Kulturë

Kristo Frashëri: Ja si u krijua emri etnik i shqiptarëve

Kur në shek. XI u shfaq emri albanë dhe arvanitë nuk kishte vështrim etnik, por ishte, sikurse u tha, emri i krahinës Arbëni/Arbëri (Arbanon), që shtrihej në Shqipërinë e Mesme me qendër Krujën. Pas shek. XI filloi përhapja e apelativit Arbëni, Arbëri, Albani edhe në viset e tjera ku banonin shqiptarët. Faktori që përcaktoi shtrirjen e emrit ishte po ai që përcaktoi shfaqjen e tij në shek. XI – në fillim bashkësia politike dhe fetare dhe më vonë bashkësia politike dhe gjuhësore.


Sikurse u tha, emërtimi Arbanon ishte në origjinë emri i trevës rreth e rrotull Krujës, e cila deri kohët e vona e ruajti të paktën në Kurbin, emrin historik Arbëni. Ishte pra, njësoj si emrat e krahinave të tjera të vendit Polati (Pulti), Kunavia (Martaneshi), Crnika (Çermenika), Trafandena (Mirdita), Matia, Dibra, Skuria, Tamadea, Benda, Mokra, Skrapari, Malakas, Mazarek etj.


Peshkopata e Krujës e krijuar sipas traditës në fillim të shek. VII194, ishte në shek. XII fqinje me peshkopatën e Lisit, që shtrihej në Mat e Mirditë, dhe me peshkopatën e Stefaniakës, që përfshinte krahinat e Tamadhesë e të Bendës. Pra, ishte krijuar bashkësia fetare në shkallë krahinore. Më 1166 Arbanoni kishte një prior (Andreas prior Arbanensis) dhe një peshkop katolik (Lazarus episcopus Arbanensis).


Titulli “prior” i qeveritarit tregon autonominë e krahinës; mbiemri i primarit të dioqezës sqaron kufijtë e saj. Të dyja së bashku tregojnë se konsolidimi dhe shtrirja e emrit Arbanon për territorin dhe arbanit për banorin, erdhi si pasojë e konsolidimit dhe e shtrirjes së komunitetit politik e fetar arbanit që ishte formuar në shekullin e mëparshëm.


Dinamika e përhapjes në shekujt e mëvonshëm e emrit Arbanon, Arbanum, Albania është me interes. Kjo duket sidomos gjatë ekzistencës së Principatës së Arbërisë që shfaqet në burimet historike të fundit të shek. XII. Gjatë sundimit të arkondit Progon, emërtimi Arbanon u shtri në veri përtej Matit dhe Trafandenës deri në krahinën e Pultit.


Po ashtu gjatë sundimit të arkondit të madh Dhimitër Progonatit u shtri nga ana jugore në viset e Kunavisë e të Cernikut deri në luginën e Shkumbinit. Shtrirja e këtij emërtimi përtej kufijve të Arbanonit historik mund të shpjegohet fare mirë me përfshirjen e këtyre krahinave në komunitetin politik e fetar të shtetit të arbanitëve, i cili u formua nga shkrirja në të e katërmbëdhjetë bashkësive krahinore.


Ky fenomen vihet re edhe gjatë gjysmës së dytë të shek. XIII, kur Karli I Anzhu i grumbulloi në vitin 1271 territoret e pushtuara në Shqipëri në një formacion të vetëm politik – në “Mbretërinë e Albanisë” (Regnum Albaniae) me kufij më të gjerë nga ç’kishte principata arbanite në kohën e arkondit të madh Dhimitër Progonatit.


Po në këtë kohë sovrani anzhuin i detyroi dioqezat kishtare të territoreve të pushtuara të kalonin në katolicizëm. Pavarësisht se “Mbretëria e Albanisë” ishte një pjellë e dhunës së armatosur të feudalëve anzhuinë, për shkrimtarët dhe kancelarët e shek. XIII ajo formonte një komunitet politik e fetar më vete. Sipas mendësisë mesjetare, banorët katolikë të këtij komuniteti politik u konsideruan anëtarë të kombësisë arbanite/ albanite.


Si pasojë, emërtimi Albanum, Albania u shtri në shek. XIII që nga lumi Drin i bashkuar në veri deri në Kaninë në jug, që nga brigjet e Adriatikut në perëndim deri në Drinin e Zi në lindje. Banorët jokatolikë të kësaj mbretërie nuk u përfshinë në gjirin e kombësisë arbanite, albanite. Pavarësisht nga gjuha amtare, shqiptari ortodoks ishte, për shkak të traditës shumëshekullore, “romaios” për bizantinët, “graecus” për anzhuinët.


Kur Karli I D’Anzhu shkruante: “armiqtë tanë grekë”, e kishte fjalën për bizantinët. Por kur në 1274 shkruante se Durrësin e kishin rrethuar kryengritësit “albanitë dhe grekë” (albanenses et greci), ai nënkuptonte me këta dy apelativa shqiptarët katolikë e ortodoksë, mbasi ekzistenca e fshatarëve të gjuhës greke në zonën e Durrësit nuk vërtetohet dokumentarisht. Në fillim të shek. XIV me arbanit/albanit, kuptohej gjithnjë shqiptari katolik.


Që në shek. XIII në qarqet e njerëzve të ditur bizantinë të Perandorisë së Nikesë u shfaqën shenjat e para të një koncepti të ri mbi kombësinë, i përcaktuar jo si më parë nga komuniteti politik e fetar, por nga ai gjuhësor e fetar. Si pasojë e këtij koncepti të ri, nga gjiri i kombësisë “romaios” filloi të shquhej “heleni”, shtetasi bizantin ortodoks greqishtfolës.


Me zhvillimin e mëtejshëm të këtij botëkuptimi të ri, shqiptari ortodoks filloi të dallohej nga heleni ortodoks, sepse u takonin dy komuniteteve gjuhësore të ndryshme. Por, nga ana tjetër, shqiptari ortodoks mbeti përsëri i dalluar nga shqiptari katolik, sepse bënin pjesë në dy komunitete fetare të veçanta. U krijua kështu terreni për daljen e një emri të përbashkët për gjithë shqiptarët ortodoksë.


Prodhimin e parë të konceptit të ri duket se e ndeshim te shkrimtari bizantin i shek. XIV. G. Paclymeres, i cili duke folur për banorët e Eprit të Ri përdor në një rast emrin albanitë (αλβαvoι), në një rast tjetër emrin ilir Ιλλυριο?. Më vonë krahas apelativit albanit doli në shesh emri epirot.


Në disa raste, kundrejt epirotit që kishte tingull të lashtë historik, emri i albanitit u zëvendësua me atë të makedonit, gjithashtu me tingull të lashtë historik: për analogji Makedonia u bë emër i dytë i Albanisë (Macedonia sive Albania). Ndikoi në këtë mes fakti se në shekujt e parë të erës sonë provinca e Epirit të Ri me qendër Durrësin, ku bënte pjesë edhe krahina e Arbanonit, u quajt për disa shekuj Provinca e Maqedonisë së Dytë. Në këtë mënyrë, banorët e hapësirës gjuhësore shqipe u quajtën nga të huajt epirotë dhe albanitë (Epirotes et Albanenses) ose epirotë dhe makedonë (Epirote et Macedones).


Por konsakrimi i dy emërtimeve të veçanta etnike për shqiptarët e dy riteve fetare të ndryshme, nuk mori formë të prerë, siç ndodhi te sllavët e jugut, midis kroatit katolik dhe serbit ortodoks. Pa dyshim ka luajtur rol, në masën e vet, fakti se në viset e banuara nga shqiptarët ortodoksë nuk u krijua ndonjë komunitet politiko-fetar i veçantë që t’i kundërvihej komunitetit politik-fetar katolik të Arbanonit.


Arsyeja kryesore duhet kërkuar te toleranca fetare, karakteristikë e shqiptarëve të të gjitha kohëve. Këtë e ka konstatuar M. Šufflay kur thotë: “në Kohën e Mesme fanatizmit fetar të shqiptarëve mezi i gjenden gjurmët”. Shkurt, folësit e gjuhës shqipe të krahinave të ndryshme nuk bënin nga pikëpamja etnike dallim midis bashkatdhetarëve të feve të ndryshme. Kjo veçori ndikoi në lindjen e një emërtimi të përbashkët për mbarë shqiptarët, pavarësisht nga ritet e tyre fetare.


Shprehësit e parë të këtij emërtimi të përbashkët janë përsëri shkrimtarët bizantinë. Megjithatë, zgjedhja e emrit të përbashkët nuk ishte që në fillim e njëjtë. Te shkrimtari i shek. XIV N. Gregoras, duket se ndikoi tendenca savante arkaizuese mbasi ai shqiptarët pa dallim feje i quajti ilirë. Bashkëkohësi i tij, J. Kantakuzeni, i quajti albanë, sepse, sipas tij, pasardhësit e ilirëve qenë tribalët (serbët). Në shek. XV u quajtën albanë nga Halkokondili, nga Duka, nga Sfrantzes, kurse ilirë, siç është thënë, nga Kritobuli.


Megjithatë, koncepti i ri i kombësisë nuk triumfoi plotësisht as gjatë shek. XV. Duken ende shkrimtarë apo kancelarë, kryesisht nga bota perëndimore, të cilët shkuan pas konceptit gjuhësor-fetar. Duke mos u shkëputur dot nga mendësia tradicionale mesjetare, ata e kishin vështirë t’i konsideronin si gjymtyrë të një kombësie të vetme të gjithë banorët që flisnin në të njëjtën gjuhë, që jetonin në të njëjtin territor, por që u takonin dy riteve të ndryshme fetare. Kështu shpjegohet përse në disa akte të huaja të shek. XV flitet ende për albanitë dhe epirotë ose për makedonë dhe epirotë, si për dy etni të ndryshme.


Për shqiptarët, të dyja këto emërtime u veshën me të njëjtin kuptim etnik. Ata e identifikonin veten edhe me arbanitë, edhe me epirotë. Dëshmitar i parë është vetë Skënderbeu. Në korrespondencën e vet me kancelaritë e huaja, ai nënshkruante “Zot i Arbërisë” (Dominus Albaniae), bashkatdhetarët e tij i quan “albanë/arbër” (albanenses, albanesi). Përkundrazi, në letrën e përmendur që i drejtoi më 31 dhjetor 1460 princit të Tarentit, J. A. De Orsinis, ai shkruante: “Në qoftë se kronikat tona nuk gënjejnë, ne quhemi epirotë” (se le nostre croniche non mentino, noy in chiamamo Epiroti).


Dëshmitar i dytë është Marin Barleti. Humanisti shkodran i përdor të dy emërtimet etnike, pa bërë dallim midis tyre. Ai i quan arbër (albanenses) si shqiptarët që banonin në Arbëri apo Epir, ashtu dhe ata që kishin zënë vend në Peloponez. Njëkohësisht i cilëson epirotë (epirotes) jo vetëm krutanët e dibranët, por edhe zotërit feudalë të malësive veriore si Lekë Dushmanin e Pjetër Spanin. Vetë Skënderbeun e quan zakonisht epirot, në disa raste e cilëson arbër, por preferon t’i japë titullin “Princ i Epirotëve” (Epirotarum Princeps).


Nganjëherë M. Barleti flet për arbër dhe epirotë si për dy grupe të ndryshme etnike, por këto raste të rralla duhen parë si gjurmë pa jetë të koncepteve të vjetra që jetojnë në mënyrë të pandërgjegjshme edhe për disa kohë nga forca e traditës. Dëshmitar i tretë është Gjon Muzaka, i cili gjithashtu i përfshin të gjithë shqiptarët pa dallim feje, në një emër të përbashkët: i quan albanesi, gjuhën e tyre lingua albanese, kurse emrin epirot nuk e përdor asnjëherë.


Mund të thuhet se në shek. XV me albanë dhe epirotë nënkuptoheshin banorët e hapësirës gjuhësore shqipe; se përmbajtja e tyre gjuhësore-fetare e kishte humbur fuqinë e saj; se për vetë shqiptarët ato ishin veshur me të njëjtin kuptim etnik; se në shumicën e rasteve shqiptarët njiheshin edhe jashtë Shqipërisë me një emër të vetëm etnik, pavarësisht se ekzistonin ende qarqe të huaja, të cilat e ruanin ende konceptin gjuhësor-fetar mbi kombësinë, emërtimi albanitë po fitonte vazhdimisht terren.


Në shek. XV emërtimi Arbëri (Albanum, Albania) ishte shtrirë në një hapësirë gjeografike më të gjerë se ajo që pati arritur gjatë “Mbretërisë Anzhuine”. Nga ana veriore më 1429 Tivari në bregdet, më 1430 Lushtica pranë Kotorrit, më 1442 Podgorica, quhen qytete të Arbërisë, de Albania. Nga ana jugore Vlora cilësohet si dhe në kohën anzhuine qytet në Arbëri (Valona in Albania). Nga juglindja, sipas një akti raguzan të vitit 1390, Kosturi quhej pjesë e Arbërisë, Castoria de partibus Albaniae.


Shtrirja e emërtimit Albanum, Albania në këtë hapësirë gjeografike mund të shpjegohet me po ata faktorë që përcaktuan shtrirjen e dikurshme të këtij emërtimi nga kufijtë e ngushtë të mesit të shek. XI në kufijtë e gjerë të fillimit të shek. XIV. Konkretisht, mund të shpjegohet me shtetin e Balshave që u formua gjatë gjysmës së dytë të shek. XIV. Në fillim, brenda kufijve të këtij shteti u përfshinë territore shqiptare e sllave. Pra, Balshat mbështetjen kryesore politike e gjetën te popullsia shqiptare. Më 1369, me kalimin e tyre në anën e Kishës Perëndimore, lidhjet me sllavët ortodoksë u dobësuan edhe më tepër, kurse komuniteti politik e fetar me shqiptarët katolikë u forcua edhe më tej.


Si rrjedhim i këtyre lidhjeve, në vitet ’70 Balshat filluan të shtriheshin në jug, drejt krahinave shqiptare, duke arritur më 1372 në vijën Vlorë–Berat–Kostur. Në veri humbën krahinat sllave, duke u tërhequr afërsisht në vijën Tivar–Podgoricë–Prizren. Në këtë mënyrë ky komunitet politik fetar mori dalëngadalë karakterin e një komuniteti shqiptar e katolik.


Rrjedhimisht, edhe titulli i sundimtarëve Balsha u ndryshua nga sovranë të Zetës (Dei Gratia dominus Zetae), në sovranë të Arbërisë – Gjergj II Balsha “Zot i Arbërisë” (Arbanaskim Gospodinum), “Princ i Arbërisë” (Princeps Albaniae). Pra, Albanum, Albania u shtri në veri vetëm në viset shqiptare dhe katolike që hynë në shtetin e tyre.


Si përfundim, emërtimi Albanum, Albania, duke filluar nga shek. XI u zgjerua vazhdimisht duke shtyrë më në jug emrat Epir dhe Romania dhe më në veri emrat Dioklea dhe Sklavonia dhe arriti në shek. XV atje ku e çoi përçuesi i vet historik – faktori politik shtetëror shqiptar dhe jo ekspansioni i supozuar i shqiptarëve, siç mendojnë pa të drejtë disa historianë, ndër të cilët J. G. von Hahni dhe G.Stadtmülleri.


Në lidhje me territoret që shtriheshin në jug, pika më delikate qëndron te çështja nëse emërtimi Epir kishte ose jo një përmbajtje etniko-gjeografike. Sipas mendimit tonë, çështja zgjidhet sapo të sqarohet përkatësia etnike e epirotit dhe në vështrim më të gjerë karakteri etnik i Epirit të Vjetër. Me epirot mund të nënkuptohej, të paktën në shek. XV, shqiptari që banonte në Epir.


Për të sqaruar përkatësinë etnike të banorit të Epirit të Vjetër, mund t’u referohemi drejtpërdrejt shkrimtarëve dhe kronistëve greko-bizantinë që nuk e përdorin fare termin epirot. J. Kantakuzeni gjatë përshkrimit të ngjarjeve që ndodhën në territorin e Epirit gjatë gjysmës së parë të shek.


XIV quan albanë banorët që jetonin në afërsitë e Beratit e të Kaninës, në krahinat e Devollit e të Kolonave, në rrethet e Pogonianit e të Libisdës, në afërsi të Ohrit dhe gjetkë, të cilët dihet se praktikonin ritin bizantin. Nga “Kronika e Janinës” mësojmë se banorët e trevës së Përmetit ishin mazarakët; të Dropullit e të Delvinës: zenevistët; në rrethin e Janinës: malakasët, të cilët sipas mendimit të përgjithshëm të historianëve, qenë shqiptarë.


Që viset bregdetare të Jonit banoheshin nga shqiptarë, na e thotë shkoqur Kritobuli dhe na la të nënkuptojmë Halkokondili. Prania e shqiptarëve në krahinat lindore të Epirit të Vjetër provohet nga fakti se në vitin 1330 ata thyen një çetë të kompanisë së madhe katalane në Gardhiq të Janinës që kishte kaluar Pindin dhe po plaçkiste Epirin. Nga njoftimet që jep Kantakuzeni dhe nga ato që ndeshen në “Kronikën e Janinës”, mund të nxirret lehtë konkluzioni se banorët e Epirit në shumicën dërrmuese qenë shqiptarë, përderisa siç vinte re me të drejtë J. G. Hahni, fituan në luftë kundër grekëve dhe serbëve.


Ne do të shtojmë me këtë rast se formacionet shtetërore shqiptare që u krijuan në territoret e Epirit gjatë gjysmës së dytë të shek. XIV dhe në mënyrë të veçantë ekzistenca për një kohë të gjatë e despotatit shqiptar të Gjin Bua Shpatës, i cili u përmbys vetëm nën goditjen e vërshimit osman, na japin në dorë dy elemente të rëndësishme në favor të problemit që kemi në diskutim.


Nga njëra anë, provojnë se shqiptarët, të cilët u bënë bartësit etnikë të këtyre formacioneve shtetërore në luftë kundër pushtetit bizantin dhe serb, përbënin masën kryesore të popullsisë së Epirit. Nga ana tjetër, komuniteti politik-gjuhësor, që u formua nga këto formacione shtetërore shpjegon arsyen përse shqiptarët dalin në Epir me emrin e tyre etnik pikërisht në burimet historike të kësaj periudhe dhe jo më parë. Me këtë përbërje etnike, emërtimi gjeografik Epir u vesh për shumicën e shkrimtarëve dhe kancelarëve të Mesjetës së mëvonshme, me një vështrim etnik shqiptar.


Për shqiptarët u sanksionuan kështu në shek. XIV–XV dy emërtime etnike: arbër dhe epirotë. Në këto dy emërtime nuk u përfshinë viset e banuara nga shqiptarët që ndodheshin jashtë kufijve të emërtimeve Arbëri dhe Epir. Është fjala kryesisht për territoret e Kosovës, Rrafshit të Dukagjinit (Metohisë) dhe të Maqedonisë Perëndimore, vendbanimet e dikurshme të dardanëve, paionëve dhe lunkestëve ilirë.


Fakti që shqiptarët nuk përmenden me emrin e tyre etnik si banorë të këtyre viseve ose përmenden rastësisht në burimet historike mesjetare jo më parë se në shek. XIV, mund të shpjegohet, si dhe për pjesët e tjera të Shqipërisë, jo me mosqenien e tyre në ato vise, por me konceptin mbi kombësinë që kishin shkrimtarët dhe kancelarët mesjetarë.


