×

Rr. Ismail Qemali, Pallati 18, Kati 1, 1001, Tiranë, Shqipëri
“Shekulli Group”

 

I nderuar vizitor!

Kjo faqe në internet ku ju keni hyrë, www.shekulli.com.al, është faqja zyrtare në internet e shoqërisë “Unipress”sh.p.k. Shoqëria “Unipress”sh.p.k. siguron çdo përdorues se të dhënat që mbërrijnë në bazën e të dhënave të saj, sigurohen me sistemin e sigurisë më të lartë dhe njëkohësisht shoqëria është e përkushtuar të zbatojë rigorozisht të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të çdo veprimi të lidhur me të dhënat e përdoruesve, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, Ligji në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe aktet nënligjore në plotësim.
Asnjë informacion i marrë direkt dhe i ruajtur në serverin tonë nga viziorët nuk i kalon palëve të treta. Ne perdorim masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur të dhënat nën kontrollin tone kundër manipulimit, humbjes, shkatërrimit, aksesin e personave të paautorizuar dhe zbulimin e paautorizuar. Procedurat tona të sigurisë përmirësohen vazhdimisht duke vënë në funksionim teknologji të reja. Ne nuk mbledhim informacion për identifikimin personal te individit tuaj, vetëm nese ju e dergoni atë me vullnetin tuaj. Ne mbledhim informacion të përgjithshëm për vizitorët, si p.sh. sa vizitorë kanë hyrë ne websitin tonë apo cilat faqe janë klikuar më tepër. Ju mund të dërgoni të dhënat tuaja specifike kur dërgoni e mail apo ndonjë mesazh. Ky informacion do të përdoret vetëm prej personave te autorizuar të shoqërisë sonë dhe në përputhje me qëllimin që është dërguar.