Objektet për kompensimi fizik, pronat e lira në 11 qarqe të vendit

Agjencia e Trajtimit të Pronave zbardh hartën me katalogun  e objekteve shtetërore që do përdoren për kompensimin e pronarëve. 165 trojet që do të kompensohen me ligjin e ri dhe pronarët që kanë prioritet

Neritan Gjergo

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka publikuar listën e objekteve që do të shërbejnë për kompensimin fizik, pas inventarizimit të pronave në vend. Me ligjin në fuqi, kompensimi fizik aplikohet si formë alternative e kompensimit dhe do të ketë përparësi mbi kompensimin financiar. Agjencia më herët ka shpallur hartën e plotë, me objektet e fondit fizik dhe fondin e pronave bujqësore, ndërsa ka miratuar për majin 165 objekte të pozicionuara në 11 qarqe të vendit. Sipas rregullave të reja, pronarët fitojnë kompensim fizik, vetëm nëse disponojnë një vendim përfundimtar njohjeje të pronës. Në ATP, ata duhet të paraqesin një kërkesë për kompensimin fizik së bashku vendimin përfundimtar të ish­-AKKP-së, ish-ZRKKP-së, ish-KKKP-së apo vendimin gjyqësor përkatës, që njeh të drejtën e kthimit dhe kompensimit të pronës, shoqëruar me plan­vendosjen e vendimit; vërtetim nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme për statusin juridik të pronës që kërkohet, shoqëruar me kartelën e pasurisë dhe hartën treguese dhe vërtetimin nga bashkia se sipërfaqja e tokës nuk ka funksion publik. Si metoda të kompensimit fizik, shteti do të përfshijë edhe ankandin dhe përfitimin nga trojet shtetërore. Në ligjin aktual, thuhet se të gjitha subjektet që kanë një vendim përfundimtar, i cili ka njohur të drejtën për kompensim, pavarësisht rendit kronologjik, kanë të drejtë të marrin pjesë në ankand, nëse ata shprehin vullnetin me anë të kërkesës për të përfituar kompensim fizik nga fondi i tokës, pavarësisht rendit kronologjik.

Trojet

Për kryerjen e kompensimit fizik, prioritet kanë pronat publike brenda zonave me përparësi zhvillimin e turizmit, të përcaktuara në mbështetje të ligjit “Për zhvillimin e zonave që kanë përparësi turizmin”. Trojet e dhëna me kompensim në zonat turistike duhet të përdoren vetëm në përputhje me masterplanin për zhvillimin e turizmit dhe planet rregulluese respektive të territorit, të miratuara në zbatim të tij. Sipërfaqet e caktuara për kompensim publikohen në Fletoren Zyrtare, duke bërë të ditur si kategoritë, ashtu edhe vlerat e tyre. Vlera e pronës që kompensohet nxirret, duke u bazuar në çmimin e tregut, llojin e pasurisë dhe qëllimin e përdorimit të saj, sipas standardeve ndërkombëtare të vlerësimit të pasurisë së paluajtshme. Procesit të vlerësimit të pronës, sipas përcaktimit në pikën 1 të nenit, i nënshtrohet toka edhe toka dhe objektet ndërtimore. Në këto të fundit përfshihen ndërtesat dhe strukturat inxhinierike, që e gëzojnë këtë cilësi sipas legjislacionit.