Meqenëse këto vise qëndruan në mënyrë të pandërprerë nën sundimin bizantin, dukljan, serb apo bullgar dhe nuk arritën të grumbullohen në ndonjë formacion shtetëror shqiptar, është e tepërt të pretendohet që ata të shfaqeshin në burimet historike me emrin e tyre etnik.


Përpjekjet që janë bërë për t’i zbuluar shqiptarët e këtyre viseve me anën e toponomastikës dhe onomastikës, as kanë dhënë, as mund të japin rezultat për shkak të tendencës së theksuar që kanë pasur sllavo-jugorët mesjetarë për t’i sllavizuar në masë jo vetëm emrat e vendeve që pushtonin, por edhe emrat e vendeve që pretendonin.


Emrin etnik të shqiptarit në trajtën “arbanas” ne do ta ndeshim si banorë të këtyre viseve vetëm atëherë kur ai nuk kishte njërin nga të dy komponentet e konceptit mesjetar mbi kombësinë – ose bashkësinë politike ose bashkësinë fetare, me serbët ose bullgarët, praktikisht vetëm po të mos ishte më ortodoks.


Nuk është pra e rastit që “arbanasët” përmenden për të parën herë në burimet mesjetare të shek. XIV pikërisht në ato zona (në rrethet e Shkupit e të Prizrenit), ku dihet se u përhap në një masë të kufizuar katolicizmi – si frekuentues në Pazarin e Manastirit të Shën Gjergjit pranë Shkupit, si barinj, bujq e ushtarë në krahinën e Tetovës, si fshatarë në feudet e manastirit të Kryeëngjëjve të Prizrenit, si bujq në analet e manastirit të madh të Deçanit, kurse gjurmët e tyre i gjejmë gjithnjë në shek. XIV dhe jo më parë, në Dalmaci, në Bosnjë, Hercegovinë.


Fakti që shënojnë L. Thalloczy, K. Jire?eku dhe M. Šufflay se deri në kohët e vona, në sllavët e Dalmacisë e të Malit të Zi, me “arbanas” kuptohej vetëm shqiptari katolik, ndihmon në konkluzionin tonë se shqiptari ortodoks, i cili banonte në territoret e përfshira për një kohë relativisht të gjatë brenda kufijve të shteteve serbe ose bullgare, konsiderohej thjesht “serb” ose “bullgar”. Në këto rrethana, problemi i përkatësisë etnike të banorëve mund të sqarohet vetëm me defterët osmanë të shek. XV–XVI që u përkasin sanxhakëve të Kosovës, Metohisë e Maqedonisë, materiali i të cilëve do të na ndihmojë për të hedhur një vështrim retrospektiv.


Me islamizimin në masë të shqiptarëve në shek. XVII, folësit e gjuhës shqipe u ndanë në tre besime fetare – në katolikë, ortodoksë dhe myslimanë. Për konceptin mesjetar, ishte e vështirë që shqiptarët myslimanë të quheshin arbër apo epirotë, përderisa ata nuk qenë as katolikë, as ortodoksë. Qenë vetë qarqet qeveritare osmane, të cilët u dhanë atyre emrin “arnautë”.


Por prirja e shqiptarëve për të mos i dhënë rëndësi përkatësisë fetare, e cila sillte diferencimin në radhët e tyre, solli si pasojë nevojën për një emërtim të përbashkët etnik për mbarë folësit e gjuhës shqipe. Apelativi i ri lindi nga fjala shqip, të cilën e ndeshim që te Buzuku, nënkuptimin e gjuhës që e kuptonin të gjithë banorët shqipfolës. Që këtej lindi apelativi “shqiptar”, ai që flet shqip, ai që e kupton gjuhën shqipe.


Me sa dimë, apelativi shqiptar zëvendësoi për të parën herë në burimet e shkruara historike emrat arbër dhe epirotë në shek. XVIII, kurse emri i vendit Shqipëri në vend të Arbërisë dhe të Epirit u sanksionua në fushën e shkrimit në shek. XIX. Si apelativi për banorin shqiptar, ashtu dhe ai për atdheun Shqipëri, u përhapën në mënyrë të rrufeshme gjatë Rilindjes Kombëtare vetëm në radhët e shqiptarëve që nga Mitrovica deri në Prevezë. Për qarqet e huaja u përhap apelativi Albanese për banorin dhe Albania për vendin, i cili zëvendësoi gjithashtu në mënyrë të rrufeshme apelativat historikë arbanitë, epirotë dhe arnautë.


Etnogjeneza e shqiptarëve vështrim historik


Një vepër e re studimore e akademikut kristo Frashëri sapo është botuar nën logon e botimeve M&B. Mografia “Etnogjeneza e shqiptarëve” është një vështrim historik, që trajton që në hyrje problemin e metodikës dhe metodologjisë që kanë ndjekur deri sot dijetarët e ndryshëm dhe, pasi vihen në dukje dobësitë e disave prej tyre, sugjerohen kritere më shkencore në trajtimin e albanologjisë dhe të ilirologjisë. Pastaj kalohet në trajtimin e mirëfilltë të të dy problemeve.


Bëhen përpjekje për të hedhur ndopak dritë mbi popullatat e stërlashta që kanë banuar në kohët parahistorike, në trojet e sotme shqiptare dhe të gjurmëve që ato kanë lënë në formimin e etnosit shqiptar dhe të gjuhës shqipe. Flitet për popullatat paraindoeuropiane që banonin në këto vise. Trajtohet e ashtuquajtura çështje pellazgjike. Më tej trajtohet problemi i gjenezës së ilirëve dhe përfundohet me etnogjenezën e shqiptarëve. Monografia mbyllet me shfaqjen në vitin 1043 në fushën e dokumentacionit historik të emrave Arbër dhe Albani si apelativa krahinorë dhe shndërrimin e tyre më vonë në emërtime kombëtare.


Me rastin e këtij botimi historiani Frashëri ka deklaruar se për këtë trajtesë është mbështetur në kronologjinë historike që disa dijetarë mendojnë se i përshtatet parahistorisë së Europës Juglindore: grupet njerëzore që banonin në Europën Juglindore në Paleolitin e vonë quhen në mënyrë konvencionale popullata të Cro- Magnon-it. Popullatat që këtu banonin gjatë Neolitit të hershëm dhe të mesëm (7000–4000 p.e.r.) quhen popullata paleoballkanike.


Ato të Neolitit të vonë, që nga fillimi i mijëvjeçarit të katërt deri në mesin e mijëvjeçarit të tretë p.e.r. (4000–2500 p.e.s), popullata të grupit etnikogjuhësor alarodik ose mesdhetare. Ato të epokës eneolitike (2500–2000 p.e.r.), popullata protoindoevropiane, ku bënin pjesë edhe pellazgët. Për banorët e epokës së bronzit (e cila mbulon mijëvjeçarin e dytë p.e.r.), nënkuptohet se është fjala për popullatat indoeuropiane – grekët, trakët, protoilirët, dorët, ilirët... Nga ky libër me mjaft interes ne zgjodhëm për lexuesit tanë me lejen e botuesit kapitullin ku trajtohet emri etnik i shqiptarëve. /shqiptarja.com/


perikliu
T gjithe emrat qe fillojne me Al jane me prejardhje arabe. Ja shume shembuj te tjere mar nga nje liber shume I njohur I nje shkrimtari te famshem spanjoll.
Alboga (vegel muzikore), almohaza, alhombra, almacen, alkancia, almorazar, alguacil etje.
Shkrimi I Frasherit eshte thjesht nje cfaqje e nacionalizmit dhe eshte ne vazhden e perpjekjeve te kota te shume e shume profesoreve te tjere shqiptare qe perpiqen te argumentoje se shqipja eshte gjuha me e vjeter ne bote dhe se ne shqiptaret e sotem jemi autoktone. Edhe sikur te jete keshtu, ne kohet modern qe po jetojme keto pohime apo prova nuk kane asfare rendesit. Ne shqiptaret jemi ketu, jetojme ketu dhe s'ka dreq qe na shkul nga keto toka ashtu si nuk mund te shkulen dhe popujt e vendeve te tjera nga trojet ku jetojne e banojne sot.
shqipja
faleminderit profesor.
y
Bravo Burre i shekullit.
Gurboshko
Me qene se po meret persiper te na tregohet krijimi i emerit:- shqipetar, duhet te na sjelle ketu edhe anen kuptimore ne gjuhesi te ketij emertimi.
Ky emertim ndodhi gjate roberimit te sulltaneve osmanllinj.
1-Pra ne nje konteks kohor te imponushem nga ku thireshim me pare: Ar+ber,Ar+beri,Ar+b(b-qe disa e lexojne per=v)ani+tas-->arvanitas, si edhe ar+bere+sh.Pra kuptimin e perbashkus ne gjuhen e vet nga emeri Ar dhe folja pasuse:me ba, me bere.
2-Po C'kuptim do gjejme me tej tek emeri E+pirum, e+piro+ti, duke mos dashur te shkojme ne emertimi i me hershem Thes=?+proti=?, apo duke mos lartpermendur emerin e erdhur per gjate bashkejeteses 5 shekullore me osmanllinjte. Po a ka ngjashmeri ne gjuhen tone emri Cameri?
Ca+meri(nga folja me ca,me nda)+ri(nga folja me ndejt, me qendrue), ose thjeshte ca+meri(me pas ca meri me dike).Perse perkojne keto emertime ne gjuhen qe ne te dy artikulojme kur duam te komunikojme me sinqeritet te plote? Mos jane kotesi qe nuk duhet ti zeme fare ne goje keto shembuj qe te solla ketu?
Ju lutem lexoni ne:-dosjeri tek gazeta "Sot" Piro Priftin dhe kundershtoni ne ato mendime ose pyetni direkt autorin ne e-mail e tij per ato qe nuk arini te kuptoni.Per mua osmanllinjte ne kuptimin politiko-histonik regjistruan ne ato vite ndryshimin Arberi->Shqiperi dhe Epir->Cameri. Po perse lind pyetja? Dikush nga anet tona qe i pret drute gjate do te thote:-Per kot, s'ka cfare na duhet, etje.Per c'ka pyeta jam ne pritje te sqarohem, mbasi nuk jam specialist per te tilla gjera.
SKEPTIKU
Në studimin e tij K. Frashëri shkruan: "...Apelativi i ri lindi nga fjala shqip...",
Por ai nuk na shpjegon çfarë do të thoshte kjo fjalë në atë kohë dhe pse u muar pikërisht kjo fjalë për të emëruar banorët si shqiptarë?
Deri tani kemi thënë se kjo ka ardhur si rezultat i faktit që në këtë vend ka shumë shqiponja, që në të vërtetë nuk ka.
E dyta: K. Frashëri shkruan: "...folësit e gjuhës shqipe u ndanë në tre besime fetare ,?? në katolikë, ortodoksë dhe myslimanë..."
Si është e mundur që një historian, një specialist të mos dijë se ortodoksët dhe katolikët kanë NJË besim të përbashkët dhe ky është besimi i KRISHTERË: sepse kanë një Krisht, një Shën Mari etj. dhe jo dy besime, siç na e parashtrojnë herë pas here ata që rreken t'i copëzojnë të krishterët e shqipërisë në dy besime të ndryshme???
tefta
Shume te Zaleminderit Zoti Dijetar i vertete ZOTERIA KRISTO FRASHERI dhe perulje me breza per cdo gje qe keni bere per Historine e Shqiptareve dhe Shqiperise !
beni
Shkinjte e Arte kete fjale e vendosen Osmanet e ardhur !
Sa per Arbanon kemi te njejtin Gene qysh nga Manfred i Sicelise e deri tek Anjau i Napolit natyrisht popullsia Sllave e ardhur nga ana Jugore e Serbise MORAVA e perziere me popullsin e kesaj zone ku fjala Berat ishte dikur BELIGRAG dhe perzierje me Epiriotet qe kane gjithnje Jot ne fund,si Sarand-jot Himar-jot delvin-jot!Edhe Vllenjte ja ndryshuan emrin Voskopojes ku quheshe dikur MOSKOPOJLE!
Pra Turqit ndryshuan shum emertime si ne kosove maqedoni e Arbanosise e kthyen ne Shki-peri!
KRONOLOGJI
-EDHE EMRI "ARNAVUT" (TUR) VJEN NGA "ARVANIT". TURQIT KONTAKTET E PARA ME SHQIPTARE I KANE PAS ME ATO TE CAMERISE. PRANDAJ NA THERRASIN NE KETE MENYRE.
Detari
@perikliu

Leri llafet greke o perikli i shitur per dy kokrra leku.

Alba - eshte fjale e lashte Kelte, me pas e perdorur nga latinet e deri me sote.

Sipas teje Keltet e Britanise e vodhen fjalen nga Arabet?

Si nuk ke turp o tradhtar?
toni
K.Frasheri ja fut kot.E degjove cfare tha I.Kadare i ftuar ne Kosovo.Europa Akademike hedh dyshime per identitetin europian te shqiptareve.Kurse I.Kadare ngulte kembe per identitet europian te shqiptareve ,meqenese gjeografikisht jemi ne Europe.Nga dole ti <>, nga shkolla e Enverit qe ndoqi politike nacional-komuniste.
Dori
O Z. Perikliu,

Komentin tend e mbyll bukur por e fillon pak keq. A mos kan lidhje me Arabet edhe skocezet simbas jush? Sepse nje nga emertimet e skocise ka qe Albion. Po Alpet e Zvicrres a mos kan udhetuar bashk me Muhametin nga Arabia. Duhet te jet keshtu sezben se dhe Alpet me 'al' fillojne?
Shkrimi i Frasherit eshte shum dinjitoz dhe shkence mbajtes. Per me teper ketu eshte vene vetem nje permbledhje dhe jam shum i sigurt qe idete dhe konkluzjonet qe jan sjellur ne kete artikull duhet te jen te mirargumentuara ne monografine e tije.

Pra ti e mbyll mire duke then qe asnje shkrim historik nuk duhet gjykuar per te justifikuar jeten e sotme ne trojet aktuale. Kete e justifikon e drejta nderkombetare dhe karta e te drejtave te njeriut.

Megjithate shkrimet historike jane interesante sepse ndihmojne tu pergjigjen njeres nga pyetjeve thelbesore qe ka pase e ka njerezimi gjithmone. Kjo pyetje eshte "Nga vime?".
Dhe si pjese e njerezimit jane dhe Shqiptaret dhe e pikerisht per kete e kane kete pyetje?
Kristo Frasheri eshte nje nga Institucjonet e Historise Shqiptare dhe si Ardian Klosi e me pare Eqerem Cabej etj nuk vuan nga semundja e nacjonalizmit.
GC
O Pero
Je vertet shume i mencur.Merru me ndonje pune tjeter o derezi se per histori nuk mund te japesh mendime.
Dashamiri dr.
Nuk jemi ne qe duhet ti dalim zot apo jo akademikut Frasheri.
Por hsitoriani levron ne rrugen e historise duke u mbeshtetur ne arkeologji,toponime,si dhe ne gjuhesi.
Por ne hollsite e gjuhes jane linguistet
Vetem THot-i Fliste shqip po te lexohet nga ata qe marrin vesh nga shume shkenca.
Kupton qe gjuha shqipe esht me e vjetra,esht Nena apo MEMA e gjuhve,po ashtu Aristidh Kola,Prof Elena Kocaqi,Aref Mathieu,Dijetari Dhimiter Pilika etj etj
Te gjitha fjelet e Piramidave shpjegohen ne gjuhen shqipe..
Po ashtu dhe Piramida e Bosnjes esht ILIRE.
Keto vertetojn s paku 12.500 vjete me pare autoktonin e shqiptrve dhe gjuhese shqipe,
Do vine koha do flasin edhe D o d o n a.

Nuk mohohet qe duhet ditur edhe per gjithsin por ne radhe te pare duhet ditur per Arberin Ilirine.
Akademik Mr.Frasheri eht dishepull per kombin shqiptare.
Dafado
New York
Burrelsi
@perikliu... atehere edhe Skocezet qe quhen "Alban" qenkan me prejardhje arabe!!! Sa qesharak qenke :-)
I ZHGENJYERI
Përpjekje e deshtuar kjo, zoti Profesor Frashëri!
Ke mbushur një carçaf me fjale, por shpjegimin SHKENCOR nuk na i dhe. Fjala "shqiptar" u mor nga fjala "shqip" - thote ky profesor i VJETER SHKENCOR! Po fjala "shqip" cfare do te thoshte ne ate kohe???
Ia ke futur KOT, plako!
Kur nuk je ne gjendje te shpjegosh nje teze SHKENCERISHT, me mire hesht, se sa te rrezikosh emrin si shkencetar.
aleks
K, frasheri mbeshtet thjesht pikpamjet e tij nacionaliste, por nuk eshte i vetem e ndjek pas shumica e historianeve shqiptare.Historianet shqiptare flasin ne kor. jane te pakta mendimet e thella shkencore,
fjala arber , apo arben nenkupton bariun.pra arber do te thote bari apo coban sic i thone ne shqiperi( fjala coban eshte turke). sa per dijen akoma ne zonen e gores oparit bariut i thone aber.ka te ngjare qe fillimisht te kete qene arbar apo arbari,( e-ja eshte e mevonshme).nga ku vjen dhe fjala bari, pra arbar apo shkurt bari,
ne dokumentat e vjetra serbe fshatrat shqiptare shkruhen bashke me ato vllahe dhe nenkuptojne bariun.
pra kur permendet arberi( arbariu, apo arbereshi) nenkuptojme bariun,
po me fjalen arber nenkuptohet bariu vllah gjithashtu.
kjo fjale ne greqi u shnderua ne arvanit( b lexohet v)
per cudi akoma ka kenge shqip arvanite ne greqi qe u kendohet vlleheve.shikoni nje kenge arvanite qe titullohet < une jam nje vllahe e bukur> e cila kendohet kendohet nga arvanitet.
po ashtu ne greqi ndodhet nje dege e vlleheve qe ata quhen arvanito -vllah.shume e qarte e quajne veten e tyre arvanit( arber) por vllah. apo shkurt bari vllah,
Motrajote
Falnderojm spiunat e 300 eurove greke -perikliu,gurboshko,skeptiku,detari,toni.Perse policia e shtetit shqiptar nuk verifikon keta morra te shitur qe sa her shkruhet per historin e shqiperis keta felliqes,,a hedhin balt mbi shqiperin?
Nje studim i persosur i Dr Prof Frasheri,nje thesar qe i shtohet historis se shqiperis.Urime dhe jet te gjat Prof.
aleks
Me mberitjen e osmanllijve ne ballkan emri arber(arbar)qe nenvizonte bariun , u shnderua ne shqiptar,
po pse? barinjte shqiptare per tu dalluar nga ata vllehe ( se kishin te njejtin emer arber) kur takoheshin me njeri tjetrin , per tu kuptuar ne ishin shqiptare i kerkonin bariut tjeter te shqiptohej, pra te fliste, thjesht kemi shqiptohu pra fol per te kuptuar kush eshte, nga folja shqiptohu pra fol ngeli emri shqiptar,
por cfare ndodhi me vllehet qe kishin te njejtin emer ,ky emer pra arber qe nenkupton bariun u transformuan ne gjuhen turke coban dhe u ngeli vlleheve , se shqiptaret moren shqiptar.
kjo eshte dhe arsyeja qe vetem ne shqiperi te mesme pra aty ku ishte principata e arberit vllehet thiren coban(vllah) kurse ne zona te tjera ne veri te shqiperise u thone goge, ne kosove vllah ne jug ashtu vllah.
pra pse thiren vetem ne zonen e shqiperise s emesme coban, eshte e qarte
Dori
Per (Gurboshko),

