Tenderët, 130 ankesa për dy muaj, nuk marrin  përgjigje 

Tenderët vijojnë të jepen në formë abuzive. Në  dy muajt e parë të vitit ankesa për shërbime dhe ndërtim rrugësh  dhe blerje pajisesh. Komisioni i Prokurimeve jep vlerësim vetëm për 1/4 e ankesave

Neritan Gjergo

Vetëm për periudhën janar-shkurt, në adresë të Komisionit të Prokurimeve Publike kanë mbërritur 128 ankesa, nga të cilat Komisioni ka dhënë vendim për më pak se 1/4 e tyre. Në fakt, ky është një problem i mbartur në vite, për të cilin KPP ka ngritur edhe shqetësimin për numrin e lartë të ankesave në raport me stafin që i trajton ato, por numri në rritje për vendimmarrje të gabuara në tender (të paktën sipas ankuesve që nuk fitojnë garën) është një fenomen shqetësues, që nënkupton gjurmë të mëdha abuzimi në procedurat konkurruese. Pjesa dërrmuese e ankesave, janë prokurime që lidhin me shërbimin e rojeve private, por nuk mungojnë as ankesat për tenderë në infrastrukturë.

Shifrat

Edhe pse raporti vjetor i vitit 2018 ende nuk është dërguar në parlament nga komisioni i Prokurimit Publik, precedenti i ankesave ka qenë i lartë, ku listohen 1200 të tilla, dhe vlen të theksohet se për to Komisioni ka dhënë përgjigje për 99.9 për qind të tyre. Por, edhe pse shtimi i stafit në KPP ka shërbyer për të përshpejtuar shqyrtimet e ankesave të subjekteve, numri në rritje i ankimeve, krahasuar edhe me vitet paraardhëse është një problem serioz që cenon integritetin e komisioneve që vlerësojnë dhe shpallin fituesit në garat që zhvillohen, si për prokurimet me vlerë të vogël, ashtu edhe për ato që kapin vlera miliona apo miliarda leke. Në vitin 2017, ankesat ishin ekzaktësisht 1099, nga të cilat 4 për procedurat konkurruese koncesione/PPP, 7 ankesa për procedura e ankandit publik dhe 5 ankesa për procedurat konkurruese leje minerare. Përveç 1099 ankesave të regjistruara gjatë vitit 2017, u mbartën edhe 19 ankesa të depozituara në vitin 2016.

Gjatë vitit 2017 është vënë re një ulje e numrit të ankimeve administrative të paraqitura pranë Komisionit të Prokurimit Publik, krahasuar kjo me vitin paraardhës në raportim. Konkretisht, në vitin 2016 pranë Komisionit të Prokurimit Publik janë dorëzuar 1393 ankesa. Gjatë vitit 2017 Komisioni i Prokurimit Publik ka vendosur mospranimin e 56 ankesave për shkak se janë dorëzuar jashtë afateve pranë KPP-së dhe/ose pranë autoriteteve kontraktore. Edhe gjatë vitit 2017 është konstatuar se numrin më të madh të ankesave e zënë ankesat në lidhje me procedurat e prokurimit për ofrimin e shërbimit privat të sigurisë fizike dhe shoqërim të vlerave monetare me 519 ankesa nga 1039 në total ose 50 % duke shënuar një rënie të vogël krahasuar me 60.5 % që ka qenë pesha e këtyre ankesave në vitin 2016. Gjatë vitit 2017 është përmirësuar ndjeshëm treguesi i lidhur me shpejtësinë e shqyrtimit të ankesave nga KPP, me 45.3 % të ankesave shqyrtuar brenda afatit, krahasuar me 28 % për vitin 2016. Komisioni i Prokurimit Publik është institucioni shtetëror që merret me ankesat që kanë kompanitë private kundrejt vendimeve për tenderët apo koncesionet. Në 2017 Komisioni i Prokurimit Publik kaloi nga varësia e kryeministrisë në atë të Kuvendit, i cili zgjedh edhe anëtarët.

Shqyrtimi

Kur nga shqyrtimi në themel i ankesës para lidhjes së kontratës, KPP gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor ka shkelur ndonjë nga dispozitat e ligjit “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ka të drejtë të disponojë duke vendosur: a) të nxjerrë një interpretim për rregullat ose parimet ligjore, që duhet të zbatohen për objektin e ankesës; b) të anulojë, plotësisht ose pjesërisht, një veprim ose vendim të autoritetit kontraktor, të nxjerrë në kundërshtim me ligjin. Kjo përfshin edhe të drejtën për të hequr të gjitha ato specifikime teknike ose llojet e tjera të specifikimeve që bien ndesh me ligjin “Për prokurimin publik” c) të udhëzojë autoritetin kontraktor të korrigjojë shkeljet dhe më pas të vazhdojë me procedurën e prokurimit të kontratës; ç) të urdhërojë anulimin e procedurave për shpalljen e kontratës fituese. Pas lidhjes së kontratës, kur Komisioni i Prokurimit Publik gjykon se një vendim apo veprim i autoritetit kontraktor është në kundërshtim me ndonjë nga dispozitat e ligjit “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ka të drejtë: a) të nxjerrë një interpretim në lidhje me rregullat ose parimet ligjore që duhet të zbatohen për objektin e ankesës; b) të marrë një vendim deklarativ, në bazë të të cilit pushteti gjyqësor mund të dëmshpërblejë ankuesin, që ka pësuar humbje ose dëme, si rezultat i shkeljes së ligjit.

Stafi

Në mbledhjen e fundit, teksa prezantoi raportin vjetor të vitin të kaluar, kryetarja e KPP-së, Evis Shurdha kërkoi shtim të stafit në institucionin që drejton, por edhe me miratimin e strukturës së re organizative. Në faqen zyrtare të KPP-së, duket se vendimmarrja për ankesat ka ecur me hapin e breshkës. Madje, në rekomandimet që u dhanë për institucionin, në krye të tyre ishte pikërisht kërkesa për të shqyrtuar ankesat brenda afateve ligjore. Në ankesat e depozituara gjatë vitit të kaluar, vihet re se një numër i madh i tyre i takojnë sigurisë publike, por nuk mungojnë as ato që operatorët kanë depozituar në drejtim të mirëmbajtjes së rrugëve apo edhe shërbime publike e blerje materialesh.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Të tjera

Lapërdhosja e shtetit

Rezart Prifti Këto ditë të bukura Tetori në Shqipëri diskutohet si përherë për surealen, për të paprekshmen, për atë që…

Abissnet