×

Rr. Ismail Qemali, Pallati 18, Kati 1, 1001, Tiranë, Shqipëri
“Shekulli Group”

Universitetet, kriteret e pranimit për të gjitha degët në Tiranë

Universiteti i Tiranës publikon kriteret e pranimit për vitin akademik 2019-2020. Nota mesatare në gjimnaz nga 40-70 për qind të vlerësimit, sipas degës së studimit. Ndryshon formula e pranimit edhe në programet e Masterit

Enida Vërça

Universiteti i Tiranës ka shpallur kriteret e pranimit për vitin akademik 2019-2020 për të gjithë maturantët që aspirojnë të ndjekin një degë studimi në ciklin e parë të studimeve (bachelor) si dhe për një program të integruar të ciklit të dytë. Gazeta “Shekulli” zbardh sot kriteret e miratuara nga UT, që duhet të përmbushin kandidatët për 6 fakultetet e këtij Universiteti. Në këtë mënyrë për Fakultetin e Drejtësisë, është vendosur që nota mesatare e përgjithshme e të gjithë viteve të shkollës së mesme do të përmbajë 40% të vlerësimit. Nota mesatare e të gjithë provimeve të maturës shtetërore 20% të vlerësimit. Për lëndët formuese: a. Gjuhë Shqipe (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e provimit të Maturës Shtetërore) do të përmbajë10% b. Gjuhë e huaj, e parë (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e provimit Maturës Shtetërore, do të vlerësohet sërish me 10%. c. Letërsi (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e provimit Maturës Shtetërore) do të vlerësohet me 5% d. Qytetari (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e Maturës Shtetërore nëse e ka dhënë) 5% e. Histori (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e Maturës Shtetërore nëse e ka dhënë) 5% f. Ekonomi (të gjitha vlerësimet përfshirë dhe notën e Maturës Shtetërore nëse e ka dhënë) do të vlerësohet po ashtu me 5%. Sa i takon koeficientit të shkollës së mesme të gjitha shkollat e mesme gjimnaze (përjashtuar gjimnazin me kohë të shkurtuar) e kanë koeficientin 1.2. Ndërsa të gjitha shkollat e mesme me karakter profesional e kanë koeficientin 1.0.

Fakulteti i Ekonomisë dhe Histori-Filologjisë

Fakulteti i Ekonomisë ka vendosur si kriter pranimi notën mesatare të shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), të përbëjë 50% të vlerësimit. Nota mesatare e gruplëndëve (për të gjithë vitet gjatë të cilave shtrihen lëndët, përfshirë notat e maturës shtetërore, përbëjnë 50% të vlerësimit: a. Matematikë 15% b. Ekonomi 15% c. Fizikë 10% d. Gjuhë e Huaj 10%. Në Fakulteti i Historisë dhe të Filologjisë, nota mesatare aritmetike (e thjeshtë) e tre viteve të shkollës mesme do të vlerësohet me 80 %. Sa i takon notës mesatare aritmetike (e thjeshtë) e provimeve të Maturës Shtetërore është miratuar të vlerësohet me 20%.

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës për programin e studimit të Biologjisë është vendosur: a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën 70% të vlerësimit b. Nota e Biologjisë 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III) 20% c. Nota e Kimisë 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III) 10% . Për programi i studimit Bioteknologji: a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), do të  përbëj 70% të vlerësimit b. Nota e Biologjisë 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III) do të përbëjë 20% c. Nota e Kimisë 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III)  do të përbëjë 10%  të vlerësimit. Një tjetër program studimi në këtë fakultet është edhe dega e Kimisë e cila ndahet: Kimi, Kimi Industriale dhe Mjedisore, Kimi dhe Teknologji Ushqimore. Vlerësimi do të bëhet në mënyrë të tillë: a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën 50% të vlerësimit b. Nota mesatare e Kimisë (kurrikul bërthamë viti I+II) 10% c. Nota mesatare e Biologjisë (kurrikul bërthamë viti I+II) 10% d. Nota mesatare e Fizikës (kurrikul bërthamë viti I+II) 10% e. Nota e Kimisë 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III) 10% f. Nota e Fizikës 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III) 10%.