Ne rradh te pare komplimentat e mija per zgjedhjen e emrit. Te te them te drejten nuk guxoj te te pyes per etimologjine se e di qe do me shokosh si perpara.
Me qe qenke shum i holle ne etimologjine e fjaleve te lutem analizo nje her nga rrjedh emertimi "Kurvelesh"? Kam shum kureshtje dhe e kam vrar shum mendjen po nuk kam harritur ne ndonje konkluzjon.
Ore je qe je pse nuk mundohesh te shjegosh dhe kuptimin e emertimit "Vjetnam". Me siguri qe duhet te kete ndonje lidhje me shqiperimin "Lam nam vjet". Si thua o Gurboshko?
Po emertimi "Eskimez" nga mund te vi? Un them do ken qe ca ilir a pellazg qe duke endur neper bot kur e pan qe i harriti fundi than "ec se ki me ec" e duke e then shpejt doli Es-Ki-Me-EC=Eskimez.
Lum ne se jemi populli me i pasur me etimologjist e me i varfri me historjan.
Kristo Frasheri eshte Historjan dhe si i tille meriton debat shkencor te bazuar mbi historine. Mos u merrni me gjera qe nuk jeni ne gjendje te perballoni se beheni qesharak.
kris
Veshtrim i njeanshem me tendenca politike nga nje njeri qe ka mundesi te cfletoje defteret e arshives dhe ti servire ato me perzjerje politike tendcioze,te asimilueshme nga njeres qe nuk kane haber nga historia....gjithsesi ....nuk e shpjegon si lindi fjala SHQIPETAR...(SCIP...TAR).mendoj se kjo fjale e ka zanafillen ne fjalen latine...SCIP... ..ME KALU ...ME KAPERCY......ME NDRYSHU dhe si zakonisht C -ja zevendesohet nga Q-ja...si ne rastin qepe per cepe me vone mer prapashtesen TAR...si shume fjale te tjera psh kepuc...ar arme...tar ..perme....tar ...e te tjera...pra kjo fjale u perdor nga te huajt per te dalluar ate shtrese popullsije myslimane (kolone te ardhur dhe vendas te konvertuar)per ti dalluar nga vendasit albanet katolike dhe epirotet orthodhokse....kjo kontradikte eshte sot me e mprehte se kure sidomos me perpjekjet qe ben myslimanizmi-politik per te minimizuar cdo gjurme katolike dhe orthodokse.....kini parasysh shifrat qe u deklaruan ne censusin e fundit ...dhe deklaratat pro turke te sali berishes....EMRI SHQIPTAR per mendimin tim nuk duhet me te ekzistoje ....duhet zevendesuar me dekret te vecante te parlamentit me fjalen ALBANIA ....ASHTU SI BATA NA NJEH SOT E MOT

berati
pyetjet qe bejne shume vete ne lidhje me origjinen jane shpesh naive dhe te ceketa.historia asnjehere nuk eshte lineare me nje kah te paracaktuar por zakonisht eshte nje trasformim.trasnformim ne ide,gjuhe kulture.prandaj kur flisni per iliret si shqipetare,per greket e lashte me ata te sotmit,per latinet me italianet duhet te kini parasysh se po flisni per popuj krejt te ndryshem.dhe bashke me ta edhe gjuha apo etmologjia eshte e transformuar.
Arberori plak


avatar
Anonim
Adriano Xhafaj Sipas burimeve te mia emri Albani-Albania ishte shume me i hershem .Arvaniti i madh Grigori Bellio,gjuhetar i rralle, kishte kuptuar se nje teori famekeqe greke do te ishte e pushtetshme .Sipas kesaj teorie 100 vjecare shqiptaret jane te ardhur nga Albania e Kaukazit .Si Arvanit ai nuk do te lejonte qe te merrej neper kembe historia e Shqiptareve te Greqise (Arvaniteve).Ketu keni bollek faktesh http://adrianoxh.blogspot.com/2012/07/greek-albanians-arvanites-historical.html
Përgjigju - 9 Shtator 2013 19:09
avatar
Anonim
Ladi Vazhdim. nese kini te drejte ju duhet te botoni materiale qe tju japin te drejte .kete duhet ta beni jo vetem per te rezuar mendimet e Z. K.Frasheri por per ta vene ne nje pozite te drejte historin tone pa ndikime nga te huajt.Dija nuk ka fund, ajo nuk eshte prone e askujt.Per kete jam i bindur do tju pranojme te gjithe por dhe vete zotria ne fjale ,por me pare duhet te botoni faktet tuaja qe te gjykojme te gjithe .Asnjehere sharja nuk eshte argument edhe nese ke te drejte.
Përgjigju - 9 Shtator 2013 12:23
avatar
Anonim
Ladi Sigurisht Kristo Frasheri eshte nje korife i hitriografis Shqiptare ,mire eshte te mos behen etiketime te tilla fyese si \" antipatriot \".Vall do te heqim dore ndonjeher ne shqiptaret qe per te treguar dijen tone duhet te bejme armik tjetri. Ju lutem Z.Arberori Plak ,ju duhet te jepni argumentet tuaje te dokumentuare dhe jo komente gojore,publikojini ato ,jo vetem per specialistet e historis por she per gjithe shqiptaret e thjesht per ta ditur sakte historin e tyre,per kete nese kini te drejte .
Përgjigju - 9 Shtator 2013 12:14
avatar
Anonim
Ladi Sigurisht Kristo Frasheri eshte nje korife i hitriografis Shqiptare ,mire eshte te mos behen etiketime te tilla fyese si \" antipatriot \".Vall do te heqim dore ndonjeher ne shqiptaret qe per te treguar dijen tone duhet te bejme armik tjetri. Ju lutem Z.Arberori Plak ,ju duhet te jepni argumentet tuaje te dokumentuare dhe jo komente gojore,publikojini ato ,jo vetem per specialistet e historis por she per gjithe shqiptaret e thjesht per ta ditur sakte historin e tyre,per kete nese kini te drejte .
Përgjigju - 9 Shtator 2013 10:56
avatar
Anonim
xrisiavgi Erdhi ora te thoni njehere te verteten se nga e ka prejardhje\"shqiptari\". Erdhi ora te largoheni nga turqit. Se turqit vetem prapambetje sollen dh injorance.
Përgjigju - 9 Shtator 2013 9:00
avatar
Anonim
Arberori plak Qendra e vertete e Albaneve te koheve antike nuk ka qene ne Zgerdhesh sic genjejne pa argumenta historianet tane, ajo eshte prane Gradishtes se Belshit Nne Dumre mbi Lushnje. Kurse ne mesjete qendra e Arberise ishte ne Komnen, Koniat te Lushnjes , aty ishte Progoni, Dhimitri, Alekse dhe trashigimtaret e tyre Aranitasit. Nje trajtes teper interesante dhe me vlera njohese jane shkrimet studimore voluminoze Myzeqeja dhe mistere Shqiptare qe historianet tane nuk kane mare mundimin ti lexojne por th
Përgjigju - 8 Shtator 2013 23:46
avatar
Anonim
Arberori plak Shikoni te nderuar vetem shkrimin e Anonimit te Gorkes te vitit 1308 e do te kuptoni ku i keni gabimet ne interpretimin e vendit Albania, Arberia , maqedonia dhe epiri . Qendra e Albaneve dhe Arberise eshte ne (Cumanniam) Komneno (Koniat) te Darsise se Lushnjes ku ishte Kandavia apo Kunavia e dikurshme...ne kete shkrim nuk flitet per Dibren por per Dumren, nuk flitet per Pultin por per Spolaten prane kodrave te Divjakes dhe Stefaniaka nuk eshte Stophanatum prane Krujes por Zharreza ne zone
Përgjigju - 8 Shtator 2013 23:37
avatar
Anonim
Arberori plak .. i nderuar Profesor..ju jeni nje nder bashkautoret dhe redaktuesit e librit Burime te zgjedhura per historin e Shqiperise. Ky liber eshte mbajtur si gur themeli per historine tone te vjeter por duhet te dini se mbi 30% e materialeve te vjetra jane perkthyer mjaft gabim dhe ne shume raste ka nje menjanim i objektit qe ato trajtojne...nuk mund te them se eshte bere e qellmte por nga niveli i dobet i perkthimeve dhe njohes jo te mire te historis mesjetare. Do te habiteni kur ti shikoni keto ga
Përgjigju - 8 Shtator 2013 23:24
avatar
Anonim
Alban Gold24Carate , mos na fol brrockulla nuk e ke ti ket privilegj qe ti thuash z K.F pseudopatriot .
Përgjigju - 8 Shtator 2013 21:52
avatar
Anonim
Arberori plak .... jo , mor jo vellezer nuk eshte kjo zgjidhja apo trajtesa e plote e daljes se emrit Shqiptar. Kete mendim e perforcoj edhe ne disa te dhena qe na sjell profesor Eqrem Cabej ,po keshtu do te them edhe per kuptimin apo deformimin qe i jepet edhe emrave te tjere te vjeter te vendit tone ne antikitet si Iliri dhe ilir, ne para mesjete Maqedonas dhe Epirote , ne mesjete Albani dhe Arberi. Ne emertimin Arberi dhe ne shtrirjen e saj me vjen keq se nuk e dija qe zoti i nderuar K.Frasheri nuk i ka
Përgjigju - 8 Shtator 2013 21:02
avatar
Anonim
njazi Pa hyre ne debate,thjesht nga gjuha shqipe qe kemi trashegim dhe simboli qe perdorim,duke u mbeshtetur edhe nga informacioni qe ka dhene Gjergji Pilika,kam arritur ne konkluzione: -ne dialektin e jugut ipe quhet shqiponja -epir (toke e pire e thate vend malor shkrepa) -eladhe,toke e ardhur nga zmbrasja e ujit (ledh) -ne shek e 13 zoterimet e epirit u shtrine deri mbi Shkoder -arber,arben,alban u quajten para shek 13,me pas filloi te dominoje emri shqipetar,shqiperi (shqiponje=ipe,)
Përgjigju - 8 Shtator 2013 20:52
avatar
Anonim
m.m O Gold24hic! Fiksoje njehere e mire en koek ;-Kristo frasheri eshet nej korife i shkences se historiografise shqiptare. Nuk eshet ai qe uren fqinjet etu jugore,por jane keta te funit,te cilet ti i paske kaq shume per zemer,qe manipulojne ne menyren me skandaloze te shkuaren dhe historine e tyre.Shqiptaret jane autoktone ne ballkane,perpara ketyre jevgjeve te greqise...jane nje race e lindur dhe formuar ketu ne malet e ballkanit
Përgjigju - 8 Shtator 2013 18:44
avatar
Anonim
Gold24Carate Po i kujtoj akademikut Kristo Frasheri se fjala \"Etnogjeneza\" eshte 100% greke! Si pseudo patriot, qe eshte dhe si njeri plot urrejtje per fqinjet tane jugore...le ta shqiperoje titullin e librit te tij plot perralla te pabaza dhe aspak shkencore! Profesor Kristo botoje librin me titull be shqip..apo nuk mundesh?
Përgjigju - 8 Shtator 2013 16:29
avatar
Anonim
Dangellia Degjo ketu ti moraman, mos guxo te hedhesh balte mbi PROFESORIN e nderuar qe eshte jo vetem historian i madh ,por dhe patriot i madh.Te verteta e tij ju trembin ju fallsifikatoreve te historise se Ballkanit.
Përgjigju - 9 Shtator 2013 9:41
avatar
Anonim
xrisiavgi Po emri i tij nga vjen?
Përgjigju - 8 Shtator 2013 9:08
avatar
Anonim
Bekim Emri i tije vjen nga fjala pellazge ose shqipe \"Kri\" - kry - Koka, dhe nderlidhje me te gjitha fjalet qe kan kuptimin e njejnte ne thelbin e saj si: Kryq, kriterium, kryetar, u kry, Hipo-kri-zi, Kresht, Kriz, etje etj Nese ne \"kryt\" tend egziston pak logjik do ta kuptosh se shqipja eshte ne \"krye\" e te gjitha gjuheve p.s. \"y\" ne gjuhen shqipe eshte me e vonshme
Përgjigju - 8 Shtator 2013 22:16
avatar
Anonim
anton Mendoj se K.Frasheri eshte ose i paafte ase i ben me dashje gafat, tjeter eshte Arberi, e tjeter eshte albani...mendoj se jane i njejti vend po me kuptime te ndryshme, njeri na quan perendim dhe tjetri Lindje...varet nga shikimi perandorak, lindorët na quajne perendimor dhe perendimorët lindorë, vendi eshte NJE, SHQIPERI, qe nuk ka lidhje me shjqiponjen nje kokshe qe ha kërme apo coftina!
Përgjigju - 9 Shtator 2013 15:29
avatar
Anonim
xrisiavgi Ishalla te ishte ashtu por sma ha mendja.. nuk e di kush i ka nxjerre te gjithe keto peralla dh gjithe juve te tjere i besoni. Gjuha shqipe eshte nje gjuhe e shumta 200 vjecare. Dh perbehet kryesisht nga greqishtja e vjeter nga latinishtja nga turqishtja nga frengjishtja dh pak fjale te reja qe i shtuan vete alvanosat me vone. Se dh fjala shqiptar po doni ta dini vjen nga greqishtja e vjeter qe do thote skiptron. Dmth mbreteri.. keto ti ngulni ne mendje njehere e mire dh mos ia fusni kot.
Përgjigju - 9 Shtator 2013 8:58
 

Mr.G

Edhe nje here per emrin e Chamerise!

Shpeshe here ne blloget e gazetes Shekulli te bien ne sy nje duzine grekofonesh dhe sllavofonesh qe perpiqen te fallcifikoin historine shqiptare. Kokrentisht ne kete teme nofkaxhiu (Gurboshko) emrin e krahines shqiptare te Camerise perpiqet te na e nxieri si nje emertim te formuluar nga Osmallinjte kur pushtuan Epirin. Per te na mbushurr mendien per kete fallcifikim historik te pregatitur per bukuri ne guzhinat greke, zoteria ne fjale na sugjeron ti hedhim nje sy shurugatove te gazetarit medioker Pirro Prifti qe tezat greke pa asnje baze historike na i shete per fakte te pa diskutuara. Emri i krahines shqiptare te Camerise eshte nje emer i lashte, 2000 vjete P.K. Kete fakt na e jepe qarte historiani grek i lashtesise Thucydites kur pershkruan luften e Poleponezit. Ketu me poshte keni nje citim te tij ku jepet qarte emertimi i kesaj krahine shqiptare e banuar plotesishte nga jo greket. (pra shqiptaret) .

Thucydites
Translated into English
By: Benjamin Jowett, M.A.
Second Edition, Revised
Vol. I Faqe 33

Betej detare afer Cheimerium

?(Flota lundroi nga Leucas dhe ariti n? token kundrejt Kerkyres ( ishullit te Korfuzit), erdhi per tu ankoruar n? brigjet e Cheimerium n? shtetin e Thesprotise. Cheimerium eshte vetem nje pjese aty me larte, ne nj? fare distance nga deti, ne ate pjese te Thesprotise te quajtur Eleatis, ku sot shtrihet qyteti i Ephyrre, prane te cilit liqeni Acherusian gjen nje menyre per t? dale n? det: Lumi Acheron , nga i vjene dhe emri, rrjedh neper Thesproti dhe derdhet ne liqen. Nje tjeter lume, Thyamis, formon kufirin e Thesprotise dhe Cestrine, pjesa e Cheimerium shtrihet midis ketyre dy lumenjve. Ketu Korintasit u ankoruan dhe formouan nj? kamp ???.. Ketu Corinthiansit nga ana e tyre u perkrahen nga nje force e madhe barbaresh te mblether ne kete vende, banoret e ketij rajoni kane qene gjithmone miqesore ndaj tyre ?. .. Shumica e ketyre ( te plagosurve) u gjeten nga ana e vendasve dhe u percollen ne Sybota, nje port shkretetir i Thesprotise, atje ku aleatet e tyre barbare kishin ardhur per t? mb?shtetur ata??)?

Shpjegim: Sybota = Vola, qytet i vogel bregdetar ne Cameri.
Elatis = Margariti= Margellic i Camerise

Historiani Thukydites vendasit i quan ?barbare? jo greke
Mr. G
Per grekun Skeptikun!

Sigurisht qe emeritimi Shqiptare ka nje baze dhe vjene qe nga koha e Pirros se Epirit. Tek shqiptaret ky Mbret i famshem njfet me emrin Pirro Burri ose Pirro Ipia=Pirro Shqipia. Me kete mbiemer e therisnin ushtaret e tij Pirron. Eshte e famshme thenia e Pirros kur ju drejtohet ushtarve te tij mbas betejes qe therisnin te gezuar Shqiponja..Shqiponja : (Une jame Shqiponja kurse ju jeni krahet e saj qe e mbani ate larte) Me keto fjale ju drejtua Pirrua luftetarve te tij. Qe nga ajo kohe Mbreti Pirro u quajt Pirro Shqiponja dhe luftetaret e tij Bijt e Shqipes- Shqiponjat-Shqipet-Shqiptaret. Mbas vdekjes se Pirros te gjithe luftetaret e tij dhe gjithe shtetasit e mbreteris se tij u quajten Shqiptare. Kjo ishte me pake fjale zanafilla e emerit Shqiptare dhe e gjithe brendesia e postimit tim nuk eshte fantazi, por eshte nje analize e studjusve te huaj qe historin e shqiptarve e njohin shume me mire se vete shqiptaret.

Kur te keme kohe do te mundohem te sjelle ketu mes neshe permbajtien origjinale te Britanikut Peacock Wadham dhe mendimin e tij se nga e ka origjinen emeritimi Shqiptare. (Ata jane Shqiptare , bijt e Shqiponjes se Maleve) me keto fjale e nise historikun e emrit te shqiptarve ky Britanik i nderuar.