OBJEKTET E FONDIT FIZIK
Nr. Qarku Rrethi Qyteti / Fshati ZK Nr. Pasurise Emertimi i Objektit
1 Berat Berat Berat 8501 14/92, 14/81 Torneria, e Bordit të Kullimit Berat
2 Berat Berat Berat 8501 14/92, 14/81 “Gomisteri” dhe “Kovaçane” ne Berat
3 Diber Bulqize Bulqize 8613 2/307 Depo e qymyrit dhe zdruktaria
4 Diber Bulqize Bulqize 8612 2/336, 2/337, 2/338, 2/339, 2/340,
2/341, 2/342
Magazina dhe kapanonet e automjeteve
5 Diber Bulqize Bulqize 8612 2/358 Magazina e Gjeofizikes, me vendndodhje Bulqize
6 Diber Bulqize Bulqize 8612 2/356 Magazina e tubave, me vendndodhje Bulqize
7 Diber Bulqize Bulqize 8612 2/330 Magazina nr. 2, me vendndodhje ne Bulqize
8 Diber Bulqize Bulqize 8612 2/332 Magazina nr.1, me vendndodhje ne Bulqize
9 Diber Bulqize Bulqize 8611 2/79 Magazine nr.2 dhe Magazine e autotraktoreve, ne Bulqize
10 Diber Bulqize Bulqize 8612 2/335 Ndertese 1 kt e ish Magazines (vinç ure)
11 Diber Bulqize Bulqize 8612 2/334 Ndertese 1 kt e ish Magazines (vinç ure)
12 Diber Bulqize Bulqize 8612 2/330 Ofiçina, me vendndodhje ne Bulqize
13 Diber Bulqize Bulqize 8612 2/229 Pjesa e mbetur e ish Kompleksit te Punetoreve, ne Bulqize
14 Diber Bulqize Bulqize 8612 2/348 Zyrat e katit te pare, me vendndodhje ne Bulqize
15 Diber Diber Arras 1043 16 Depo drithi Arras ne administrim te DRBUMK Diber
16 Diber Diber Brest i Poshtem 1281 79/3 Depo drithi, Kastriot, ne administrim te DRBUMK Diber
17 Diber Diber Peshkopi 2932 22/33 Dy ambjente banimi
18 Diber Diber Peshkopi 2932 4/13, 4/20 Ish Fabrika e qumeshtit, Peshkopi ne administrim te DRBUMK Diber
19 Diber Diber Peshkopi 2932 29/35 Ish Kopeshti i vjeter
20 Diber Diber Peshkopi 2932 4/6, 4/16, 4/18, 4/8, 4/7, 4/23, 4/2,
4/15, 4/17, 4/19
Ish Ofiçina mekanike “Ramiz Varvarica”, Peshkopi
21 Diber Diber Peshkopi 2932 4/21,4/25 Ish reparti i tharjes se frutave, Pollazhan Peshkopi
22 Diber Diber Peshkopi 2932 5/30 Kantina e pijeve, ne Peshkopi
23 Diber Diber Peshkopi 2932 1/112, 1/109. Kapanon makine, depo 3+4, dhe depo karburanti
24 Diber Diber Peshkopi 2932 1/150, 1/151. Magazina e ish ekspedites, me vendndodhje ne Peshkopi
25 Diber Diber Peshkopi 2932 8/1 , 8/2 Magazine
26 Diber Diber Peshkopi 2932 5/102 Magazine 2 kateshe, Peshkopi, ish Ndermarrja Grumbullimit
27 Diber Diber Peshkopi 2932 5/72, 5/73, 5/200 Magazine e produktit te gatshem
28 Diber Diber Peshkopi 2932 2/92 Magazine nr.1, nr. 2, nr.3
29 Diber Diber Peshkopi 2932 2/66, 2/57, 2/63, 2/62, 2/56 Ofiçina e re dhe mekanike
30 Diber Diber Peshkopi 2932 5/9, 5/16, 5/27 Zyra, magazine, fabrika e vjeter dhe depo kati II
31 Diber Diber Peshkopi 2932 1/110, 1/118, 1/119, 1/114, 1/116,
1/117, 1/123, 1/124.
Zyra, Depo 1+2, Zdrukthtaria dhe Ofiçina, Peshkopi
32 Diber Mat Suç 3534 Depo drithi dhe depo hark, ne Suç ne administrim te DRBUMK
33 Diber Mat Burrel 1326 7/235 ND Godine 2 KT
34 Diber Mat Burrel 1326 5/95 Oficina, me vendndodhje ne Burrel
35 Diber Mat Burrel 1326 7/109 Salla e mbledhjeve, me vendndodhje ne Burrel
36 Diber Mat Burrel 1326 5/114/Nd “Magazine sektori 2 kat” dhe “Ofiçine mekanike” ne Burrel
37 Diber Klos Klos 2161 1/174 Ndertese e çerdhes se femijeve me vendndodhje ne Klos