Programet e tjera

Për programin e studimi Matematikë është përcaktuar: a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), do të përbëj 50% të vlerësimit b. Nota mesatare e Matematikës (kurrikul bërthamë viti I+II+III) 30% c. Nota e Matematikës 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III) 20% . Për Programin e studimit Fizikë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës është vendosur që nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), të përbëj 50% të vlerësimit. Sa i takon notës mesatare të Fizikës (kurrikul bërthamë viti I+II), është përcaktuar 10% e vlerësimit. Për notën mesatare të Matematikës (kurrikul bërthamë viti I+II) dhe Kimisë (kurrikul bërthamë viti I+II) do të përbëjë 10% të vlerësimit. Ndërkohë nota e Fizikës 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III) dhe  Matematikës 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III) do të vlerësohet po ashtu me 10%.  Programi i studimit Informatikë përmban: a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën 50% të vlerësimit b. Nota mesatare e Matematikës (kurrikul bërthamë viti I+II+III) 15 % c. Nota mesatare e Fizikës (kurrikul bërthamë viti I+II) 5% d. Nota mesatare e TIK (kurrikul bërthamë viti I+II) 10% e. Nota e Matematikës 12 (kurrikul me zgjedhje, viti III) 20%.

Inxhinieria

Për programin e studimit Inxhinieri Matematike dhe Informatike është vendosur: a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën 50% të vlerësimit b. Nota mesatare e Matematikës (kurrikul bërthamë viti I+II+III) 30% c. Nota e provimit të Matematikës në Maturë Shtetërore 10% d. Nota e Matematikës 12 (kurrikul me zgjedhje viti III) 10%. Për programin e fundit të studimit të Fakultetit të Shekncave të Natyrës, atij të Teknologji Informacioni dhe Komunikimi: a. Nota mesatare e shkollës së mesme për të gjitha vitet, përfshirë dhe provimet e maturës shtetërore (mesatare e thjeshtë), përbën 50% të vlerësimit b. Nota mesatare e Matematikës (kurrikul bërthamë viti I+II+III) 15% c. Nota mesatare e Fizikës (kurrikul bërthamë viti I+II) 5% d. Nota mesatare e TIK (kurrikula bërthamë viti I+II) 10% e. Nota e Matematikës 12 (kurrikul me zgjedhje viti III).

Universiteti i Tiranës ka miratuar kriteret e pranimit për fakultetet përkatëse për vitin akademik 2019-20120. Për Fakultetin e Shkencave Sociale nota mesatare aritmetike e shkollës së mesme do të marrë 40% të vlerësimit. Nota mesatare aritmetike e provimeve të detyruara dhe me zgjedhje të Maturës Shtetërore do të përbëjë 30%. Ndërkohë për maturantët që kanë dhënë provim me zgjedhje lëndët Qytetari, Psikologji ose Filozofi-Sociologji do të aplikohet koeficienti. Ndërsa për maturantë që nuk japin një nga këto lëndë në provimet me zgjedhje do të aplikohet koeficienti 1.0. Nota mesatare aritmetike e gruplëndëve formuese në shkencat sociale do të përbëjë 30% të vlerësimit. a. Qytetari dhe Filozofi (kurrikul bërthamë klasa 10 e 11) b. Psikologji dhe Sociologji (kurrikul me zgjedhje, klasa 12) – për maturantët që kanë zgjedhur në klasën e 12 si lëndë me zgjedhje Psikologji ose Sociologji, ose të dyja, aplikohet koeficienti 1.2 – maturantëve që nuk kanë zgjedhur në klasën e 12 si lëndë me zgjedhje Psikologji ose Sociologji, ju llogaritet thjesht mesatarja e lëndëve të zhvilluara nga fusha e shkencave sociale (kurrikul bërthamë, Qytetari dhe Filozofi, klasa 10 e 11). Sa i takon koeficientit të shkollave është vendosur:  a) Shkollat e kategorive gjimnaz, gjimnaz dyegjuhësh shqip-italisht, shqip-gjermanisht dhe shqip-frëngjisht kanë koeficientin 1.4. b) Shkollat e kategorive pedagogjike, gjimnaz gjuhësor, shërbimet sociale dhe shëndetësore, si dhe shkolla administrim biznes kanë koeficientin 1.2 c) Gjithë shkollat e tjera të kategorive profesionale kanë koeficient 1.