Ps: Ne kohen e pushtimit Otoman shqiptaret u quajten Arnaut, ky ishte epiteti qe ju ngjiten turqit shqiptarve. Sigurisht ky emertim eshte nje vashdim i emertimit Arber-Arbanit -Arvanit- Arnaut. Vetem katoliket dhe muslimanet shqiptare identifikoheshin nga turqit si Arnaut, kurse orthodoksit identifikoheshin si Greke, meqe i perkisnin kishes Bizantine dhe Patriarchates se Stambollit. Kjo ishte nje marveshie mes Patriarkanes Greke dhe Portes se Larte qe gjithe orthodokset shqiptare te quheshin greke. Kurse pretendimi i guzhines greke se Shqiptaret u quajten te tille nga Otomanet, eshte nje ksizofreni e te semurve mendor te Greqise. Nga keta ksizofren te pa sherueshem nuk mund te presesh kurre nje llogjike dhe arsye te shendoshe.
shipja e bukur
Gjuha Shqipe eshte 15000 vjet e vjeter.
Lexoni "Webster Dictionary" faqe e fundit , vitet 80te, ne anglisht, hartuar nga amerikanet.
Nuk ka nevoje kjo zonje (shqipja) t'a diskutojne injorantet ...
SKEPTIKU
Për Mr.G. - autorit të termit "heronjtë muslimanë"(!)
Nuk e dija se edhe me histori mund të bëhej humor. Dhe jo vetëm mund të bëhej, por edhe mund të gajasesh së qeshuri. Këtë na e tregove ti me "replikën" tënde!
Pirroja i Epirit na qënkej shqiptar!!!
Kur dihet sot e gjithë ditën nga shkenca e historisë se epirotët ishin GREKË!
Pirroja, sipas fantazisë sate prej musulmani, na qënka shqiptar sepse ai u paska thënë: unë jam shqiponja!
Por more, individ, këto fjalë mund t'u thotë ushtarëve të tij edhe një mongol, edhe një serb, edhe një japonez, edhe një eskimez, edhe një kongolez!
A duhet t'i marrim për shqiptarë vetëm pse ata u thonë ushtarëve "unë jam shqiponja"???
Pastaj, termi "shqiptar" shfaqet vetëm në shek 18. Ndërsa Pirroja i Epirit ka jetuar nja tre shekuj para Krishtit. Llogarinë bëje vetë dhe nxir konkluzionin sa "shqiptar" ka qënë Pirroja.
Sidoqoftë, të falënderoj për humorin që na solle dhe mos harro të na zbavitësh përsëri, pasi klounët edhe në histori janë të vlefshëm pasi të zbavitin!
perivolo katabonora
keshilloj qe me ceshtje te tilla te meren vetem ata qe kane ideologji asnjanese dhe qetesi shpirterore,ata qe jane fanatik perkeqesojne shendetin e tyre mendor dhe njekohesisht ndikojne ne tensionomin e maredhenieve mes njerezve dhe komuniteteve te ndryshme.
gjuhetari
Teper amatoreske dhe naive si e shpjegon prejardhjen e fjales "shqiptar" ky profesor historie.
Si nuk i vjen rende dhe si e ka lejuar dinjiteti shkencor te paraqese nje "shpjegim" te tille i cili nuk shpjegon asgje.
EPIROTI
@ Mr.G.
Ju shkruani: "...Mbas vdekjes se Pirros te gjithe luftetaret e tij dhe gjithe shtetasit e mbreteris se tij u quajten Shqiptare..."
A e di ti KUR ka jetuar Pirroja i Epirit dhe KUR shfaqet se pari termi SHQIPTAR?
Termi shqiptar shfaqet me se pari ne shekullin e 18, kurse Pirroja i Epirit ka jetuar 300-400 vjet para Eres se Re.
Po te qe e vertete, sipas idiotesise sate, qe ky term u shfaq qe ne kohen e Pirros, atehere i bie qe ky emertim te perdorej qe atehere!
Edhe dicka:
Dikush para ca kohesh te ka bere verejtje te shkollohesh ne gjuhen shqipe se nuk je kerrkund, gje qe ti nuk e ke bere. Nuk shkruhet ksizofren (nuk eshte gabim shkrimi nga ana jote, pasi e ke shkruar dy here te njejten forme) por skizofren!
paranoja
Arbre=peme=pylle nga frengjishtja.ARBRI u lakua nga shqipja qe ruan aftesin e latinishtes ta ndryshoi ne fund emrin duke i dhene seksin dhe shumesin.SHQEPETARET ishin fisi i madh i shqopes zene ngushte midis ISHMIT dhe KORFUZIT gjat gjithe bregut te detit. Shkonin drejt zhdukjes nga BIZANTI pasi me 1083 kishin mirpritur kryqezatat ROMAKE dhe ishin drejtuar bashk me to per te pushtuar BIZANTIN(STAMBOLLIN). Me 1271 mbreti i NAPELIT Karli i Pare d'Anzhu drejtoi kryqezata ta reja. Me 8000 ushtar arriti Beratin. Emrin ja vune ne frengjisht duke perthyer fjalen SHQEPERI. ushtria e tij perbehej nga francez dhe shume toponime nga Durrsi e deri ne Diber e Kosove u pershtaten ne frengjisht. kuptohet ARBERIT ishin nje perzjerje midis SHQEPETARVE te pestert te panenshtruar, pjeses tjeter te races tone te devijuar drejtim grekeve e serbeve dhe te ardhurve sundues FRANCEZ. Pas Skenderbeut te ardhurit u asimiluan nga vedesit, toponimet apeler ne gjuh franceze ngelen te devijuara dhe te pakuptimta per SHQEPETARET. pershembull OROSH= EN ROCHE= ne gure KURBIN= KUR VINE= VINE ose BIEN nga deti TSHEM=ISTEM=GADISHULL. FJALA SHQIPERI NUK KA AS PAK LIDHJE ME SHQIPONJEN. E verteta eshte kjo. populli shqepetar perbehet nga SHQEPETARET AUTOKTON dhe te ardhurit GERMEN(zhermen) zbritur na veriu i RINIT dhe perzjerjeve me ardhjet ROMAKE se fundemi ardhja FRANCEZE me 1271. ILIRI e quajten dhe e shkruajten permbi harta GERMENET. ALBANI = malet e bardha e thirrnin dhe vune ne harta ROMAKET. Arnaut= njelloj si na)ja vune TURQIT me te cilet raca eshte mire perzier.Se fundi rrenja AUTOKTONE SHQEPERI KA FITUAR
Flora
Profesori ka shume te drejte. Etnonimi Albanoi,Arbanoi, Arberi ka vijimesi gjuhesore. Ai Shqiptar u vendos per te bashkuar te gjithe ata qe flisnin shqip, pavaresisht perkatesise fetare. Faleminderit , professor qe kontribuoni me gjithe shpirt e me te verteta shkencore edhe ne kete moshe
VIVA
Per SHIPEN E BUKUR
Para 15.000 vjeteve nuk ishte shpikur as majmuni, jo shqipja.
E MER ME MEND SI PLAKA BAJRAMIN
Per Mr. G. Të pergezoj per durimin e perkthimit! Se sa i sakte je ne te, nuk mund ta ve doren ne zjarr. Por nuk na thua: ku e di ti se ky historjan i vjeter kur thote BARBARET e ka fjalen per shqiptaret dhe jo per popullsi te tjera qe mund te kene jetuar ne ato vende ne ate kohe???
Kete, a na e çkoqit dot?
Nik,
Mjaft me bastard te shitur dhe bler nga greku programojn dhe jane te organizuar kunder historis shqiptare.Prej shume vitesh ne gazetat ku ka shembuj rreth historis shqiptare do te gjejm me dhjetra pseudonime te bastardeve qe ne menyr pak te rafinuar shfrejn dhe ofendojn mbi gjithçka historike shqiptare.

Dhe sote 10/9/2013 lexojm nje intervist te Lucio Caracciolo historianit anglez Mark Mazower i cili ka botuar librin ( Governing the World New York 2012 ,Penguin Press) ne gazeten italiane Repubblica ku midis te tjerash citon dobesimin e amerikes dhe mungesa e nje shteti lider.

Europa ne te ardhmen do te jete idologjikisht e paqart,pa stabilitet dhe e pa mbrojtur.Mjaft te shikojm Greqine ,kur nje parti vepron gjeste violente ,fizike verbale dhe votat per ata shtohen.Kjo parti eshte Agimi i Art ,prej muajsh eshte rritur 13% qind,e treta parti nacionale.Incidente si ajo kur nje deputet i agimit te art provon te rrah K/Bashkis se Athines dhe te jep pershtypje se partia e tyre ndjehej e kenaqur nga ky gjest.
Do te kemi ne te ardhmen edhe me shume parti si agimi i art,edhe ne Gjermani.Atehere duhet te fillojm te mendojm vertet seriozisht.
aleks
Ne rast se shqiptaret kane vijueshmeri ne keto troje , pra vijne nga iliret dhe jane pasardhes te epiroteve te lashte perse nuk ka qofte dhe nje toponim qe te zberthehet ne shqip,
te pakten ne jug shumica jane sllave po ka dhe greke. kaq i madh ka qene ndikimi sllav sa bile dhe kodrat malet fushat burimet zberthehen ne sllavisht,
po shqiptaret qe kane qene te lashte qe ne kohen e piros pse nuk kane lene toponimet e tyre.?
aleks
per dorin
fjala kurvelesh ka origjine sllave , pra perbehet nga kurve(origjine sllave)+les qe quhet pyll.
ashtu sic kane origjine sllave shumica e fshatrave te tjere, brat(vella) golem( i madh)
Inteligjenca
PER E MER ME MEND SI PLAKA BAJRAMIN !

Objektivi i pare eshte qe te vertetohet se ajo popullsi nuk ishte greke.

Artikulli qe ka shkruajtur Mr.G nxjerr fakte se ishin paraardhes te Shqiptareve. Nese dikush ka material tjeter qe kundershton idete e Mr.G "bujrum"!

EMIGRANTI
I lutem z.Kristo Frasheri te me shpjegoje se nga vjen fjala 'ETNIK'.
Dhe me qe ra rasti,te me shpjegoje se nga vjen fjala 'SHPJEGOJ',mos ka lidhje me fjalen 'SPIEGARE' ?
SHQIPTARI
@INTELIGJENCA
"Bujrum" eshte turçe. Shqip i thonë URDHERO!
Rrini, rrini dhe i nxirni veshet ju turkoshaket.
Matjani
Eshte e habitshme qe akoma te besohet ne keto lloj historianesh intrigant, historin tone e dime dhe nuk kemi nevoj per keto lloj tipash qe nuk njohin dhe historin e tyre ne shtate breza perpara se kan dale ne jete. Dhe c'far tjeter do te presesh prej ketyre tipave qe mundohen te na bejn historin tone pa ditur historit e gjakut te tij, ku ka dhe te tjere qe thone e krenohen duke e quajtur veten greke (kabile), qe dihet se keto e kan prejardhjen na afrika veriperendimore , duke na ofenduar ne Shqiptareve jo ortodoks, kur ne te njejten kohe ne i konsiderojm ato vellezer tane te nje gjaku dhe kurre nuk ofendohemi prej tyre qe kan pranuar te quhen te till , eshte zgjedhja e tyre por nuk eshte e vertete ajo qe ne paskemi qene ortodoks, por sipas tyre na paska kthyer turku qe eshte krejt qesharake ;;;; mesoni se nga e ka origjinen kryqi dhe si ka qene ne fillim dhe si eshte deformuar nga te interesuarit e asaj kohe dhe kujt kategori sklleverish ju vihej kryqi, merr dhe shembujt e perkrenareve te prijsavet Shqiptare; delja eshte e urte dhe ngaterrohet e humbet ne tufat e tjera dhe per kete arsye asaj i vihet nje shenje qe ta dallojsh, kurse dhia nuk ka nevoj per ti vene shenje, te me falin vellezrit Shqiptar se nuk e kam me qellim te keq por vetem te jua kujtoi ketyre te quajturve historian. Me te rendesishmen qe shoh une ne kete shkrim eshte ajo ku historiani thote qe ne kemi qene te pushtuar, kjo eshte nje teze qe asnje historian i mirfillte ne bote nuk e pranon nje gje te tille te pakten deri ne vitin 1908. Perkundrazi tek Harmsworth History of World seventh(7) volume 1908 F.A. McKenzie thote: Shqiptaret jan direkt njerzit e Aleksandrit te Madh. Shqiptaret asnje here nuk jane pushtuar , dhe as qe ka menduar kush ti pushtoi ato; dhe me poshte shkruan , ato jan burra me kapacitet te madh intelektual, bijte e tyre kan qene lidera per shtetet e tjera ne te kaluaren dhe perseri mund te jen ne te ardhmen. tani po e shkruaj ne ate gjuhe sic eshte shkruar: They (Albanians) are men of great intellectual capacity; their sons have made leaders for other nations in the past, and are likely to do so in the future. I kujtoi ketij historiani se muret e shtepis ku kan lindur gjysherit e mi ekzistoj dhe sot dhe se kan me shume se 700 vjet te ndertuara dhe i dij shume mire se ku i kam njerzit e gjakut tim, ku nje pjese jan katolik dhe nje pjese jan myslimane pamvarsisht qe mbajn te dy fete, kurre se kemi konsideruar veten te vecuar nga njeri tjetri te pakten deri ne brezin tim ku u ftonim me njeri tjetrin per cdo rast, megjthse pak larget ne distance me njeri tjetrin por kurr larg si gjak. Ju drejtohem te ashtuquajturve grek, edukatoret e sklleverve te asaj kohe me vone i kan quajtuar shenjt os prist, lexo dhe per Gregory of Nyssa , Gregory of Nazianzus e te tjeret me vone. Princa e mbreter si ato qe i kan quajtur ne ate kohe ne Europe ne Shqiperi kan qen nga nje per dere. Lexo e meso se nga kush eshte populluar Europa, kush i civilizoi ato dhe jo kush i qyteteroi. Ne qofte se do flasim per rracat, po ne kete histori shkruhet:: -Albanian or Arnauts;; They are probably the oldest of Balkan races, and represent the earliest Aryan immigrants into Europe. :::: -Illyrians are descended from them, and they are among the first Aryan immigrants to Europe.::: - Hellens; The proto- hellens, or aborgines ( patlligjans ), where probably Pelasgian origin, belong to the western Hamitic family, of whom Cretan and Mycenaenans may represent the ancestral type. The modern Greeks are in part descendend from hellens, crosed with Albanians, Wallachian and Turkish blood. Po ne kete histori te botes e shkruar ne 6576 faqe thuhet se Shqiptaret jane i njejti popull me ate qe quhen Albanians, Illyrians dhe Pelasgians. me falni qe po zgjatem , por disa persona te prvokojn qe te perserisim gjera historike qe te gjithe ato qe quhen njerez i dine.Mr. G
Cfar po flete mor Skeptik, po flete percart?!

Ruaj mendjen e koker se me sa po shofe, lavazhua e trrurit qe te kane bere greket ta ka fshire fare arsyen. Ne fillim u perpoqe te manipuloje me emrin e krahines shqiptare te Camerise duke e nxjere ate si nje emertim Otoman! Te solla faktin nga historia ku jepet qarte emri i kesai krahine shqiptare dhe sic e shefe dhe vete fallcifikimit tende i doli boja. Te njeten gje bere dhe me mashtrimin tjeter te rradhes kur u shprehe se emri Shqiptar eshte nje improvizim Otoman, kur ne histori eshte identifikuar qarte se mbas pushtimit Otoman gjithe shqiptaret u quajten nga turqit Arnaut kurse vendi i tyre Arnautistan. Shqiptaret (Arnautet) dalloheshin qarte nga veshjet e tyre karakteristike shqiptare duke i dhene si katlikut dhe muslimanit te njetin identitet, Arnaut. Asnjehere Otomanet nuk i kane identifikuar katoliket shqiptare si Italiane, Austriak, apo nje etnie tjeter evropiane katolike . E vetmia popullsi shqiptare qe nuk identifikohej nga turqit si Arnaut ishin Orthodokset qe nen umbrellen e Patriarkanes te Stambollit prezantoheshin si greke. Ketu mere funde dhe manipulimi tende i rradhes qe perpiqet te percai shqiptaret mbi baza fetare . Magjithate ti perseri as skuqesh dhe as zverdhesh, se njefe fare turpin, nje klarakteristike tipike greke, nje afie e vertete.

Tani edhe dy fjale per identitetin shqiptar te Pirro Burrit, Pirro Shqipes dhe lidhjet e shqiptarve me kete figure epike te lashtesis.

-Ja si shprehet per Pirron e Epirrit britannikia EDITH DURHAM ne librin e saj (THE BURDEN OF THE BALKANS: Pyrrhus(Burri= ne Allbanin) Mbreti i Epirit eshte i vetmi qe ata duan. Asnje shtet tjeter nuk e ka deshiruar ate. Gandarmeria ne Jugun e Shqiperise do te tregoi pa pushim per Pyrrhus: Nje Mbret i madherishem i cili mundi grekerit e piset dhe te gjith te tjeret, tregoin ata)

-Tjeter fakt:William Plomer, The Diamond of Jannina, Ali Pasha 1741-1822
(Hi (Ali Pasha) i pelqen ta portretizoi veten si nje Pyhrrus modern qe ai e quan Bourrhous)

-Tjeter Fakt: Gibbon?s Historia e renies se Perandoris Romake , London 1776- 1778, per Scanderbeg
(Entuziazmi i kaloresis dhe religjionit e ka renditur ate me emrat e Aleksandrit dhe Pirros)

Pirro Burri , Pirro Shqipia ishte nje shqiptar i paster qe gjate gjithe jetes se tij luftoi vetem kunder grekeve. Luftoi kunder Athines, Maqedonasve, Spartanve dhe fshiu nga Epiri gjithe mbeturinat e rraces bastarde greke. Ishin greket qe i vrane familien , ishin greket qe i vrane djalin , ishin greket qe e vrane dhe vet ate, ishin greket qe mbas vdekjes se Pirros shkateruan gjithe Epirin.

Fakt: Plutark

1) -Pirron e sollen te vogel ne shtepin e Mbretit Ilir Glaskut. Ketu ai ishte i sigurt dhe larg ndjekesve te tij.

(Ata u prezantuan tek Glasku, Mreti i Ilirjaneve qe e gjeten duke ndenjur ne shtepi me gruan e tij. Ata ulen femijen e vogel para tyre)

2)- Ai u rite si nje Princ Ilirjan.

(Ne prezencen e tyre Glasku ja dha Pirron e vogel gruas se tij qe ta riste bashke me femijet e tij. Pak me vone armiqte e Pirros derguan tek Glasku njerzit e tyre dhe kerkuan nga ai te mernin femijen, i afruan dhe para, por Glasku nuk pranoi. Me vone kur Pirro ariti moshen 12 vjece Glasku dhe ushtria e tij e sollen ate ne Epirus dhe e bene Mbret)

3) Vellazeria mes Pirros dhe bijve te Glaskut:

(Pirro mori rrugen jashte mbreteris se tij per te mare pjese ne martesen e djalit te Glaskut me te cilin ai ishte ritur)

Lidhjet e emerit Shqipetar me identitetin e Pirro Shqipes dhe luftetarve te tij te quajtur nga vet Pirro si bijt e tij, bijt e shqipes, shqipetare.

-Simbas Matheu Aref tek libri I tij (Odiseja e pabesueshme e nje populli parahelen, faqe 83.

(Duhet saktesuar se shqipetaret asnjehere nuk e kane perdorur kete emer (e ka fjalen per Arber, Arbanitas , Albania etj) per te emetuar etnin e tyre. Ata e quajn veten Shqipetare , domethen bij ose femije te shqiponjes. Ne lidhje me kete kujtoim se ushtaret e Pirros e quanin Mbretin e tyre Shqiponja dhe nje dite vet Mreti ja u ktheu atyre se ata ishin femijet e Shqiponjes.)

-Peacock Wadham tek libri i tij Albania the faundling state of Europe, faqe 182.

Raca qe njifet sot si Albanin nuk e njefe veten e saj me kete emer. Ata jane Shqipetare, Bijt e Shqiponjes se Maleve dhe vendi i tyre quhet Shqiperi ose Shqipeny, toka e Shqiponjes se Maleve. Ata kane nje legjende : Kur Pirro dhe betejat e tij u quajten nga ushtaret si sulmet e nje Shqiponje qe manovron dhe leshohet poshte me shpejtesi, Pirro ju ktheu pergjigje se kjo eshte e vertet sepse ushtaret e tij ishin Bijt e Shqiponjes dhe tek krahet e tyre ai u mbeshtet. Ne qofte se kjo histori mbeshtetet mbi fakte te kohes, atehere nuk ka asnje dyshim se emri Shqipetar ishte i njohur dhe i pranuar nga populli dhe Mbreti i tyre qe nga viti 300 PK. Ne cdo norme, Pirro ushtari me i famshem i kohes se tij, ishte Shqipetar ose Albenian.

Tani more greku i pandershem me nofken Skeptiku, germo njecik ne historin e Pirros te shkruar nga Plutarch dhe aty mes rreshtave te tij do te gjeshe dhe historin qe une te pershkrova ne postimin e pare .

Mr. G
Per (E MER ME MEND SI PLAKA BAJRAMIN )!