38 Diber Diber Peshkopi 2932 2/67, 2/61 Magazinat e vjetra dhe Kendi I kuq me vendndodhje ne Peshkopi
39 Durres Durres Durres 8516 5/100 Kati i dyte, Magazine 2 kat, ne Shkozet, ne administtim DSH Pyjor, Durres
40 Durres Durres Durres 8516 10/2-2 Kompleksi i hyrjes, magazine qendrore Nr.1 dhe 2
41 Durres Durres B.Manez 2590 Librari Manez
42 Durres Durres Durres 8516 3/54 Magazine 3 kateshe, Shkozet
43 Durres Durres Bize 1204 6 “Posta e Policise kufitare Romshpat”, ne Romshpat Durres
44 Durres Kruje Budull 1299 N-475/30 Ish magazinat e Bordit te Kullimit, Kameras
45 Durres Kruje Budull 1299 N-475/30 Zyrat e ish Ndermarrjes tek Ura Gjoles
46 Durres Fushe-Kruje Fushe-Kruje 1664 “Depo nr.1, 3 kat”, “Repart manipulimi, 3 kat”,”Depo nr.2, 3 kat”
47 Elbasan Elbasan Metalurgjiku 3965 512/2 Objekti nr. 504 (Reparti i ndihmes oficine)
48 Elbasan Elbasan Metalurgjiku 3965 471 Pike furnizimi me karburant ne ish N. e Transportit
49 Elbasan Gramsh Koçaj 2167 257/1 Reparti ushtarak 5012/20 Çekrezë, Gramsh
50 Elbasan Librazhd Skroske 3468 778 Mence e bufe Skroske
51 Elbasan Librazhd Skroske 3468 777 Mence e hotel punetoresh, Xixillas
52 Elbasan Librazhd Mirake 2696 92 Poligon i prodhimit te parafabrikateve Murrash, Librazhd
53 Fier Fier Drizë 1557 188/9 Amballazhimi
54 Fier Fier Radostine 3143 95/13 Ambulance, ne Radostine, ne administrim te Ministrise se Shendetsise
55 Fier Fier Drizë 1557 188/9 Depo e nitratit 314
56 Fier Fier Drizë 1557 188/9 Kabina transf. sek C3/210; Rep 172/210, Rep 145-152/210
57 Fier Fier Drizë 1557 188/9 Kulla e ftohjes 451
58 Fier Fier Drizë 1557 188/9 Laboratori i urese se vjeter & gash i Uzines se Pleherave Azotike Fier
59 Fier Fier Levan 2436 183/3 Qender shendetesore e vjeter, ne Levan, Fier
60 Fier Fier Drizë 1557 188/9 Reparti 313 (Reparti i prodhimit të Nitrat Amonit)
61 Fier Fier Drizë 1557 188/9 Stacioni mbushjes se bombulave H2
62 Fier Fier Drizë 1557 95/4 Reparti i ambalazhimit te urese 839/212, zyra e shefit ne Uzinen e plehrave azotike, Fier
63 Fier Lushnje Lushnje 8571 28/28 Dega e shperndarjes se karburanteve, ne Lushnje, ne administrim te “Petrol- Alba” sh.a
64 Fier Lushnje Lushnje 8572 Depo drithi, depo plehu, depo sillazhi, koçek misri, padok vici
65 Gjirokaster Tepelene Zhapokike 3918 212/88 Dush + Garderobe Pusi nr.1,
66 Gjirokaster Tepelene Dervishaj 3991 Dush + Garderobe Pusi nr.1, me vendndodhje Dervishaj
67 Gjirokaster Tepelene Zhapokike 3918 212/160 Llambisteri Pusi nr. 1, me vendndodhje ne Zhapokike
68 Gjirokaster Tepelene Dervishaj 3991 Llambisteri Pusi nr. 2, me vendndodhje ne Dervishaj
69 Gjirokaster Tepelene Zhapokike 3918 212/11 Magazinat e Fabrikes, me vendndodhje Zhapokike
70 Gjirokaster Tepelene Dervishaj 3991 Menca e Punetoreve Pusi 2, me vendndodhje Dervishaj
71 Gjirokaster Tepelene Zhapokike 3918 212/91 Menca e sektorit Pusi nr.1, me vendndodhje Zhapokike
72 Gjirokaster Tepelene Dervishaj 3991 Salla e kompresoreve nr. 2 me vendndodhje ne Dervishaj
73 Gjirokaster Tepelene Zhapokike 3918 212/117 Zyrat + Magazine, me vendndodhje ne Zhapokike
74 Gjirokaster Tepelene Zhapokike 3918 212/114 Zyrat e Fabrikes Pusi nr. 1, me vendndodhje Zhapokike