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës ka miratuar kriteret e notës mesatare aritmetike (e thjeshtë) e tre viteve të shkollës së mesme, përfshirë dhe notat e Maturës Shtetërore 100%, për programet e studimit: Gjuhë frënge; Gjuhë italiane; Gjuhë gjermane; Gjuhë spanjolle; Gjuhë Turke Gjuhë Greke dhe Gjuhë ruse. Sa i takon programit të studimit të gjuhës angleze: .a. Zotërimi i gjuhës angleze në nivelin B2, në përputhje me kurrikulën bërthamë, gjuhë e huaj e parë, Shkalla VI, Klasa XII, bazuar në vlerësimet përkatëse me notë në vitin XII 6.2. b. Nota mesatare aritmetike (e thjeshtë) e tre viteve të shkollës së mesme, përfshirë dhe notat e Maturës Shtetërore 60%, 6.2. c. Konkursi i pranimit për testimin e njohurive gjuhësore do të përmbajë 40% të vlerësimit.

Politekniku

Degët me konkurs, formula e pikëzimit

Teksa maturantët pritet të nisin aplikimet në 31 korrik, universitet kanë publikuar kriteret e pranimit për degët që ofrohen. Universiteti Politeknik i Tiranës ka publikuar kriteret për për programet e studimit të Ciklit të Parë për vitin akademik 2019-2020. Kandidatët duhet të kenë mesataren e shkollës së mesme mbi 6 (gjashtë). Ndërkohë renditja e aplikantëve do të bëhet referuar pikëve të grumbulluara sipas kësaj formule: “[0.7*Mes (VKM) + 0.3(0.5*Mes (Matematike) + 0.4*Mes (Fizike) + 0.1*Mes (Kimi)] * Kkoef. Shkollës*1000 Ku: – Mes(VKM), nota mesatare e thjeshtë, e të gjitha viteve të shkollës së mesme, e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin akademik 2019-2020, sipas Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë” neni 74, pika 1; – Mes(Matematike), nota mesatare e thjeshtë e matematikës në të gjitha vitet e shkollës së mesme, përfshire rezultatin në provimet e Maturës Shtetërore; – Mes (Fizike), nota mesatare e thjeshtë e fizikës, në të gjitha vitet e shkollës së mesme, përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të provimit me zgjedhje; – Mes(Kimi), nota mesatare e thjeshtë e kimisë në të gjitha vitet e shkollës së mesme përfshire rezultatin në Maturën Shtetërore të provimit me zgjedhje; – Kkoef. Shkollës, koefiçenti i shkollës së mesme, për vitin akademik 2019-2020”, thuhet në njoftimin zyrtarë të universitetit. Kjo përllogaritje mësohet të jetë për 6 fakultet: 1 Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike me programet e studimit: Bachelor në Inxhinieri Mekanike; Bachelor në Inxhinieri Materiale; Bachelor në Inxhinieri Tekstili dhe Modë; Bachelor në Inxhinieri Ekonomike. 2. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike me programet e studimit: Bachelor në Inxhinieri Elektrike-Profili Automatizim i Industrisë; Bachelor në Inxhinieri Elektrike-Profili Energjitikë; Bachelor në Inxhinieri Mekatronike. 3. Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave me programet e studimit: Bachelor në Inxhinieri Gjeoinformatikë; Bachelor në Inxhinieri e Burimeve minerare; Bachelor në Inxhinieri e Naftës dhe Gazit; Bachelor në Inxhinieri Gjeomjedisi; Bachelor në Inxhinieri Gjeologjike. 4. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit me programet e studimit: Bachelor në Inxhinieri Elektronike; Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni;Bachelor në Inxhinieri Informatike. 5. Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit me programet e studimit: Bachelor në Inxhinieri Ndërtimi; Bachelor në Inxhinieri Hidroteknikë; Bachelor në Inxhinieri Mjedisi; Bachelor në Inxhinieri Gjeodet. 6. Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, me programet e studimit: Bachelor në Inxhinieri Matematike; Bachelor në Inxhinieri Fizike.