Sigurisht qe doren nuk mund ta veshe ne zjarr se te pervelohet, por te pakten vendos trrurin ne levizje dhe lexoje dhe nje here postimin tim mbi emrin e Camerise dhe aty mes rreshtave do te shofesh se Cameria si sot dhe ne kohen kur pershkruhet ngjaria e luftes se Poleponezit nga historiani grek Thucydites mban po te njetin emer. Si per cudi dhe sot banoret e ketij vendi qe Thucydites dikur i quante barrbare, vetquhen Came. Uau?u sa e veshtir per tu pertipur. Besoi se me kete pergjigje ta shkoqita sadopak rradaken. Tani mere me leng se mishi na mbaroi.
Mr. G
Per (E MER ME MEND SI PLAKA BAJRAMIN )!

Sigurisht qe doren nuk mund ta veshe ne zjarr se te pervelohet, por te pakten vendos trrurin ne levizje dhe lexoje dhe nje here postimin tim mbi emrin e Camerise dhe aty mes rreshtave do te shofesh se Cameria si sot dhe ne kohen kur pershkruhet ngjaria e luftes se Poleponezit nga historiani grek Thucydites mban po te njetin emer. Si per cudi dhe sot banoret e ketij vendi qe Thucydites dikur i quante barrbare, vetquhen Came. Uau?u sa e veshtir per tu pertipur. Besoi se me kete pergjigje ta shkoqita sadopak rradaken. Tani mere me leng se mishi na mbaroi.
Pa Emër
Ka shume toponime ILIRE qe tregojne lidhjen e ilirishtes me shqipen.
1- LISHAN = LISHAM = shenje jete ose trupi komuna Luzni Diber
2-KUDHAN = KU A DHANE = ku ka rreshqitur Komuna Muhur Diber
3- mali DEA dhe MES DEA = Perendia e bukurise te popujve ILYR

Ne anen tjeter te Luznise si per te treguar se ?ka kaluar kemi
4- SINJE = shenje jete, vendelindja e SKENDERBEUT Fjale ARBERISHTE = frengjishte
5-GARDE = Gardhe i eper e i poshter, mbrojtja e eperme dhe e poshteme po prane Sinjes ne MUHUR DIBER fjale qe rrjedh nga ARBERISHTJA(frengjishtja)
6- Lumi i vogel SETE = SETA= SHTATE nga ARBERISHTJA( frengjishtja). interesante se si i numronin ne shtetin e ARBERIT qe SETA del e SHTATA pune per historian
7- RUNJE = SHKATRRINE. Mali i madhe ne MUHUR DIBER rrjedh nga ARBERISHTJA(frengjishtja)

FIS qe rrjedhe direkte nga ILIRET
1- HUNA NE LUZNI DIBER
2- GOTA OSE NGOTA USHTELENX DIBER

per dijeni LISHAN eshte i barabart me fjalen SINJE pra sinja eshte populluar shume me vone se LISHANI.
I pari ILIR idyti ARBER qe te dy kane brenda SHQOPETARET thene ne dialektin e vjeter SHQEPETARET
SHQEPETARET jane pasardhes te ILIRVE perzjer me ROMAK 1083, perzjer me franceze1271 dhe pas 1468 perzjer me osmanllijte familjet e SHEHELEREVE. Te paret tane qe pas ardhjes se OSMALLINJVE bene nje lidhje intelegjente nderruan religjionin dhe i kerkuan SULLTANIT TE MADHE te ruanin GJUHEN pasi e kishin shume te veshtir turqishten dhe shkrimin cirilik ARAB per ta mesuar. Kjo lidhje ishte A-B-Cja e nje populli te vogel per ti mbijetuar zhdukjes. Te ardhurit SHEHELER KIshin Mbjelle nje fe te re ne token e KATOLIKEVE kurse KATOLIKET i kishin ASIMILUAR ATA DUKE JU LENE SHQIPEN SI GJUHE NANE. KJO asht lidhja filozofike e EGZISTENCES. NE perbejme SHQIPERINE sebashku dhe ketu nuk ka te HUMBUR. NE EGZISTOJME se MOSQENJA eshte me e tmershmja dhe te paret tane te vdekur na e bejne hallall kete ndryshim. Pasardhesit do te jene krenar se humben di?ka nga vetja u beme musliman por edhe te ardhurit pushtues te te gjitha kraheve humben kryesoren GJUHEN dhe u bene SHQIPETARE. KJO asht magjia e
madhe e vepres se nje populli te vogel qe do te thirret jete e mote nga te gjithe palet SHQIPERI
MERE ME LËNG SE MISHI MBAROI
Për Mr. G.
Ti bën vetëm një gabim fare fare të "vockël".
Nuk marin vendet emrat e popujve, por popujt marin emrat e vendeve ku jetojnë o kokë paçe!!!
Maqedonas quhen njerëzit që jetojnë në Maqedoni.
Amerikanë quhen njerëzit që jetojnë në Amerikë
Kinezë quhen njerëzit që jetojnë në Kinë
Dhe (domosdo) Çamë quhen njerëzit që jetojnë në Çamëri.
Çamëri quhet vendi. Çdo popull që mund të vinte të jetonte në të, natyrshëm do quhej çam! Ashtu siç u quajtën maqedonë ky popull që erdhi dhe jeton në Maqedoni.
Prandaj, MERE ME LËNG SE MISHI U FIRUA!
Bre, kur duan edhe gomerët të bëhen historianë dhe gjuhëtarë!
SKEPTIKU
@ Mr. G
Sado që ke shkruar një çarçaf dhe ke sjelle tere ato citate, asgjekundi nuk mund ta provosh se ke te besh me shqiptare.
Epirotet, kete e thote tere shkenca e historise, jane GREKE!
Sot e gjithe diten!
Pa shih se mos i gjesh rrenjet e tua andej nga Azerbaixhani!
Dhe meso te shkruash drejt gjuhen shqipe, se je per faqe te zeze!
SKEPTIKU
@ Mr. G.


Raca qe njifet sot si Albanin nuk e njefe veten e saj me kete emer. Ata jane Shqipetare, Bijt e Shqiponjes se Maleve dhe vendi i tyre quhet Shqiperi ose Shqipeny, toka e Shqiponjes se Maleve. Ata kane nje legjende : Kur Pirro dhe betejat e tij u quajten nga ushtaret si sulmet e nje Shqiponje qe manovron dhe leshohet poshte me shpejtesi, Pirro ju ktheu pergjigje se kjo eshte e vertet sepse ushtaret e tij ishin Bijt e Shqiponjes dhe tek krahet e tyre ai u mbeshtet. Ne qofte se kjo histori mbeshtetet mbi fakte te kohes, atehere nuk ka asnje dyshim se emri Shqipetar ishte i njohur dhe i pranuar nga populli dhe Mbreti i tyre qe nga viti 300 PK. Ne cdo norme, Pirro ushtari me i famshem i kohes se tij, ishte Shqipetar ose Albenian.

- perralle interesante! Doemos, me kete gjuhe flasin historianet e vertete!!!
:))))
VIVAS
VIVA
Lexo o lumemadh 1 here pastaj fol. Kur i huaji te jep dhe faqen e librit ku te lexosh, c'te mbetet ty si "shqipetar". As te lexosh nuk di?
perivolo katabonora
eshte fakt i padiskutueshem qe historianet e lashte greke permendin lumin thiamis dhe popullsine thiamidhes qe para 2500 vjetesh,gjithashtu i quajne popull barbar.Eshte nje fakt tjeter qe gjuha e sotme shqipe shumicen dermuese te fjaleve i ka te huaja,turke,greke,italisht,sllavisht e tjere. Ato fjale qe i ka te sajat(shqip-pellazgjisht) jane me te lashta edhe nga greqishtja e lashte,zakonisht jane fjale primitive dhe te thjeshta.Eshte nje fakt tjeter qe keto fjale gjenden shpesh ne greqishten e vjeter dhe latinishten.
Mr.G

Ate po thome dhe une o lengu i mishit grek qe i nderon nofkat . O pisqolle klefti Ilirit,camet vetquhen te tille nga emri i krahines se tyre. Eshte pikerisht kjo lidhje e forte mes identitetit dhe emrit te krahines se tyre, nyja e forte qe tregon se Epiri dhe Cameria kan qene kurdoher shqiptare dhe te banuara nga shqiptaret. Eshte pikerishte kjo nyje qe i shqeteson greket qe me cdo forme perpiqen te mohoin emrin e Camerise duke mashtruar dhe paraqitur ate si nje emertim te vendosur nga Turqit. Katallavene more malaka. Ike tani more gjuturum dhe thyej qafen ne ndonje menhane greke dhe quravisu

Mr. G
O pseudo greku i kamufluar me nofken SHQIPTARi!

Para se ti sugjerosh (inteligjences) kuptimin e fjales bujrum, ke nonje ide se cfare tregoin thonjzat ne nje fjali?

Billy
Kisha tjeter mendim per kete historian,por me keto qe lexova them se do te kete lajthitur,fatkeqesisht!
SHQIPTARI
@ Mr. G.
Ik o xhaxha ik! Ti s'di te flasesh shqip, po hallakatesh me greqishten!
Leng i mishit turk!
Çorbe, demek!
Dori
Te dashur miq e ju te tjeret dashakeqes te Shqiptareve,

Niveli i diskutimeve ketu eshte bere goxha i ulet. Ju Shqiptare e dashamires te Shqiptareve mos u merrni me pseudo histori amatore dhe me etimologji akoma me te deshtuar se eshte turp e i jepni shkas ketyre dashakeqeve te shqiptareve tju tallin me te drejte.

Historia me vehte eshte nga shkencat me pak exacte sepse edhe mbetet ceshtje opinjoni. Edhe e tashmja qe eshte aq e pasur me informacjon e me burime te ndryshme mbetet ceshtje opinjoni.

Por sa do pak shkence qe eshte historija edhe ajo zyrtare i ka vene disa pika te qarta te cilat jan:

1. Shqiptaret jan autokton ne Ballkan. Ajo qe diskutohet eshte se jan pasardhes te Ilireve, Thrakasve apo Dakeve. Dhe njeher nuk eshte e rendesishme autoktoniciteti apo jo per te justifikuar shtetet e sotme dhe te drejten e njerezve per te jetuar ne ato troje.

2. Epirotet antik si Kaonet, Molloset e Thesprotet ka te gjitha gjasa te ken qen grek. Per burime historjanesh (Grek e Latin), per nga emrat qe kishin e per epitetet qe u vinin udheheqesve te tyre. Po edhe ne mos flisnin Greqisht ne shtepit e tyre po flisnin ilirisht a dicka tjeter, kjo nuk i ben ata me pak grek sec jan grek arvanitet e Kristo Papes e ata Shqiptare te Pilurit qe per nje pensjon shesin nen e bab e jo me kombin. Pra ne nuk kan qen Grek vertet kan qen aq te Greqizuar sa nuk mund te quhen Ilir.

3. Shqiptaret kan populluar Camerine, Morene e disa ishuj te Greqis te ftuar nga Veriu ne shekullin e 11. Jan bere pjese Shtet formuse si mekembes te Dushaneve.

Shkrimi i Profesor Frasherit eshte shum interesant sepse hedh ide dhe drite te reja per te shpjeguar formimin e etnosit tone. Pra lexojeni te mesoni dicka e ne doni ta kundershtoni merruni me histori e jo me gjepura.

Un qe po ju shkruar kam emer grek e mbiemer turk. E nuk jam i vetem ne kete. Si un eshte nje pjese e mire e ballkanit. Ama jam Shqiptare, krenar qe jam Shqiptare e mirnjohes te atyre qe kan dhene jeten per te ngel Shqiptar. E akoma me mirnjohes atyre qe kan mbijetuar qe ne sot te vazhdojme te jemi Shqiptare.

Kete Greket e Shqiptaret te greqizuar a thjesht grekofil jan po aq injorant sa disa nga ju. Keta mendojn se per faktin qe Phyrro Aechides kishte emer grek e shum mundesisht ishte vertet grek ateher duhte te jen Greqi deri ne Shkumbin. Kam disa te reja per ju. Phyrro u rrit ne oborrin e Mretit Ilir se bashkfshataret e vet (se Finiqi fshat ka qen sic eshte edhe sot) e kishin debuar. Nusen qe rrespektonte me teper e kishte nga Kosova (Dardania e vjeter) dhe nuk vdiq i vrar nga dora e rromakeve a e Ilireve. Po e vran greket tuaj ne Argos me tjegulla kokes, pra mu ne zemer te Mores.
Por e reja me e madhe eshte qe edhe sikur Shqiptaret te kishin ardhur ne Greqi ne 1700 e tu kishin zen tokat nuk eshte njerezore ti trajtoni si keni trajtuar Camet. Te djegesh femij ne furre e te theresh gra shtatzan nuk ka trimeri por eshte trimeri pushtash. Dhe ju qe shkruani shqip ketu jeni tamam si ata pushtat e Zerves arvanit dje e te Kristo Papes sot.
Pra skeni dhe nuk tregoni asgje per te qen krenar se jeni grek. Nga ato qe shkruani nuk dukeni as si Aristoteli, as si Perikliu e as si Archimedi. Ju kerkoni te ngjani me me Leonidhen e 300 por edhe Sparta dje nje ishte e po te kishin qen Greket aq trima nuk do ishin 300 po 300.000 e nuk do kishit ngel tu clironin Shqiptaret. Leonidha ka pas e ka Shqiperia sa te duash po keta nuk hyn ne pune.

Potere Ballkanike


Potere ballkanike.
Haliti
Eshte e habitshme se si behemi te gjithe shqiptaret eksperte kur flitet per histori, packa se mund te mos kemi lecitur asnje liber ne jeten tone ose ta quajme veten te ditur se morem nje diplome te Kristali.Duke qene se historine duhet t'ua leme historianeve, po citoj njerin syresh. Quhet Oliver Jens Schmitt dhe u ka kushtuar nje liber shqiptareve me titullin "Die Albaner". Shkruan ne fq. 16-17: ,??Perderisa materiali faktik i disponuar nga nacionalistet shqiptare ishte deficitar krahasuar me ate te fqinjeve te tjere balkanike, ata zhvilluan tezen e nje vazhdimesie iliro-shqiptare persa i perket popullit dhe gjuhes, teze e cila sot [ne historiografine shqiptare] konsiderohet si absolute dhe e pamohueshme. [,??]
Studimet shkencore megjithate qe kryhen jashte Shqiperise rreken te drejtojne ne nje hulli tjeter pyetjen e vazhdimesise. [,??] Historia e lashte e Shqiperise me shume se objekt te dhenash te vertetuara historike, mbetet nje problem i hulumtimit shkencor [,??] qe duhet pare i kushtezuar nga fakti se teza e vazhdimesise mbetet e paprovuar shkencerisht,??.
Profesorit i urojme edhe 100, por eshte koha qe me kete problem te merren njerez te rinj te paindokrinuar me ato qe thote Schmitt dhe nese me prova faktohen ato ceshtjet e vazhdimesise, jane te mirepritura. Por edhe po nuk u vertetuan, jam plotesisht dakort me Perikliun: ne do vazhdojme te jemi ketu ku jemi
perivolo katabonora
ti MR.G qenke nje nga ata te mjeret qe jane viktima te propagandes fashiste greke ose shqiptare,do ta kalosh gjithe jeten me sharje dhe urrejtje,kujton ti se toka rrotullohet rreth Shqiperise,Greqise,Epirit dhe Camerise?Lexoje komentin tim te pare se ka mundesi te jete dicka pozitive per te gjithe,ne vecanti per ata qe deshirojne te komunikojne ne nje nivel njerezor dhe te civilizuar dhe ne rastin qe kane mosperputhje mendimesh.
Mr. G

Edhe njeher per grekofilin Skeptik!

-Peacock Wadham tek libri i tij Albania the faundling state of Europe, faqe 182.

(Raca qe njifet sot si Albanian nuk e njefe veten me kete emer. Ata jane Shqiptar, Bijt e Shqiponjes se Maleve dhe vendi i tyre quhet Shqiperi ose Shqipeny, toka e Shqiponjes se Maleve. Ata kane nje legjende : Kur Pirro u quajt nga ushtaret e tij Shqiponje qe manovron dhe leshohet poshte me shpejtesi, atehere Pirro u pergjigj se kjo eshte e vertet, por dhe ushtaret e tij ishin Bijt e Shqiponjes ku Ai mbeshtetej ne krahet e tyre. Ne qofte se kjo histori mbeshtetet mbi fakte te kohes, atehere nuk ka asnje dyshim se emri Shqipetar ishte i njohur dhe pranuar nga populli dhe Mbreti i tyre qe nga viti 300 PK. Ne cdo norme, Pirro ushtari me i famshem i kohes se tij, ishte Shqiptar ose Albenian.)

Sigurisht, nje shpjegim kaqe i qarte ti te duket i pa arsyeshem, por per ne shqiptaret eshte e verteta absolute. Zoteria qe ka hedhur ato mendime qe une citova me larte, eshte nje njohes i shkelqyer i historis se shqiptareve. Pa frike se bej ndonje gabim, mund te thome se Mr. Peacock. ishte i vetmi i huaj qe e njifte fare mire historin e shqiptarve ,me mire se dhe vete shqiptaret. Edhe sot ne vitin 2013 te huajt na quajn Albanian kurse ne vashdoim ta quajm vetveten dhe vendin tone Shqiptar dhe Shqiperi. E cuditeshme, dhe mbase mijra vjetesh vashdoim akoma me kokefortesi te ruajm traditen e vjeter te emrit Shqipetar, apo jo greku?

Pirro Shqiponja ishte nje Mbret i famshem qe la gjurme te thella mes popullit te tij dhe historin boterore, keshtu qe me nje Mbret kaq te famshem qe e quanin Shqiponje, eshte fare i arsyeshm qe emri i shqiptarve te trrashegohet natyrshem nga luftetaret besnik te tij qe vete Pirrua i quante me krenari Shqiponja-Shqipetare. Ishte pikerisht fama e Pirro Shqiponjes gjeneza qe e lidhi perjetesisht emrin e Shqiptarit. Ketu le ti japim funde dhe ketij bashkebisetimi per emrin e shqiptareve dhe hidhi nje sy arsyetimit tim te me poshtem se ndoshta do te sjelli arsyen ne vende.

