.

Por, jo vetëm kaq, Balla nuk nguroi të përdorte ironinë në drejtim të Komisionerit Publik që kishte ankimuar çështjen, duke u shprehur “nuk e di nga e ka marrë frymëzimin Komisioneri Publik për ankimin, në çfarë tavoline. Mua më pa Zoti, shoqëria civile dhe Kuvendi që e zgjodhi”.

Dhe për të vijuar ‘gallatën’, Balla iu drejtua Jacobs: ‘Çkemi”.

Vëzhguesi ndërkombëtar reagoi i habitur, Balla e pyeti se “përse nuk më flet mua”.

I pyetur nga një prej të pranishmëve se përse i tërhoqi vëmendjen vëzhguesit ndërkombëtar me pyetje, Balla tha duke qeshur se në raste të tjera, Jacobs e kishte përshëndetur dhe për këtë arsye e pyeti se përse nuk po i fliste tani.

Për t’u bërë pjesë e grupit të "Shekulli"
mjafton të klikoni: Join our FB Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet.

KOMUNITETI SHEKULLI ONLINE: https://www.facebook.com/groups/1381242728701899/

gif

Skema fantazëm/ Mashtrimi me bursat amerikane, si u përfshinë zyrtarë dhe “mbesa” e kryeministrit

Skema fantazëm/ Mashtrimi me bursat amerikane, si u përfshinë zyrtarë dhe “mbesa” e kryeministrit

Publikuar më 15.06.2024
Kristi (emri është ndryshuar, për ruajtje anonimati) një mat...

Kristi (emri është ndryshuar, për ruajtje anonimati) një maturant nga një qytet jugor i Shqipërisë po thurte ëndrra se si pas pak muajsh do të studionte falas për mjekësi në një universitet të Nju Jorkut. Një lajm i fundit në ekranin e televizionit, ia shkatërroi të gjitha. Më 6 qershor, përmes një deklarate Ambasada e SHBA-ve në […]

Lexo më shumë

Gjykata e Apelit i jep vulën e PD-së Sali Berishës, reagojnë ish-kryeministri dhe Lulzim Basha

Gjykata e Apelit i jep vulën e PD-së Sali Berishës, reagojnë ish-kryeministri dhe Lulzim Basha

Publikuar më 11.06.2024
Gjykata e Apelit i ka dhënë vulën e Partisë Demokratike ish-...

Gjykata e Apelit i ka dhënë vulën e Partisë Demokratike ish-kryeministrit Sali Berisha. Trupa gjykuese vendosi të mos pranojë ankimimin e Enkelejd Alibeajt duke lënë në fuqi vendimin e gjyqtarit Agron Zhukri. Vendimi i trupës gjykuese, i cili përbëhet nga Alma Ahmeti, Iliba Bezati dhe Elona Toro, është i formës së prerë duke i dhënë […]

Lexo më shumë

Analiza e CNN: Pse rritja e ekstremit të djathtë në zgjedhjet evropiane mund të jetë një ogur për Donald Trump

Analiza e CNN: Pse rritja e ekstremit të djathtë në zgjedhjet evropiane mund të jetë një ogur për Donald Trump

Publikuar më 11.06.2024
Në qershor 2016, Britania votoi për t’u larguar nga&nbs...

Në qershor 2016, Britania votoi për t’u larguar nga Bashkimi Evropian në një revoltë populiste që paralajmëroi fitoren tronditëse të Donald Trump në zgjedhjet e jashtme disa muaj më vonë. Tani, në qershor 2024, kandidatët e ekstremit të djathtë, shumë prej të cilëve ndajnë nacionalizmin populist të Trump, armiqësinë ndaj emigrantëve dhe përbuzjen për elitat qeverisëse dhe institucionet globaliste, […]

Lexo më shumë

Apeli cakton sot fatin e Partisë Demokratike, kush janë gjyqtarët që do të marrin vendimin për vulën e PD-së! Ja ora kur nis gjyqi

Apeli cakton sot fatin e Partisë Demokratike, kush janë gjyqtarët që do të marrin vendimin për vulën e PD-së! Ja ora kur nis gjyqi

Publikuar më 11.06.2024
Gjykata e Apelit do të shqyrtojë sot (11 Qershor) çështjen e...