75 Gjirokaster Tepelene Dervishaj 3991 Zyrat e sektorit Pusi nr. 2, me vendndodhje ne Dervishaj
76 Gjirokaster Gjirokaster Koshovice 2233 538/35, 538/51, 538/30 Posta e policise kufitare Koshovice, ne Dropull i siperm
77 Gjirokaster Zagori Zhej 3923 “Kompani KA” ne Çajup
78 Gjirokaster Tepelene Sinanaj 3452 241/9 Librari në Sinanaj
79 Gjirokaster Dropull Llongo 2483 379/14 Fjetinë dhe Mencë e kuzhinë të Postës së Policisë Kufitare Llongo
80 Gjirokaster Permet Permet 2917 8/20, 5/50 Ofiçina, Garazh makine dhe Godine roje ne Permet
81 Gjirokaster Dropull Vrisera 3833 2/121 Ish – Ambulanca (kati perdhe) me vendndodhje ne Vrisera
82 Gjirokaster Permet Vllaho psillotere 3802 679 Posta e Policise Kufitare Mesare ne Permet
83 Korçe Kolonje Erseke 1594 9/33 Magazine ne Erseke, ne administrim te N “Goma” Durres
84 Korçe Korçe Korçe 8562 6/399 Depo 2 kt Nr. 9 Korçe
85 Korçe Korçe Korçe 8562 6/73 Depo materialesh
86 Korçe Korçe Korçe 8562 6/73 Depo patatesh nr. 6
87 Korçe Korçe Korçe 2631 214/1 Dushe, garderobe, llambisteri dhe Mence-zyra, sektori Traverbangut ne Mborje-Drenove
88 Korçe Korçe Korçe 8564 5/9 Ish Magazine letre ne Korçe, ne administrim te Bashkise
89 Korçe Korçe Leminot 2408 34/1, 34/2 Ish Ndertesa e kopshtit, çerdhe, ambulance, Leminot
90 Korçe Korçe Magazine e produktit te gatshem te pjeseve te kembimit
91 Korçe Korçe Rehove 3162 54 Ndertesa e fjetores Nr.1
92 Korçe Korçe Rehove 3162 54 Ndertesa e fjetores Nr.2
93 Korçe Korçe Rehove 3162 54 Ndertesa e fjetores se familjareve Nr.2
94 Korçe Korçe Podgorie 3010 299/18 Stalla, e ish NB Maliq Sektori Sheqeras, ne Vreshtas
95 Korçe Korçe Drenove 1538 248/17 Hotel i Beqarëve, me vendndodhje ne Drenove, adm. “Albminiera” Sh.a
96 Korçe Korçe Korçe 8561 3/1007 Objekti nr.7 “Ambient saldimi” i Fabrikes se Çorapeve, Korçë
97 Korçe Korçe Libonik 2445 45/70 Depo ne Libonik
98 Korçe Devoll Bilisht, Vishocice 3787 389 “Depo patatesh” ne adm. te Ndermarrjes se Inputeve Bujqesore Vishocice, Bilisht
99 Korçe Pogradec Pogradec 8582 8/66, 8/67, 8/68 “Çerdhe tek lumi i qytetit” ne Pogradec
100 Korçe Pogradec Lisaj 2648 731/100 Bunkier i mineralit te copetuar, Fabrika e pasurimit, Guri Kuq
101 Korçe Pogradec Lisaj 2648 731/113 Estakade ajrore nr.3,bashke me nyjen e ringarkimit nr.1
102 Korçe Pogradec Lisaj 714/3 Rezervuar uji H-900
103 Korçe Pogradec Lisaj 2648 530/20 Zyra dhe laburatori, ne  Memelisht, Pogradec, ne administrim te Albminiera, sh.a.Tirane
104 Korçe Pogradec Trebinjë 3627 321/3 Depo drithi, Depo drithi (pranë peshores), Peshore automobilistike 20 ton
105 Korçe Kolonje Erseke 1586 3/139 Reparti I marangozit ne Erseke
106 Korçe Korçe Korçe 8561 3/913 Objekti nr.6 Magazina e Fabrikes se Çorapeve me vendndodhje ne Korçe
107 Kukes Has Krume 2282 Total objektet Depo oksigjeni, Hangar 1,2,3 dhe Magazina e NB
108 Kukes Has Krume 2282 2/64 Ish ambulanca dhe farmaci 2KT, Krume
109 Kukes Has Krume 2282 Ish Çerdhe ne Krume
110 Kukes Has Krume 2282 2/50, 2/51 Ish ndermarrja komunale, ne Krume
111 Kukes Has Krume 2282 Ish Zyrat e sektorit te ujrave, ne Krume
112 Kukes Has Metaliaj 2674 Kantina grupi 2 kat Qafe-Tobel, ne Has