Arkitekura

Për Fakultetin e Arkitekturës dhe Urbanistikës, kandidatët duhet të kenë të njëjtën mesatare nga shkolla e mesme mbi 6 (gjashtë), ndërkohë renditja e aplikantëve që do të bëhet referuar pikëve të grumbulluara, ndryshon në mënyrë të tillë: 0.6 * Mes(VKM) * Koef. Shkollës* 1000 + 0.4 * T(Testi) * 100. Mes(VKM), nota mesatare e përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave për vitin akademik 2019-2020, sipas Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë” neni 74, pika 1; Koef. Shkollës, koeficienti i shkollës së mesme, për vitin akademik 2019-2020. T(Testi), rezultati i testimit, i organizuar nga Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës, i cili përbëhet nga katër (4) komponentë: Test i arsyetimit logjik 25% T(Testi), (25 pikë); Test i kulturës së përgjithshme 25% T(Testi), (25 pikë); Test i historisë dhe historisë së arkitekturës 25% T(Testi), (25 pikë); Test i vizatimit dhe prezantimit 25% T(Testi), (25 pikë). Kujtojmë që programet e integruara të studimit për këtë fakultet mbi këto kritere janë: 1. Master i Shkencave në Arkitekturë-Profili Arkitekt. 2. Master i Shkencave në Arkitekturë-Profili Urbanist si edhe për programin e studimit  Bachelor në Arkitekturë Interieri dhe Dizajn.

Për t’u bërë pjesë e grupit të "Shekulli"
mjafton të klikoni: Join our FB Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet.

KOMUNITETI SHEKULLI ONLINE: https://www.facebook.com/groups/1381242728701899/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

E rëndë në Sarandë, gruaja gjendet e pajetë në dhomën e resortit

E rëndë në Sarandë, gruaja gjendet e pajetë në dhomën e resortit

Publikuar më 11.07.2020
Një ngjarje e rëndë është shënuar sot në Sarandë, ku një gru...

Një ngjarje e rëndë është shënuar sot në Sarandë, ku një grua 69-vjeçare u gjet e pajetë në një resort në Sarandë, Mësohet se gruaja me incialet L.P., është gjetur e pajetë në dhomën e resortit turistik nga vajza e saj. Ka qenë pikërisht kjo e fundit që lajmëroi ambulancën, ndërsa në vendngjarje ka mbërritur […]

Lexo më shumë

Rrëfimi tronditës i ish-zyrtarit të Sigurimit: Koliqi dhe Camaj ishin poliagjentë që punonin për UDB, SIM dhe CIA

Rrëfimi tronditës i ish-zyrtarit të Sigurimit: Koliqi dhe Camaj ishin poliagjentë që punonin për UDB, SIM dhe CIA

Publikuar më 11.07.2020
Nga Xhevdet Shehu Dje pasdite bisedova me një nga oficerët e...

Nga Xhevdet Shehu Dje pasdite bisedova me një nga oficerët e lartë të ish-Zbulimit shqiptar (Sigurimit të Shtetit) Dr. Hasan Luçin. Ai ka qenë punonjës i Shërbimit të Jashtëm të Fshehtë Shqiptar. I mbuluar me statusin e një diplomati që kryen veprime konsullore, ai ka qenë në ambasadën tonë në Francë për dymbëdhjetë vite të […]

Lexo më shumë

E FUNDIT/ Konfirmohen dy raste të reja me Covid në Elbasan, nisen me urgjencë drejt Tiranës

E FUNDIT/ Konfirmohen dy raste të reja me Covid në Elbasan, nisen me urgjencë drejt Tiranës

Publikuar më 10.07.2020
Mbrëmjen e sotme mësohet se dy raste të tjera janë konfirmua...