Para se te perpiqesh te fallcifikosh dhe shtremberosh historin shqiptare, do te beje mire ti hidhje nje sy historis greke qe eshte kryekeput nje fallcifikim? Ti te duket i pa pranushem arsyetimi historik i emrit te shqiptarve, por pranon si purro grek dhe te arsyshem identitetin e Karamanli(s), KarXhaferi(s), Palallugllu(s) qe vetem me nje (s) si prapashtese i ktheu ne grek orthodokset e Anadollit. Kjo eshte llogjika greke apo jo? Si ka mundesi qe nje shtet si Greqia qe pretendon se eshte trrashegimtaria e Heleneve nuk ka nje flamur kombetar te mbeshtetur mbi historin e saj, por vashdon akoma te mbai flamurin e nje shoqerie lundrimi indjano-britanike ku duken qarte kryqi orthodoks dhe bizhamat e Mbretereshes se Britanis qe skane asnje lidhje as me Helet dhe as me kulturen e tyre ?! Si ka mundesi qe nje shtet si Greqia qe pretendon se eshte trrashegimtaria e kultures Helene nuk ka nje folklor te sajen, por mburet me trraditen dhe folkorin shqiptar qe e ka pervetesuar si te sajen?! Vetem ne Lojrat Olimpike qe u bene dikur ne Greqi, vallia e pare qe hapi ceremonin e ketyre lojrave ishte vallja chame e Osman Takes. Si ka mundesi qe nje shtet i konsoliduar qe pretendon se ka nje histori te trrasheguar qe nga Helenet e lasht , nuk ka nje kostum kombetar te vet por ka vjedhur kostumin kombetar te shqiptareve dhe e prezanton ate si te sajen?! Si ka mundesi qe Greqia qe pretendon se derdhi gjakun lum per pavarsin e saj nuk ka nje hero kombetar te saj, por te gjithe heronjt i ka shqiptare? Pershembull, mes heronjve te tjere si shqiptari Kollokotron me shoke qe perbein 99% te heronjve te Greqise bie ne sy dhe Heroi i Kretes Cami Haxhi Dalani nga Konispoli qe greket ja kane fshehur identitetin e tij. Si ka mundesi qe ky shtet Grek qe pretendon se ka nje trradite te lasht nuk ka nje instrument popullor kombetar te sajen qe e lidhe me historin Helene?! Shqiptaret kane Lahuten, Chiftelin dhe Fyellin qe i kane te trasheguara qe nga koha e Ilirise, kurse greket kane Buzuqin e Lindjes se Mesme dhe kenget e tyre melankolike qe nuk kane asnje lidhje me Helenet dhe Ballkanin. I keni pare kenget e tyre neper kabaret e Athines? Thodhoriu qan e ulurete se ka humbur Stravullen qe e trradhetoi me Micaqin. Uleret Thodhoriu, thyen pjatatat nga zemerim dhe ne gjunj me lote ne sy i pergjerohet Stravulles qe te kthehet tek ai se e ka falur per te gjitha mekatet e saj! Ju duket gje trradite Spartane ulerima e Thodhoriut qe i pergjrohet me lote ne sy kurrves Stravulla? Si ka mundesi qe nje shtet si Greqia qe nuk ka as flamur kombetar me nje trradite historike, as kostum kombetar, as folklor popullar dhe as heronje kombetar te saj te pretendoi se eshte Komb dhe trashegimtare e Helenve te lashte? Ky eshte absurditeti i shtetit artificial Grek, eshte thjesht nje krijes e shemtuar e fuqive te medha. E shef more greku se kush eshte Greqia tende?

Hajde Ja tani dhe eduko veten se late kokren e namit me idjotesit tuaja.

Ps; greku, bej nje riserch tek historia e Pirros e shkruar nga Plutarku dhe atje perpiqu te vertetosh ate qe kerkon britaniku Piacock kur thote (Ne qofte se kjo histori mbeshtetet mbi fakte te kohes, atehere nuk ka asnje dyshim se emri Shqipetar ishte i njohur dhe pranuar nga populli dhe Mbreti i tyre qe nga viti 300 PK.) Po se gjete dote, thuam mua se do ta sjelle ketu qe te plasesh syte ti dhe gjithe Greqia tende, sigurisht dhe Agimi i evgjiteris Greke.
albanogabeli
ore ju mos i jepni shum xashash ketij plakou se ekeni shkalluar fare.edhe nje koment keshtu per istorin ,kur ju mbeturinat e turqeve mesuat perdorimin e miellit neve ketej kishim kolisterol.hajde hajde bark bosh
ANTEU
Për HALITIN
Një replikë jashtëzakonisht realiste dhe e logjikshme!!!
Të përgëzoj!
Teoria e prejardhjes ilire zë fill me ENVER HOXHËN. Para tij, askush nuk e kishte haberin e prejardhjes së shqiptarëve prej ilirëve.
Këtë e tregon më së miri fakti se
NUK KA QOFTË EDHE NJË NJERI TË VETËM ME EMRIN ILIR me datëlindje të Para Çlirimit.
Oliver Schmit ka të drejtë.
Patriotëve ALLA TURKA u duket fundi i botës nëse shqiptarët nuk kanë prejardhje ilire (!!!)
E çfarë se nuk rrjedhin nga ilirët? A janë njerëz si të gjithë?
Mirë e ka thënë Perikliu. Nuk ka rëndësi sa i vjetër je atje ku je. Ka rëndësi që JE!
SKEPTIKU
Per Mr.G.
Leri Theodhoret e Stavrulat e grekut o ANADOLLAK I FANTAKSUR dhe shiko qe s'ka dite te perendise qe te mos vriti me thika!
Specie ne zhdukje jini! Jua ka thene qe para disa vjetesh nje replikues me nick APOKALYPSIS. Dhe me sa duket, ka pasur te drejte.
ARVANITI
@ Mr. G. Po pse ia qan hallin grekeve o çorbe e bajatosur anadolli!
Me kryeveprat ne skulpture te grekeve jane mbushur muzete e tere botes: Luvri, Vatikani, Berlini, Viena, Mynihu, Nju Jorku!
Ti cfare ke? Edhe Dean e Butrintit qe e paraqite ne Rome nuk e ke tenden, pasi eshte greke. Plasi humor i madh atje!
Mburru me opingat me xhufke dhe me daullen, mender gomari, se deri ketu kini arritur. Me lart nuk shkoni dot!
EPIROTI
@ Mr. G.
Nje sugjerim kam per ty.
Te gjitha keto "krijimtari" qe ke mbledhur poshte e lart, shpjeri te Instituti i Folklorit.
Ata pervec krijimtarise gojore si kenget, perrallat, legjendat, proverbat e gje e gjezat, mbledhin edhe ato ne trajte te shkruara, si keto me shqiponja e me krahe shqiponje qe na i servir ketu si "argumente shkencore".
Me to do ta kishe pasuruar dukshem fondin e perrallave!
Mr. G
Per grekofilet e foorumit, qe ne fakt eshte vetem Iliri i Rreme qe i nderonE nofkat si nje kameleon i rregjur. Ky eshte karrakteri i piset i nje pseudo-greku, pabesia dhe dyfytiresia.

Tani pak histori per ardhacaket orthodoks te Anadollit qe i pelqene ta therasin veten greke.

Ardhacaket greke jane dukur per here te pare ne token shqiptare te Epirit mbas viteve 1205 te istanluar aty nga Micheal Komenos. Ja se si pershkruhet ne histori mberitja e andacakeve greke ne Epirin Shqiptare, ne token e Pirro Shqiptarit.

-(Mbas humbjes se betejes se Poleponezit mes Komenit dhe Frankeve, Micheal erdhi ne Epir dhe shpalli veten Gavernor Bizantin. Shume shpejte Epiri u kthye ne nje shtepi te re per qindra rrefugjate greke qe erdhen nga Kostandinopoja, Thesalia dhe Poleponezi. Komeni pershkruehej nga rrefugjatet greke si Noha i dyte qe shpetoi dhe solli ardhacaket greke ne token e premtuar.)

Megjithate, perpiekjet e shqiptarve ne mbrojtie te trruallit te tyre ametar nga ardhacaket greke, nuk heshten kurre. Ne histori keto ngjarje te dhimbeshme per shqiptaret pershkruhen keshtu

-(Ne vitin 1337 Perandori Andronikos III Palaiologos ariti ne Veriun e Epirit me nje ushtri te madhe ku nje pjese e mire e saj perbehej nga 2000 forca turke te derguara ne ndihm te tij nga aleati Umur Pasha nga Aidin i Anadollit. Ne fillim Pailologos u ndeshe me rezistencen e shqiptarve dhe me vone vetshpalli veten Despot i Epirit. Andronikos vdiqi ne vitin 1359 ne perpiekie per te shkateruar rrevolten e shqiptarve dhe Despotati kaloi nen ifluencen e Perandoris Serbe, ku nje pjese e mire e Despotatit te Epirit vashdonte te ishte nen kontrollin e shqiptarve duke e ndar ate mese udheheqesve te tire qe te gjithe pretendonin titullin e Despotit. )

Pra, qe nga kjo kohe e hershme kolonizatoret greke jane perpiekur te grabitin token e shqiptareve. Grabitja e fundit ishte krahina shqiptare e Camerise qe ju shkeput dhunshem shtetit Shqiptare dhe kjo toke e bekuar ju dhurua endacakeve rrefugjate orthodoks te Anadollit qe mbas luftes turko-greke u debuan nga Turqia dhe shteti greke i istaloi ne token e shqiptarve te Camerise te rrembyer me forcen e dhunes dhe terrorit shovinist te bajonetave greke.
ARVANITI
@ Mr. G.
Ne repliken tjeter, na shkruaj prej c'perrenjsh te Anadollit dhe te Azerbaixhanit ka ardhur raca jote.
Agimi
E verteta mbi Shqiperine dhe shqipetaret; -dhe e verteta se kush jan shqipetaret dhe greket e lashte.
Agimi(Margariti); -e-mail: margarit.nilo@gmail.com/
Athina ka te dreit per Makedonin, por ''greket'' duet te pranoin me pare qe jan shqiptar(=illin = illir). Emri ''illin'' eshte ''illir'', por ne dialektin e Doreve(=gigenia), sikurse: ''shqipni, gegeni, emni, illini(ellini), i tyne'', -ndaj jugut qe thot ''shqiperi, gegeri, emri, illiri, i tyre, etj''.
Ne shek. 12-9 para krishtit kish zbritie te mdha te fisit te Dorve(=gigenia) dreit jugut te illiris(sipas dy istorianve te lasht grek Irodoti e Thukidhidhi, faqe 77-78 e istoris lasht greke ne shkollat e mesme Likio te ''greqise'', botim 2007-2008), pra dreit fisit te Jonve. Dhe ishin pikerisht Doret qe dhan emnin ''illin, ellin = illir''.
Ne fialorin latinisht-greqisht te ''grekut'' Stef. Kumanidhi thuet: Makedonasit kan ne fuqi ligjin mbi diemte(kur lind dial feston e gezon i gjith fshati, e kunderta ndothte kur lindte vaiz. Por kio tradit edhe sot e ksai dite eshte tradit vetem e shqiptarve).
Shenim:
Me falni lexus, ndoshta u veshtiresoi pak leximin, se ini ambientu me ni form shkrimi disi me ndryshe dhe une jam mundu ta shkrui si ne lashtesi (pa: ''h, q, j, ë, nj''). Kio menyr shkrimi gjen me let perputhien edhe me greqishten e lashte dhe ep mundesin e zberthimit etimologjik te fialve.