Gjykata e Apelit do të shqyrtojë sot (11 Qershor) çështjen e vulës dhe siglës së Partisë Demokratike. Trupa gjykuese që do përcaktojë fatin e partisë më të madhe opozitare në vend,  përbëhet nga Alma Ahmeti, Iliba Bezati dhe Elona Toro. Seanca gjyqësore që do të përcaktojë fatin e PD-së do të nisë në orën 10:00. […]

Lexo më shumë

Një valë ekstreme gjithandej Evropës, zgjedhjet për Parlamentin Evropian dërgojnë mesazhe shqetësuese deri në Ballkan

Një valë ekstreme gjithandej Evropës, zgjedhjet për Parlamentin Evropian dërgojnë mesazhe shqetësuese deri në Ballkan

Publikuar më 10.06.2024
Nga Enver Robelli Zgjedhjet e së dielës për Parlamentin Evro...

Nga Enver Robelli Zgjedhjet e së dielës për Parlamentin Evropian treguan se nën sipërfaqen e shoqërive evropiane është duke vluar ekstremizmi në rritje. Në Francë gati çdo i treti votues ka përkrahur partinë e ekstremit të djathtë të Marine Le Pen, e cila në të kaluarën ka përfituar nga një kredi ruse. Partia e Le […]

Lexo më shumë

Fredi Beleri reagon nga burgu pasi u zgjodh eurodeputet: Ndeshja u fitua falë nderit dhe krenarisë së grekëve

Fredi Beleri reagon nga burgu pasi u zgjodh eurodeputet: Ndeshja u fitua falë nderit dhe krenarisë së grekëve

Publikuar më 10.06.2024
Shtatë parti fituan vende në Parlamentin Evropian në zgjedhj...

Shtatë parti fituan vende në Parlamentin Evropian në zgjedhjet e së dielës, të cilat treguan fitime të konsiderueshme për partitë e ekstremit të djathtë të Greqisë, sipas rezultateve zyrtare të publikuara të hënën. Partia Demokracia e Re e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis siguroi 28.31% të votave, duke fituar shtatë vende në Parlamentin Evropian. Fredi Beleri u […]

Lexo më shumë

Vrasja e recepsionistit në hotelin në Dhërmi, gjykata jep vendimin për dy bashkëpunëtorët e Gerald Shehut! Dëshmia: U kërcënuam

Vrasja e recepsionistit në hotelin në Dhërmi, gjykata jep vendimin për dy bashkëpunëtorët e Gerald Shehut! Dëshmia: U kërcënuam

Publikuar më 09.06.2024
Dy punonjësit e hotelit në Dhërmi, ku u vra dhe më pas u hod...

Dy punonjësit e hotelit në Dhërmi, ku u vra dhe më pas u hodh në një gurore Eraldo Nevruzi janë lënë në burg. Gjykata e Vlorës vlerësoi të ligjshëm arrestimin e Daniel Qoses 33 vjeç dhe David Lart 30 vjeç, të cilët dyshohet se ndihmuan autorin e krimit, Gerald Shehu të fsheh provat. Punonjësit akuzohen […]

Lexo më shumë

Kombëtarja mbërrin në Dusseldorf, e para skuadër finaliste në “Euro 2024” që shkel në tokën gjermane

Kombëtarja mbërrin në Dusseldorf, e para skuadër finaliste në “Euro 2024” që shkel në tokën gjermane

Publikuar më 08.06.2024
Kombëtarja shqiptare ka mbërritur në tokën gjermane. Kuqezin...

Kombëtarja shqiptare ka mbërritur në tokën gjermane. Kuqezinjtë udhëtuan pasditen e sotme nga Grac-i i Austrisë drejt Dusseldorfit, duke u bërë e para skuadër finaliste e Europianit që zbarkon në Gjermani. Menjëherë sapo mbërritën në aeroportin e Dusseldorfit, kuqezinjtë u pritën në një atmosferë fantastike. Ambadadorja e Shqipërisë në Gjermani, Adia Sakiqi, zyrtarë të UEFA-s, […]

Lexo më shumë
car rental tirana real estate saranda