Mbrëmjen e sotme mësohet se dy raste të tjera janë konfirmuar me Covid-19 në qytetin e Elbasanit. Sipas AbcNeës raportohen se janë infektuar një burrë dhe një grua të moshës rreth 50-vjeçare. Bëhet me dije se rastet janë përcaktuar gjatë ekzaminimit të mushkërive më skaner. Dyshohet se të infektuarit të jenë infektuar në Spitalin e […]

Lexo më shumë

Silva Bino: Të mbyllim sërish fundjavat që të ulet numri i të infektuarve, ta bëjmë këtë sakrificë

Silva Bino: Të mbyllim sërish fundjavat që të ulet numri i të infektuarve, ta bëjmë këtë sakrificë

Publikuar më 10.07.2020
Shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në ISHP, Silv...

Shefja e Departamentit të Sëmundjeve Infektive në ISHP, Silva Bino, thotë se për shkak të numrit të lartë të rasteve të reja me koronavirus, duhet marrë në konsideratë mbyllja në fundjava. Në emisionin “Në fokus”, në TvT, Bino tha se një sakrificë e tillë mund të bëhet për hir të uljes së numrit të të […]

Lexo më shumë

Ministria e Arsimit mesazh pedagogëve: Mos penalizoni studentët me rezultate më të ulëta për shkak të situatës, kujdes me notat

Ministria e Arsimit mesazh pedagogëve: Mos penalizoni studentët me rezultate më të ulëta për shkak të situatës, kujdes me notat

Publikuar më 10.07.2020
Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë iu ka kërkuar pedagog...

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë iu ka kërkuar pedagogëve që të mos penalizojnë studentët me rezultate shumë më të ulëta se në provimet e mëparshme për shkak të situatës nga COVID-19 dhe mënyrës së re të zhvillimit të mësimit. Ndër të tjera thuhet se pavarësisht mënyrës së ndryshme të zhvillimit të mësimit, rezultatet e […]

Lexo më shumë

Tjetër lëkundje tërmeti ndjehet në Shqipëri, ja epiqendra

Tjetër lëkundje tërmeti ndjehet në Shqipëri, ja epiqendra

Publikuar më 10.07.2020
Një tjetër lëkundje tërmeti është regjistruar ditën e sotme ...

Një tjetër lëkundje tërmeti është regjistruar ditën e sotme në Shqipëri. Sipas të dhënave të Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit lëkundjet janë ndjerë rreth orës 15:43 dhe ka qenë i magnitudës 3.4 ballë. Ashtu siç raporton edhe IGJEUM epiqendra e tërmetit ka qenë 5 kilometra bë Perëndim të Kamenicës në Korçë dhe ishte […]

Lexo më shumë

Dëshmitë e fqinjëve për familjen Josifi në prokurori, kush është çifti misterioz që vizitonte tre gratë (DETAJE)

Dëshmitë e fqinjëve për familjen Josifi në prokurori, kush është çifti misterioz që vizitonte tre gratë (DETAJE)

Publikuar më 10.07.2020
Pas ngjarjes së rëndë në Kombinat, ku u gjetën të vetëflijua...

Pas ngjarjes së rëndë në Kombinat, ku u gjetën të vetëflijuara nënë e bijë, prokuroria ka nisur hetimet intensive. Qytetarë dhe komshinjtë me familjen Josifi, kanë informuar polivinë edhe mbi personat që takoheshin me tre gratë e familjes Josifi gjatë viteve fundit. Sipas dëshmitarëve, Zhaneta dhe Anisa Josifi janë parë shpesh në disa zona të […]

Lexo më shumë

Debati për Camajn dhe Koliqin/ Autoriteti i Dosjeve nis hetimin administrativ, Sula: Grupi i punës do të verifikojë…

Debati për Camajn dhe Koliqin/ Autoriteti i Dosjeve nis hetimin administrativ, Sula: Grupi i punës do të verifikojë…

Publikuar më 10.07.2020
Autoriteti i Dosjeve ka nisur hetimin admisitrativ sa i përk...

Autoriteti i Dosjeve ka nisur hetimin admisitrativ sa i përket dosjes së Martin Camajt, që është kthyer në debatin e ditës, nëse ai figuron apo ajo ne dosjen e krijuar për të nga ish-Sigurimi i Shtetit,  si  bashkëpunëtor i tij. Kryetarja e Autoritetit për Dosjet e ish-Sigurimit të Shtetit,  Gentiana Sula, shkruan me një shënim […]

Lexo më shumë