Ne istorin e lashte greke qe behet ne shokllat e mesme greke(ne Likio), ne kapitullin mbi romaket thuhet:
Romaket e quiten detin Ion = mare nostrum, pra deti Jon, emer qe e kishin ven me pare shqiptaret(illiret).
Ne faqet 45 - 100 te gramatikes se gjues se lashte greke, thuet se: greket e lashte e thirrnin niri - tietrin me ''o'', ''o Perikli, o Akili''; -tradit qe edhe sot e kan vetem shqiptaret, pavarsisht se gjutaret e sotem ''shqiptar'' e kan hek(ek) rasen thirrore nga gramatika e gjues se sotme shqipe, ashtu siç kan be me zhdukien e shume fialeve fialformuse te shqipes se veriut qe i kan zhduk nga fialori i sotem i shqipes, duke prish dhe piesen tieter te mbetur ne fialor(duke zvendesu ''i'' me ''j'', duke shtu kot ''h, ë, nj, etj'', kan be ç'eshte e mundur per ta largu sa me shum greqishten e lashte nga shqipia, per ta mbulu te verteten, qe greket e lashte jan shqiptar(illir). Dhe vet emri ''ellin = illin = illir'', por eshte me dialektin verior te fisit te Dorve(= gigeni), te cilet perdorin kryesisht ''i,in'' ndai jugut qe perdor me shum ''i, ir; ri'', sikurse ''gegeni, -ne veri = gegeri, -ne jug; -shqipni, ne veri = shqiperi, -ne jug; -emni, -ne veri = emri, -ne jug''. Doret(gigenia) paten zbritie dreit jugut ne vitin 1200-900 para krishtit, sipas dy istorianve lashte greke qe beet ne shkollen e mesme Likio, pra sipas Irodotit e Thukidhidhit(faqe 77-78 e istoris se lashte greke te Likios, botim i 2007-2008).
Ne vikipedhian greke thuet se emri i lasht ''fratria = çeta luftarake te organizu ne baz fisi, fshati e kraine'' ishin tradit vetem e shqiptareve, dhe se ky emertim i lasht qe i shqiptareve, etj, etj.
Greket s'jan gje tieter veç se ajo pies e popullsise illire qe ietonte ne qytete ku mesoei gjuha e re qe u formulua me bashkime te fialve te shqipes(= illirishtes) me rastin e shkrimit te glues(rreth 800 viet para krishtit), ku u be dhe shtimi i disa mbaresave, psh:
Nekros(= i vdekur) = nek - ro - os = nuk - rro(ry, levis) - eshte; -me greq. e sotme do qe ''dhen - zi - ine''.
Dramatopios(ai qe ben drama per teater) = drama - to - pi - os = drama - te - be - eshte (dihet se ne lashtesin greke nuk kish ''ë'' dhe ''b''); -me greqishten e sotme do qe ''drama - na - kani - ine'', perputhia eshte vetem me shqipen.
Baza në krii'min e gjues që në lashtësi kan qën foliet shqipe ''hy = i' '', dhe ''ry = ri' '', folie qe i ka vetem shqipia, të ndërtu' kto folie me të gjith lloiet e zanoreve për të rrit diversitetin midis fialëve, që fialët të (j)en të dallushme nga nira-tietra. Kto folie kan të nitin kuptim pavarsisht se (j)an zanore të ndryshme(i, a, e, o, u; in, an, en, on, un; ir, ar, er, or, ur = hy; hyn;'? hyr; -dhe: ri, ra, re, ro, ru, rin, ran, ren, ron, run = ri, rin = ry, ryn), etj(pasi perfshien 5 ,??,??I,??,?? greke dhe 2 ,??,??o; ?,??,??), -te kthyme nga ''i'' ne ''hy'' dhe nga ''ri'' ne ''ry'' qe nge koa e futies se Turqis. Kur greket e lashte(illinet = illiret) e pane se me 5 ''i'' e kriume nuk mund te plotsohei i gjithe bagazhi i fialve te nevoishme per foliet baze ''i,in, ir; ri'', atere u kalua ne ndertimin e ktyre folieve me te gjitha lloiet e zanoreve ''a, an, ar; ra = hy, hyn, hyr; ry; e, en, er, re; o, on; or, ro; u, un, ur, ru, etj'', pra kan te nitin kuptim pavarsishte se jan te ndertume me zanore te ndryshme dhe kio u be qe fialet te en te dallushme nga nira-tietra.
Shto ktu nyiet(niet) shqipe ''k,g,c, ç, d, t, etj''; -folien ndimse ''(j)am'', por ne format ''a, e, i, o; am, em, im; as, is, es, os; ast, ist, est, ost; etj''; -si dhe mbaresat e fialve qe u vendosen me rastin e shkrimit te gjues ne greqin e lashte, ne (illiri = illini) si ''is, k-is, k-t-is(q-t-ish), etj''. Kto qe tham jan kyci i formimit te gjith fialve shqipe, greke, romake e te gjithe Europes, dhe kto jan vetem te glues shkipe, se shkiptaret jan illinet(= illiret), pra jan greket e lashte te vertete
Bashkeinglloret: ''t, th; d, dh'' -(j)an derivate te ''t'' dhe kan te nitin kuptim me ''t'', por jan ndar keshtu per ti ber fialet te ndryshme, qe te ken ndryshim e te en te dallueshme nga nira-tiera;
-po keshtu: ''c, ç, k, kh(x,-grek.), h, g, gj, x, xh, z, zh, j, q'' te gjitha me kuptimin ''k = q'';
-dhe: ''p, b, f(ph), m, v'' me kuptimin e sotem ''b'';
-si dhe: ''l, ll; -n; -r, rr; -s, sh''; -pra si bashketingellore baze jane pak (7 bashketingellore baze); -holl-holl te gjitha bashketinglloret mund te meren me kuptimin e nies(nyes) ''k = q''; -ku ''k,g,gj,etj'' dhe ''t, d'' jan perdorur edhe si nye ne ndertim te fialve.
Zanoret (j)an te gjitha me ni kuptim: '' i = 1- hy; 2- ish, eshte; po; 3- jo'', -kto (j)an 3 kuptimet baze per te gjitha zanoret dhe qe u japin kuptim te gjitha fialeve, por (j)an te ndryshme, me qellim qe edhe fialet te been te dallushme nga nira-tietra, dhe jan 3 format qe perdoren qeniet e gjalla per komunikim qe ne gjenez(sikurse komunikojn edhe sot kafshet e shpendet ne det e ne tok). Komunikimi fillestar ka ken vetem me zanore(se zanoret kan mundesin e depertimit ne largesi), me von, me lindjen e nevojes per te shtu gamen e fialve, u be dal nga dal dhe futia e bashketinglloreve duke i kombinu me zanoret. Vete fiala zanore = zan - or(hyr) - e = hyn(perçon) zanin ne largesi. Menyra e shprehies se tre kuptimeve baze (qe thame) me an te zanoreve, ka qen e dallushme nga menyra e thenies se tyre(e shpeit, e prer; e qet; e nervozuar, e gezuar, etj).
Keshtu, ne dy librat e mi mbi greqishten e lashte ''E Verteta/kush ini ju grek...?'', gjithe fialori i greqishtes se lashte zberthehet vetem nepermiet shqipes, po keshtu nepermiet folieve baze te shqipes ''i = hy'' dhe ''ri = ry'' te ndertuara me gjith lloiet e zanoreve eshte bere edhe zberthimi i shqipes ne 3 fialoret etimologjik me titull ''Fialor special etimologjik i shqipes''; -duke mendu që eshte hy në gjenezen e fialeve. E mail: margarit.nilo@gmail.com
Shume ndryshime te gabuara i jan ber shqipes(ca pa qellim te keq duke u mbeshtet dhe ne deformimet e bera me kalimin e kohes, e ca me qellim te keq); -(nj, ë, gj) u futen ne shqip per here te pare nga arbereshi De Rada ne 1873 (shi librin mbi kongresin e Manastirit, fundi i faqes 102); -edhe ''q'' nuk ka pas(u fut per here te pare nga Vaso Pasha, -sipas librit qe flet mbi Kongresin e Manastirit, faqe 27 ne fund, botim i 2004 nga Shaban Demiraj e Kristaq Prifti); -dhe faqe 310 te Kongresit dreitshkrimit te shqipes(botim i 1973) epet futia e ''ë'' nga arbereshet; -po aty flitet dhe per futie te ''h;j''.
Më poshte po apim disa shembui te tier:
Akro,??poli = a ,?? kre ,?? poli = a kre i polit, kreu i qytetit; -me greq. e sotme do qe ,??,??ine ,?? kefalo ,?? poli,??,??, perputhia eshte vetem me shqipen.
Presvi'a(= ambasa'da, trup diplomati'k) = pres(pris, prijs) - ve - a;'? -me greq. e sotme do qe: ''dhiefthinti's, proe,??dhros - va'lo - i'ne'', asnji përputhie, përputhia është vetëm me shqipen.
Euro'pi(= Euro'pa, -qe shqip e shkruin gabim ''Evro'pa'', -kur gjithe bota e shkrun ''Europe'') = E - ur - opi(pamia) = eshte - hyr - pamia = perëndimi(e kundërta e ''orienti = ori(Dielli; pamia) ,?? en - it''; -dhe ''Asi = a - si(shikim) - i(hy)'') = lindia.
Me greq. e sotme do qe: ''ine - bi ,?? opi'', përputhia asht vetëm me shqipen.
Kali'ma(= mbule'së; kali,??dhe) = ka - l - i(hy) - ma = qe - l - hy - ba = hyn, mbulon; mbules, kalidhe. Me greq. e sotme: ''pu - afini - bi - kani'', përputhia esht vetëm me shkipen.
?poka'lips = ap, hap + kali'ps(mbulesen) = zbuloi; zbulim;'? -ku: ''kalips = ka - l - i(hy) - b - is(ish) = qe - l - hy - b - ish = hyn, mbulon; mbulese''.
Ekkalips(= druri i ekkalipsit qe vazhdimisht ndrron mbulesen(lekuren)) = ek(hek) - kalps(mbulesen).
Dramatopi'os = drama - to - pi(be) - os = drama - te - be - ish = ai qe ben drama per teater. Me greq. e sotme do qe: ''drama - na - kani - ine'', asni perputhie, perputhia eshte vetem me shkipen.
Ama'rantos = [a(jo) - maro'n - t - os(ish) = jo - maron - t - ish] - ajo qe nuk maro'n; qe nuk thaet, qe nuk vyshket; qe nuk shter/ lulia e pavdeksise qe mbillet ne vorre.
Presviti's, presvi's(= ambasado'r) = pres(pris, prijs) - vi - t - is = pris - ve - t - ish = prijes ve, udhëheqes(dreitus) ve. Me greq. e sotme do qe: ''dhiefthinti's, proedhros - valo - na - ine'', asni përputhie, përputhia është vetëm me shkipen.
Shenim: Para fillimit te shkrimit (qe u be rreth 800 viet para krishtit), glua ka ken e folur pa mbaresat qe kam nenvizu me siper e me posht, kto mbaresa u shtun ne koen e shkrimit te glues, pra kur u shkru glua e plote per here te pare, rreth 800 viet para krishtit, kio pranoet edhe nga gjutaret ''grek''; -por nga greket akoma nuk eshte then ana tieter, qe greq. e lashte eshte bashkim i fialve te shqipes(illirishte) me rastin e shkrimit te sai. Edhe kio thuet nga gjutaret(glutaret) ''greke'', por e quain greqishte te lashte e jo shqipe. Them shqipes(= illirishtes), se shqipia i pergjigjet gjues se lashte Illire me fial te ndara(pa shume bashkime fialesh si u be ne koen e lulezimit te greqis se lashte, ne illini(= illiri)).
Vazhdoim me disa fiale:
Mesi'tis(= ndermie'tes, ai qe hyn ne mes per te zgjith nji problem) = mes - i(hy) - t - is = mes - hy - t - ish. Me greq. e sotme: ''mes-bi-na-ine'' asni perputhie, perputhia esht vetëm me shki'pen.
Komiko's(= komi'k, i humo'rit) = ko - m - i(hy) - k - os = qe - b - hy - q - ish = hyn, shpon, ngacmon. Me greq. e sotme: ''pu - kani - bi - pu - ine'', asni perputhie, perputhia është vetëm me shkipen.
Katara'ktis(= katara'kt, ui që bie nga ni lartesi në vendet malore; çdo gjë që bie(që rrëzohet) poshtë) = kato(poshtë) - ra - k - t - is = poshte ,?? ra(ry) - q - t - ish. Me greq. e sotme do qe: ''kato - e pese - pu - na - ine'', perputhia esht vetëm me shkipen.
Ko,??nos ,?? [k ,?? on(hyn) ,?? os = q ,?? hyn ,?? eshte; -me greq. e sotme do qe: ,??,??pu ,?? beni ,?? ine,??,??, perputhia eshte vetem me shqipen] ,?? trupi ne formen e ni koni gjeometrik(me baze te gjere e te rrumbullaket poshte dhe me mai nga siper).
Kono,??pi(konu,??pi) = mushko,??na(= mushko,??ia, mishko,??ia) e ,??,??konu,??pit,??,?? = k ,?? on(hyn) ,?? opi = q ,?? hyn ,?? opi(vrim; thumb; sy, pamie, etj) = qe ben vrim, te shpon; -me greq. e sotme do qe: ,??,??pu ,?? beni ,?? opi,??,??, perputhia si kudo eshte vetem me shqipen.
Konopi,??on, konopie,??ra - [kono,??pi ,?? on(hyn)/ kono,??pi ,?? er(hyr); -mbaresat ,??,???n; er,??,?? jan nga folia shqipe ,??,??hy = i,??,?? por te ndertume me zanore te tiera, ne kte raste me (o = on(hyn); e = er(hyr)); -greqishtia e sotme thot ,??,??beni,??,??, si kudo perputhia eshte vetem me shqipen] = rrietat qe vinin rreth shtratit te fieties ne Egjiptin e lashte per te kap mushkonat.
Nekros(i vdekur) - [nek - ro(rro) - os = nuk - ro(= ry; levis) - eshte; -me greq. e sotme do qe: ''dhen - zi - ine'', asni perputhie, perputhia eshte vetem me shqipen] - i vdekur.
Afrodhiti - [afro - dita = ylli i mengjezit(qe lind afer dites); -me greq. e sotme do qe: ''koda - mera'', asni perputhie, perputhia eshte vetem me shqipen] - aferdita, ylli i mengjezit.
Zeus(= Posidon) - [ze - u(hy) - is = ze - hy - ish = hyn ze, ben ze, gjemon; -me greq. e sotme do qe: ''foni - beni - ine'', asni perputhie, perputhia eshte vetem me shqipen] - perendia e gjemimeve dhe vetetimave; dhe: ''Posidon = po - si(shi) - d - on(hyn) = bo - shi - t - hyn = hyn shi(ui)''.
Atina - [ati - in - a = Ati - yn - a(ashte) = ati(zoti) - yn - ashte; -me von u vu dhe emer femre ''Athina' ''; -me greq. e sotme do qe: ''pateras - mas - ine'', asni perputhie, perputhia eshte vetem me shqipen] - Athina.
Ira - [ir - a = hyr - a = hyn, lind(= land, piell), krion, ben, prodhon; -me greq. e sotme do qe: ''beni - ine'', si kudo perputhia eshte vetem me shqipen] - Ara, Dhe, Dheu(teu, toka), land(=lind, piell, ben, prodhon).
Deukalioni - [Dheu - ka - lioni = Dheu - qe - luan(tundet/shkatrroet); -me greq. e sotme do qe: ''gi - pu - lioni''; -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen(veriore), se ''gi(gji) = Dhe, Toke'' eshte i dialektit te Ionve(fisit jugor te Illiris); -por tonin ne zhvillimin e Greqis se lashte e dhan Doret(gigenia) qe kishin zbrit ne Ioni ne 1200-900 para krishtit] - Shkatrrimi i dheut pas permbyties se madhe te koes se Noes(ndoshta ka pas lidhie edhe me renien e ndoni komete ne Toke).
Apollon(= dia, dios, dillos) - [ap - oll - on = ap(= ip, hip = lart) - yll - hyn = ylli mbi gjith yiet = Dilli, Dielli] - perendia me e lart nga gjith perendite (fiala ka qen per Diellin).
Dhimitra - [Dhe - mitera(= nena)] - perendia a Dheut; Dhe Mitera(Dheu Nen), atdheu, memedheu.
Delfus - [del - fus = del(= nxier) + fut = barku; kerthiza e barkut; -nga kio ka mar kuptimin greqisht ''adelfus = vllezer = te ni barku''; -po keshtu: ''delfin = del + fin = del + futet = se delfini eshte e vetmia kafshe detare qe noton keshtu''] - qendra e sheit e gjith grekve te lashte qe ndodhei ne Epir(ku: delfus = barku; kerthiza).
Kremidhe - [kre - mi(= bi, be) - Dhe = kre - be - ne Dhe = kre, koke - be - ne Dhe] - qepa(= kepa, kapa, koka).
Gigeni' - [gi + geni = gi(=Dhe, Toke) + lind = lind ne kte Dhe, vendas, autokton; -qe vertetoet edhe ni here nga ''greket e lashte = illiret(= illinet)'' se shqiptaret e veriut(Doret=gigenia) jan autokton ne kto troie(ne kundershtim me theniet e ''grekve'' te sotem, qe akoma nuk dine se kush jane vete] - gigeni(gegeni, gegeri), i lindur ne kte toke, vendas, autokton.
Epir - [ep - ir(hyr) = ep(=ap, ip, hip = lart) + hyr = lart - hyr = vend i larte, vend malor; -a s'themi ne ''Shqiperia e Eperme(= siperme)''; -ku: ''eper = epir'' se diet qe ''ë'' nuk ka ekzistuar ne lashtesi] - Epiri, zona e Epirit(nga Durrsi deri ne Preveze te ''greqis'').
Ballkan - [balli - k - an(= jan; hyn) = balli qe jan, ne ball qe hyn = balli(te paret) jan; -se dikur iliret ishin te paret (ishin balli(apo ''illi = ylli'' i te gjithve)]- Ballkani, gadishulli i Ballkanit.
Albani - [alb - an - i(ish) = te bardh(alba) - hyn - ish; -thon se ''alba = i bardh'' vien nga romakia(latinishtia); -por ne se themi se romaket gjeten Alban ne Shqiperin e sotme, ne Angli dhe ne Kaspik, kio do te thot se ky emen(emer) qe illir dhe qe pararomak, ose ka qen emer i nit edhe per illiret edhe per romaket(se i niti trung qen, gjith Europa qe e trungut illir(illin) por kish edhe futie te fenikasve qe mereshin shume me tregeti(qe mendoi se (j)an çifutet e sotem))] - shqiptar, rrac e bardhe.
Ellin(=grek) = ellin(= illin = illir) = por eshte me dialektin verior, sigurse ''gegeni = gegeri; shqipni - shqiperi; emni - emri; i tyne = i tyre, -thot jugu; etj''. Kio ndoshta ka lidhie me ''ill = yll/ illios = diell'', dhe ''illin(= ill, yll; illios, dill, diell) + in(hyn); -kurse ''illir = ill(yll, illios, dill, diell) + ir(hyr)'', pra ashte e nita fiale, dhe ka kuptimin ''te paret(ylli; dielli) jane''; -kjo eshte edhe nje nga shkaqet perse Aleksandri i Math kish ven ''diellin = di-ellin'' si simbol te flamurit.
Ne lashtesi nuk kish shum rendesi zanoria, se pak a shum ato epnin te nitat kuptime, gje qe mund ta shikoim edhe te fiala ''ip = hip'' e cila qe ''emer'' dhe ''folie''. Ku ''ap = ip = ep = op = up = hip(folie)/ lart(emer)''; Pra pavarsisht se qen me zanore te ndryshme, ato kishin te nitin kuptim, duke vertetu ate qe kemi thene, se zanoret te gjitha ishin me kuptim te nit, dhe se kuptimet baze te tyre ishin 3: (1- i = hy/ 2- ish, eshte; po/ 3- jo), kto qen tre kuptimet baze per ç'do zanore me te cilat kan komuniku gjallesat qe ne gjenez(ne lindie, ne krii'm).
Vazhdoim me disa kuptime fialesh te greq. lashte etj, qe zberthehen vetem me shqipen:
Glosa(=glua,-shqip) - [g - los - a = q - los - a = qe los, qe lun, qe levis(vecori e gjues); -me greq. e sotme do qe: ''pu - kunai - ine'', perputhia eshte vetem me shqipen;
glua(ne shqip) = [g - lu - a = q - lu(lun) - a = lun, los, levis, (veçori e gjues)].
lingua(italisht) = [lin - gu - a = lun - qe - a].
linguish(ne anglisht) = [lin - gu - ish = lun - q - ish = lun, levis] = glua(= gjuha, -me deformimin qe i kan fut glutaret ''tan'').
Iatros(=doktor) = [iat(iet) - ro - os = iet - ry - eshte = te ry ne iet, te sheron].
etj,etj, jan dy fialor nga 600 faqe ku zbertheet gjith greqishtia e lashte, dhe rezulton se vien prei shqipes(ilirishtes).
Edhe ''nji'' eshte e shkru gabim ne shqipen e sotme, dikur ka ken ''ni''= in = hyn = hyria, fillimi, nisia; -sikurse jane edhe ne gjuet e tiera(ena, is, -greqisht; uno, -italisht; one, -anglisht; adin(at-in = ashte - in(hyria), -në rusisht).
Shenim: Sllavet jane kryesisht rrace illire qe u largu qe ne 1100 para krishtit deri ne Siberi ku u perzie me rracen Mongole te Siberise(me Macuket e Mongolise qe ietonin ne Siberi). Po te shikosh gjith sllavet ne pergjithsi, jane me pak qime, hund shkurter e me mai perpiete, koke rrumbullaket, qe tregon orgjinen e tyre te perzier me Macuket mongol te Siberise. Kio rrac illire e perzier rikthehet prap ne shek. e 6 pas krishtit, pra rreth 1700 viet me vone.
Edhe ni fakt tieter, shpesh në sllavet(serbet) etj sllav do shikosh tek-tuk dhe lindie me pamie kreit mongole, gje që tregon orgjinen sllave te ardhies nga Siberia. Perse nuk lindin mongole edhe tek shqipetaret ?. Ky eshte ni fakt i padiskutushem që nuk të le ma per me diskutu dhe që u ve piken të gjithave mbi orgjinen sllave, që jane ni perzierie e ksai dege te fisit illir me fisin mongol të Maçukeve të Siberise dhe se jan te zbritur prej andej, dhe ndoshta ''serb = siber(siberian).
Greq. e sotme nuk ka elementet perberse te fialve te greq. se lashte, kta element perberes jane vetem te gjuhes shqipe;
-greq. e sotme nuk ka nyiet ,??,??k, g, c, ç = q,??,??(por ka ,??,??pu,??,??);
-nuk ka ,??,??t, te,??,??(por ka ,??,??na,??,??);
-nuk ka ,??,??pi; ma; fa = bë, ba,??,??(por ka ,??,??kano,??,??);
-nuk ka ,??,??l, le; leshoi,??,??(por ka ,??,??afino,??,??);
-nuk ka folien ndimese ,??,??a, ash, ashte, eshte, ishte, etj forma te ksai folie me te tiera zanore(por ka ,??,??ine,??,??);
-nuk ka foliet ,??,??i = hy,??,??; dhe ,??,??ri = ry,??,??(bor ka ,??,??bi,??,??), etj, etj, elemente baze qe formoin fialet e greq. se lashte dhe qe ekzistoin sote vetem ne gjuen shqipe dhe qe fakton se kush jane greket e lashte orgjinale.
-nuk ka ''ek = hek'', ''ap = hap; jap; lart'', etj elemente fial formuse te greqishtes se lashte, te cilat i perkasin vetem shqipes dhe qe tregon se kush jan greket e lashte te vertete.
A se kini ven re se kudo qe ka shqiptar ka edhe ''grek'' ?.
Georgi ne Kaspik dhe Albani po ne Kaspik(illiret u hapen ne Lindien e Mesme, ne Pellgun e Mesdheut dhe ne Europ qe ne 1100 para krishtit, rreth 1000 viet para romakve, prandai romaket gjeten Albani edhe ne Kaspik). Shqiptar ne perendim te Turqis, po keshtu edhe ''grek'' ne perendim te Turqis, po kio perzierie eshte edhe ne Greqi, edhe ne Shqiperi, edhe ne Italin e jugut e kudo. Se jan dy fiset Ilire(Doret=geget, e zbritur nga veriu, -dhe Jonet e jugut), bashkim qe u be ne shek. e 12-9 para krishtit sipas dy istorianve te lashte greke Irodotit e Thukidhidhit qe ietun ne shek. e 5 parakrishtit(historia greke e vitit par Likio, botim i 2007-2008, faqe 77-78). Dhe se 'greket' jan popullsia e qyteteve te atershme(Dor dhe Ion), ku mesohei kio glu e formulu me bashkime te fialve te shqipes(= illirishtes).
Eksodi i pare grek(=illin = illir) nga Ballkani dreit Lindies se Mesme e pellgut te Mesdheut u be rreth 1300(ndoshta dhe me pare) para krishtit, pastaj u be eksodi i dyte rreth 1100 - 900 para krishtit(sipas istoris greke te vitit pare te shkolles mesme).
Emri ''grek'' u vu von nga romaket, me par qe ''ellin'', dhe akoma me par qen qytete-shtet te Ilirise (Athina, Teba(Thiva), etj).
Emri ''Ellin = illin = illir'' u vu nga nga fisi gegenisi(= i Doreve) te zbritur ne Peloponez pas 1200 se parakrishtit(sipas dy istorianve te lashte grek Irodoti e Thukidhidhi qe ietun ne shek e 5 para krishtit). Doret(= gegenia) kan pas dialektin e tyne, duke perdor me shum ''i, in'' ndai jugut qe perdorte me shume ''i, ir, ri'', sikurse: ellin, illin = illir, ne jug; -gegeni = gegeri, -ne jug; -shqipni = shqiperi; -emni = emri; -i tyne = i tyre(thot jugu), etj, etj''; -dallim ka pas edhe ne perdorimin e ''v, f'' ndaj jugut qe perdorte ''dh; th''; si: fem = them, -ne jug; -me vem foi = me dhem thoi; -fika = thika, -ne jug; etj.
Pra greket e lasht (Illinet=Illiret) kan pas dy fise(Ionet dhe Doret), dhe kto dy fise te mdhei edhe sot i kane pikerisht shqiptaret. Pra greket e lashte jan shqiptaret, por deri tani historia eshte shtremberuar dhe eshte mbaitur e fshete nga shovinistet fqi dhe nga te korruptuarit(te blere nga agjentura e vendeve fqine) qe dreitoin shtetin dhe institucionet gjusore dhe te istoris kombtare shqiptare.
Edhe ni here:
Greket e than vet ne Tv Skai se kush jane. Ata e thane se Greqia u çlirua nga Arvanitet dhe se shumica e Greqis fliste shqip, por me imponim te Europes dhe te princit gjerman te Bavarise duke pas deshiren per te ringjallur Greqin e lashte, ata nxoren nga kishat gjuhen e greqishtes se lashte dhe ja vun si kusht popullit ta mesonte per te ringjallur Greqin e lasht. Pra lufta ne 'Greqi' pas ndiekies turqve kish karakter fetar duke kunderven shqiptaret ortodoks kunder shqiptareve musliman, e nxitur kio edhe nga dreitusit Europian te asai koe.
Po te shikoni edhe flamuri grek ka si simbol kryqin, por paradoksi eshte se vet kisha ''greke'' ka si simbol te vetin (qe e mban brenda kishes) shqipen Illire me dy krena.
Me gjithate (thuhet ne vikipedhian greke dhe nga Tv grek Skai) ne mbarim te luftes 2 botrore ne shumicen e 'Greqis' dhe vete Athines flitei shqip, duke menduar se flisnin greqishten e lashte,(ne fakt qe greqishte e lashte e formes me fial te ndara, e formes se para shkrimit te gjues në greqin e lashte).
Ne vazhdim te politikes per kthim ne gjuhen e greq. se lashte u vu edhe qeveria 'greke' e pas luftes, gje qe dal nga dal arriten ta kthein ne greqisht folse shumicen e popullates Arvanite.
Po ç'ishte kio greqishtia e lashte ?
Greqishtia e lashte s'qe gje tieter, veç se shqipe(= ilirishte) qe u be me bashkime te fialve ku u shtun dhe disa mbaresa (a,e,i; as, es, is: ast, est, ist; k-is; k-t-is(=q-t-ish), etj), fenomen qe ndodhi ne kohen e shkrimit te gjuhes(rreth 800 viet para krishtit) ne kohen kur u shkru gjuha e plote per her te par, si:
Nekros(i vdekur) = nek - ro - os = nuk - rro(ry, levis) - eshte; -me greq. e sotme do qe: ''dhen - zi - ine'';
Dramatopios(ai qe ben drama per teater) = drama - to - pi - os = drama - te - be - eshte; -me greq. e sotme do qe ''drama - na - kani - ine'', -perputhia ne zberthim per gjith fialet e greqishtes se lashte eshte vetem me shqipen dhe aspak me greqishten e sotme.
Kio gjuhe(= glu), ne pergjithsi u mesua ne qytetet e lashta greke dhe u pervetsua mir pergjithsisht nga te shkolluarit e atershem. Ai qe e pervetsoi mir, ai e trasmetoi edhe te pasardhesit dhe e trashgoi deri ne ditet tona. Pra jan popullsia illire e asai kohe qe pervetsoi kte gjuhe te formulu me bashkime te fialve shqipe(= ilire). Kio gje me teper u be me ndikim te popullsis ilire Dore(= gegenia) e zbritur nga veriu i Illirise, ku edhe vet emri ''ellin = illin = illir'' u vu prei dorve, dhe ''ellin'' eshte e dialektit gegnis. Ata kryesisht perdoin ''i,in'' dhe jugu perdor ''i,irë ri'', psh: ''gegeni, -në veri = gegeri, -në jug''. Por aktiviteti dhe shkollat e shtetit te lashte grek u nderpren me pushtimet romake(edhe kta te fisit Ilir qen), pastai pushtimet sllave e turke. Keshtu qe, ai qe e mesoi mir ne fillim dhe e trashgoi, ata e ruiten deri ne ditet tona(dhe u vetquiten ''grek''). Pra eshte e nita rrace illire. Pra greket e lashte te vertete jan shqiptaret dhe se greqishtia zbertheet vetem me shqipen e aspak me greqishten e sotme. E verteta duhet te dal ne shesh. Shkurt greket e lasht jan shqiptar(= ellin = illin = illir), por eshte me dialektin e fisit te Dorve(= gigeni).
Dokumenti me faktik per kte eshte vete gjua(glua), ku gjith greqishtia e lashte zbertheet vetem me shkipen e aspak me greqishten e sotme, gje qe e vertetoin dhe 2 istorianet e lashte greke Irodoti e Thukidhidhi.
Shenim: Ne muzeumin Amerikan qe u ndertu para 200 vietesh, eshte dorzu ni harte e vieter e Ballkanit ku tregoet nga Austria deri ne Krete ''I LL I R I A''.
Ne ni emision angles per Drakolen e Rumanis (dy ore emision ne Tv grek, ne 2010), (j)epte harten e Rumanis te koes se Drakoles dhe e tregonte Rumanin te ndar ne dy zona te mdha (Vllakhia, -ne jug te Rumanis) dhe (Trans Albania) ne piesen veriore te Rumanis. Nga romakia ''trans = mbi; siper/ tej, pertej'', dhe ''trans allbania = mbi Allbania; Allbania e siperme''. Por nuk e di kush ka arritur ta bei tani kete ndryshim, nga ''Trans Albania'' ta kthein ne ''Trans-ilvenia'' ???!!!. Ka qarqe ne Europe qe meren me ndryshime dhe kamuflime te istorise. Perse ne shqip tani shkruet ''Trans-ilvania'', kur ajo ka ken ''Trans-Albania'' ???!!!, -perse behen kto kamuflime te istoris ???!!!. Nuk eshte e rastit qe shqiptaria Dora Distria ka qen udhehekse e Rumanis. Nuk eshte e rastit qe emni i kryeqytetit te Rumanise te et shqip ''Bukuresht = bukur - esht = i bukur eshte, vend i bukur''. Nuk eshte e rastit qe shum patriot shqiptar dolen nga Rumania. Nuk eshte e rastit qe Hymni i Flamurit shqiptar i ka rrenjet ne Rumani. Por kush meret me kto kamuflime te istoris ???!!!, -ka ardh koa qe ne shqiptaret te kuptoim mir kush (j)emi, dhe ti hedhim syve Europes balten qe eshte munduar te na heth neve.
Allban(= illvan) = ill(yll) - ban; -ose: ''ill(yll) - b - an(hyn) = illi(dilli, dielli = te paret) - b - hyn = ne yll(ne te paret) - b - hyn = te paret(ylli) jane; -ndoshta kjo ka ken dhe arsia qe Aleksandri i Math kish si simboll ''diellin = di- ellin''. Nga kjo eshte edhe emri ''ballkan = balli(te paret) - k - an = balli(te paret - q - jan); -apo: ''b - all(yll) - q - jan = ylli(te paret) - q - jan''.
U çudita, ne Nentor te 2012 bem ni vizit ne muzeumin ton arkeologjik ne Tirane(te universiteti, pran QSU, te sheshi Nen Tereza) bashke me disa studius amator te Albanologjis. Spikeria na çoi te ni harte e lashtesise dhe ne harte qe Illiria(Lezha e Shkodra) ???!!!.
Kam pare harte te Illiris edhe ne Greqi(jugosllavia dhe ni pies e veriut shqiptar), por harte te Illirise (te ber nga vet shqiptaret) vetem me Lezhen e Shkodren, une vetem ne muzeumin arkeologjik te Shqiperis kam par ???!!!; -kush i ben kto harta dhe i ve pa asni frik ne mes te muzeumit ton kombetar ???!!!. Nuk e kuptoi se i kuit eshte ky shtet dhe nga kush komandoet ky shtet???!!!. Ja bera kte vreitie spikeres, ''ohu, paske shum llafe ti'', -me tha...???!!!, etj, etj qe tregoin se instiucionet dreituse te Akademis, gjues, arkeologjis dhe i gjith shteti shqiptar nuk komandoet nga shqiptaret por nga agjenturat fqinje.
Fiale te tiera:
Etnikos(= kombetar, i kombit) ,?? [etni - k - os = komb(i kombit) - q - eshte; -me greq. e sotme do qe ''etni - pu - ine'', -perputhia eshte vetem me shqipen].
ku ''etni = et - ni(nji) = eshte - nji = nji rrac; komb''; -me greq. e sotme ''ine - ena'', -perputhia eshte vetem me shqipen; -ose: ''et(eter) - ni(nji) = kan et(at) te ni rrace''.
Epidemia(= semundie infektuse qe i kap te gjith) = epi(= ipi, mbi; teper, shume) - dem - i(hy) - a = mbi - dem - hy - eshte = hyn(ben) mbi - dem''; -me greq. e sotme do qe: ''pano - xalazma - beni - ine, -perputhia eshte vetem me shqipen; -ose ''epi(ipi, mbi) - d -e(hy) - mi - a = epi(ipi, mbi; shume) - t - hy - be - a = shum hyn(perapet), -me greq. e sotme do qe: ''pano - na - beni - kani - ine'', -perputhia eshte vetem me shqipen.
Utopia(= qe nuk te baet, e parealizushme) = u(uk, nuk, jo) - to - pi - a = uk - te - be - a = qe u(uk) baet.(dihet se ''ë'' dhe ''b'' ne lashtesin ''illine = illire'' nuk kish); -me greq. e sotme do qe ''dhen - na - gjini - ine'', -perputhia si kudo eshte vetem me shqipen.
Energia(= energji,??a) = en(hyn) - ergi(= pune) - a = hyn(= ben) - pune - a; -me greq. e sotme do qe: ''beni - ergi - ine'', -vec ''ergi'' qe ne dialektin Dorik qe ''pono = pune'' te tierat jan shqipe si e sotmia.
Se illinet(= illiret) kishin dy fise (Ionet dhe Doret(= gigeni)), dhe natyrisht qe kish edhe ndryshime dialektore. Sot me gjith kto shkolla, komunikim, telekomunikim e komunikacion dhe perseri ekzistoin dialektet, po at'here kur nuk qen kto ?.
Iperbole(= e zmadhuar tei mase) = iper(= ip, hip, mbi; teper) - b - o(hy) - le = teper - b - hy - le; -me greq. e sotme do qe: ''iper - kani - bi - afini'', -perputhia si kudo eshte vetem me shqipen.
Antidoto(= e kundert me diçka) = anti - d - o(hy) - t - o = anti - t - hy - t - o(= a, ashte); -dhe: ''anti-dhoto(dhenie)''.
Laberinto(= vend me shum hyrie e dalie) = la - be - rin - t - o = la - be - ryn - t - o(a, asht); -me greq. e sotme do qe ''afini - kani - bi - na - ine'', -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen. Mund te et dhe ''lapirinto = l - ap(shum, mbi) - rin - t - o''.
Aromatiko(= aromatik(a)) = aroma - t - i(hy) - k - o; -me greq. e sotme do qe: ''aroma-na-beni - pu - ine''; -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen.
Ku ''aroma = ar(er) - o - ma = er - o - ma(ba; mba)''; -me greq. e sotme do qe ''anemo - ine - krata(kani)''; -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen.
Profet(= qe i para fot(thot) gjerat) = pro - fet - o = para - fot(thot) - o; -me greq. e sotme do qe ''prin-pi-ine'', -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen; -,??,??fot(=thot),??,?? eshte e gegerishtes.
Enigma(= e fshet, e pa zbulushme) = eni - g - ma = eni(hyn) - q - ba = hyn; e fshet, e mbulu; -me greq. e sotme do qe ''beni - pu - kani'', -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen.
Kroniko(= e kohes; qe ndoth shpesh) = kron - i(hy) - k - o = kron(= koe) - hy - q - o; -me greq. e sotme do qe: ''kron - beni - pu - ine''; -si kudo perputhia eshte vetem me shqipen veç ''kron = koe''; -Ku ''kron = k - ron(ryn) = q - ryn(shkon, kalon) = koa''; -me greq. e sotme do qe: ''pu - beni''; -si kudo zberthimi baet vetem me shqipen. etj, etj, nuk eshte nevoja ti analizojm te gjitha por te gjith e kuptojn qe greqishtia e lashte zbertheet vetem me shqipen.
Natyrisht ka pas edhe dialekte me disa ndryshime fialesh te fisit Ionik ndai atij Dorik.
Zgjedhimi i folieve ''hy = i', dhe ''ry = ri'' -siç ka ken perdor në greq. e lashte(illini = illiri)''; -zanoret dhe kto folie te shkipes(te ndertume me gjith lloet e zanoreve), niet shkipe ''k,g,ç; d,t'' dhe folia ''este = eshte'', jane baza e ndertimit te fialorit gluesor te gjithe Europes, se shqiptaret(dy fiset illire ''Ionet dhe Doret(= gigenia)''), jan greket e lashte te vertete.
Ni nga gabimet me te mdha ishte hekia e dialektit te gegerishtes, duke zhduk bashk me zhdukien e sai edhe shume fiale te rendesishme fialformuse te greqishtes se lashte.'? '?
Folia ''hyj; hy = i' ''.(shikoni dhe deformimet e bera ndai folies ''hy; hyj = i' '' me shkrimin e ri te shkipes, ku (j)an shtu ,??,??h; y; j; ë).'?
Menira'? '? '? '? '? '? '? '? '? Defto're'?
Koha:'?E tashme'? '? E pa kry'er'? '? '? E kry' e thieshte

sot - greq.lashte'? '? sot - gr.lashte'? '? '? '? sot - gr.e lashte
hyj'? '? '? '? -i' '? '? '? '? '? '?hyja'? '? -i'-a'? '? '? '? '? hyra'? '? -ir-a
hyn'? '? '? -in'? '? '? '? '? '? '? hyje'? '? -i'-e'? '? '? '? '? hyre'? '? -ir-e'?
hyn'? '? '? -in'? '? '? '? '? '? hynte -in-te'? '? '? '? hyri'? '? '? -ir-i
hyjmë -im'? '? '? '? hynim -i'n-im'? '? '? hymë'? -im
hyni'? '? -i'ni'? '? '? '? '? '? hynit'? -i'n-it'? '? '? '? hytë'? '? -it
hyjnë -i'n'? '? '? '? '? '? '? hynin -inin'? '? '? '? '? '? hynë'? -in
Shiko dhe deformimet qe ndodhin ne shqip me futien e shkrimit te ri te shqipes, ku u shtuan ''h, y, j, ë''.
Menirat: Lidho're(koha e tashme):'? Urdhero're(e tashme)
të hyj'? '? -t-i''? '? '? '? '? '? '? '? '? '? '? hyr'? -ir
'? '? '? të hysh'? -t-is(hysh) hy -i;
'? '? '? të hyjë'? '?-t-i'
'? '? '? të hyjmë'? -t-im'? '? '? '? '? '? '? '? '? '?
të hyni'? -t-ini hyni -i'ni'? '? '?
të hyni -t-in
Fole tieter eshte folia e shkipes ,??,??ri = ry,??,??; -por kte folie te shqipes e sho se eshte zhdukur nga fialori i sotem i shkipes???!!!; -kio folie ,??,??ri = ry,??,?? eshte ni nga foliet baze te kri'imit te fialve te greq. se lashte dhe qe aktualisht eshte ne perdorim te perditshem ne gjithe Shqiperine, dhe eshte simotra e folies tieter ''hy; hyj = i' ''; -perse eshte zhdukur nga fialori ???!!!.
perivolo katabonora
z Agimi kam respekt per punen tende kerkimore ne nje fushe ku edhe une jam i interesuar,e kuptoj qe ky eshte rezultati i nje pune disavjecare.Fillimisht dua te te them qe ke te drejte per disa nga konkluzionet e tua,ka gjithashtu dhe shume mangesi.Kryesorja eshte qe ti njef pak greqishten e re dhe aspak greqishten e lashte,si rjedhoje nuk mundesh te kuptosh sa kollaj shpjegohen shume nga keto fjale ne gjuhen greke.Ne disa raste gabon rende,si p.sh. ne fjalen afrodhiti,e cila eshte nje fjale qe permendet nga gjuhetaret dhe historianet greke qe para 2800 vjetesh,me qe kuptim te vecante qe del nga nje histori e vecante e mitologjise dhe qe shpjegon kuptimin saj.Eshte sikur te themi qe fjala hekurudhe gjoja domethene me hek rudhat!
Agimi
Perivolo katabonaras.
Nuk them se jam AS ne punen time, por aty ka aq shume te verteta sa nuk i gjen ne asnje liber tieter, dhe se greket e lashte jan illin(illir) = shqiptar eshte me se e vertete. Dhe se greqishtia e lashte zberthehet vetem me shqipen e aspak me greqishten e sotme, kjo eshte me se e vertete.
Persa i perket Aferdites(yllit te mengjezit, qe lind afer dites), jam nisur nga qe fialen ''dit'' e ke ne lashtesi, po keshtu dhe ''afer''(afritor)= ai qe nuk ka te afert.
perivolo katabonora
z Agimi eshte shume i ndershem pranimi se nuk je as,do te doja te te paraqes edhe dy te dhena.E para,historianet greke,te lashte edhe te rinj ,iliret dhe helenet i konsiderojne si dy popuj vellezer dhe me rrenje te perbashketa.E dyta,ekzistojne tre gjuhe greke,greqishtja e lashte,katharevusa(eshte e mevonshme)dhe greqishtja e re(qe flitet sot).E para me te treten komunikojne me shume veshtiresi,por te dyja komunikojne kollaj me te dyten.Kjo verteton se behet fjale per te njejten gjuhe qe natyrisht zhvillohet dhe ndryshon,apo jo? Mund te supozojme seriozisht qe shqipja e Vlores,e Kukesit dhe Kalabrise nuk eshte e njejta gjuhe meqe komunikojne me veshtiresi?Ne asnje menyre,kuptohet.(kur shifet ujku,nuk kerkohen gjurmet!)
Pa Emër
iuytu9tktyy
Pa Emër
kerkyra a eshte pjese e ilirise?
ilirian/dodonian
aleks. ti mos fol se emri yt fillon me al ( me llogjiken e perikliut del arab ti ).sqarohu nje here me te qe s'je arab pastaj eja na mbush mendjen neve qe arbar eshte bariu. arber ( dmth i bere nga ari ) - arbar ( nuk eshte ai qe ben barin - se barin e ben natyra ).
perikli....meqe alban ( dmth al - qenka arabisht, ne na ngel ar- se pa gje sdo na lesh ).por arabi fillon me ar . si i bije sipas teje ?
une po ju them ju te dyve por njekohesisht te gjitheve. qe te te duan dhe te te respektojne te tjeret duhet ne rradhe te pare te duash dhe te respektosh veten. dhe kjo nuk ka te beje me nacionalizem.nguleni ne koke kete.kjo eshte humane. atyre qe pretendojne qe profesori i nderuar (pinjoll i nje familje te madhe) shkruan gjepura apo trillime do ju thoja : kur skeni ndonje mendim qe ja u ka pertypur truri juaj me mire mbajeni gojen mbyllur.eshte shume kollaj te vjellesh gjepura apo te vesh ne gojen tende fjalet e te tjereve pa i pertypur me pare.
mjerisht historija/origjina jone eshte lene ne harrese dhe kjo jo me kot.ajo qe une nuk ja fal popullit tim (duke filluar qe nga vetja) eshte se s'kemi prodhuar kurre qarqe ultranacionaliste.por dhe jam krenar per kete.
ka vite qe me bren mendimi.kaq problem qenka te germosh ne tomor dhe te ngjallesh dondonen e lashte?cdo te thote kjo? kjo do thote ti vesh kapak cdo lloj diskutimi historik dhe ti thuash botes:shkruajeni dhe njehere historine ashtu sic eshte dhe jo sic ju ka pelqyer ta shkruani a ta rishkruani vetem per faktin se keni qene ne rolin fituesit gjakatar duke sulmuar prere,vrare e pushtuar.
ju uroj te gjithe diten e flamurit.

Pa Emër
Me histori te lashta nuk krijohet nje qrkore fyti e vlefshme e arit por krijohet nje qarkore fyti e nje metali te nje vlere te ulet
Historit e lashta nuk interpretohen simas deshires por sipas deshmive
Emertimi shqiptare i perfshin te gjitha ata qe jetuan ne Shqiperi e gjetiu qe e flasin gjuhen Albanoe
Sa eshte unikat ky emertim mbi nje popull kur i perfshin te gjithe pavarsisht qfar emertimi te me-parshem kishin ata
Ti smund te ja imonosh nje emertim dikujt apo te gjitheve se po na folkan Albanishten eshte e pamundur
Ne e dim se shume popuj tjere e flasin gjuhen e tjereve dhe kan kombe tjera si boshnjaket hervatet
Une per Ilijadet kam ndegjuar se jan shtri ne territorin e Jugoslavise se moqme dhe ajo ishte nje aleance uzurpuese kriminale ne krye me moldavet dhe rumunet por per Ilirin qe ishte shtrire ne keto trve skam ndegjuar
Andaj shqiptaret duhet te paraqiten qart me nje prejardhje me deshmi te qarta jo me thash e theme
Gjuhen shqipe nuk e ndaloj ndokush ne evrope por gjuhen shqipe nuk e beri te levizshme konstrukti i saj qe ka qellim imponues
Takafuki
Emrat te cilet fillojn me Al eshte e qart se gjinden ne gjuhen Arabe por nuk jan nga Arabishtja ata jan emra pellazgjit dhe kjo parashtes nga pellazget depertoj te Arabet sepse civilizimet 1500 para krishtit u barten prej anes greke drejte tokave arabe .

Shto komentin tuaj

7 + 4 =
Gazeta 'Shekulli' iu kërkon gjithë lexuesve të saj, që mundësisht të mos përdorin sharje, fyerje denigruese ndaj dinjitetit njerëzor nëpër komente. Në vend të tyre, faktet dhe argumentet tuaja logjike mund të jenë shumë më të fuqishme pa to. Me respekt dhe falemnderit për pjesëmarrjen tuaj, mjaft të vlefshme në punën tonë!

Ftojmë lexuesit, që nëse kanë opinione mbi shkrimet e botuara te 'Shekulli' apo mbi tema të tjera të lira, mund të na kontaktojnë në adresën: komente@shekulli.com.al


KM