113 Kukes Has Fajze 1599 154 Magazine pjese kembimi, ne Has
114 Kukes Has Krume 2282 Ofiçina 2 KT dhe Vendroje e NB, ne Krume
115 Kukes Has Krume 2282 5/35+1-2 “Apartament” i Degës së Thesarit
116 Kukes Kukes Kukes 2315 30/37 Hotel i ri, ne Kukes
117 Kukes Kukes Kukes 2315 28/66, 28/61 Ish Hotel Parku, Kukes
118 Kukes Kukes Kukes 1453 325 Ish Reparti ushtarak 6600 BrK, ne Drinas, Kolsh, Kukes
119 Kukes Kukes Kukes 2315 27/15-N5 Kati i trete i Sherbimit Gjeollogjik,Kukes
120 Kukes Kukes Kukes 2315 53/5,53/6,53/7 Magazine e ish PAM Kukes
121 Kukes Kukes Kukes 2315 52/5 Magazine nr.6, Kukes
122 Kukes Kukes Kukes 2315 19/32-N1 Reparti i prodhimit te veshjeve te ushtrise, Kukes
123 Kukes Kukes Kukes 2315 25/61 Salla e mbledhjeve, ish Komiteti Partise, Kukes
124 Kukes Kukes Borje 1248 1192 Zyra, Magazine, Borje Kukes
125 Kukes Kukes Matranxh 2614 S’ka nr.pas. Zyra, Magazine ne Bushtrice Kukes
126 Kukes Tropoje Dushaj 1577 12/6/1 Furre gelqere, Bajram Curri
127 Kukes Tropoje Bajram Curri 1347 12/25/2 Ish Fabrika e bukes, ne Bajram Curri
128 Kukes Tropoje Llugaj 2485 181/6 Ish Zyrat e komunes (Zyrat e vjetra) ne Llugaj
129 Kukes Tropoje Tropoje 3649 175/21 Librari
130 Kukes Tropoje Fierze 1617 3/138 Librari Fierze
131 Kukes Tropoje Bajram Curri 1347 2/106 Magazine e ish Ndermarrjes se Kullotave, Tropoje
132 Kukes Tropoje Bajram Curri 1347 13/4 Magazine nr.1, nr. 2, nr.3, ne Bajram Curri,ne administ. N “Goma” DR
133 Kukes Tropoje B.Curri 1347 12/52 Ofiçina mekanike dhe repartet, Bajram Curri
134 Kukes Tropoje Qytet Kam 1344 2/67, 2/68 Pike shperndarje karburanti ne Kam
135 Kukes Tropoje Bajram Curri 1347 13/60, 13/58, 13/4/1, 13/61, 13/62,
13/63
Zyra e vjeter dhe Magazine e ofiçine
136 Lezhe Kurbin Milot 2693 3/8 Farmaci Milot
137 Lezhe Kurbin B.Laç 1768 Linja e prodhimit te Letres
138 Lezhe Kurbin Shperdhet 3412 43/2 Pasuri nr.43/2,pjese e ish Rep.Usht te Nderlidh nr.7720/1
139 Lezhe Lezhe Lezhe 8632 10/3 Ish ndërmarrja e Bonifikimit, Lezhe
140 Lezhe Mirdite Rreshen 3224 5/19,5/20,5/21 Garazhd,Ofiçine,Banjo,Vendroje, ne Rreshen Bordi Kullimit Lezhe
141 Lezhe Mirdite Reshen 3224 8/53 Ish Laborator dentar, ne Rreshen
142 Lezhe Mirdite Rubik 3244 2/81 Kapanoni i automjeteve nr. 1, me vendndodhje ne Rubik
143 Lezhe Mirdite Rubik 3244 13/13 Kapanoni i automjeteve nr. 2, me vendndodhje ne Rubik
144 Lezhe Mirdite Rubik 3244 13/12 Kapanoni i autooficines
145 Lezhe Mirdite Rubik 3244 2/83 Laboratori, me vendndodhje ne Rubik
146 Lezhe Mirdite Fan 1600 3/3, 6/1. Librari, ne Klos administrim “Shperndarja e Librit shkollor”
147 Lezhe Mirdite Rubik 3244 2/115 Ndertese dy kateshe e zyrave (kati i pare)
148 Lezhe Mirdite Rubik 3244 13/8 Vendroja, me vendndodhje ne Rubik
149 Lezhe Mirdite Rreshen 3224 5/16, 5/17, 5/18, 5/19 “Zyra 2 kate”, “Zyra 1 kat”, “Magazina 1 kat nr.1”,  “Magazina 1 kat nr.2”
150 Lezhe Mirdite Rreshen 3224 6/91 Ish zyrat e tregetise Rreshen
151 Lezhe Kurbin Milot 2693 4/9 Kantina e verës në Milot
152 Lezhe Mirdite Nderfushaz 2769 130/1 NFK Nderfushas ne Rreshen
153 Shkoder Puke Puke 3069 Ish Hoteli i Ushtarakeve, ne Puke, ne administrim te Min. Mbrojtjes
154 Shkoder Shkoder Shkoder 8591 18/118 Shtepia e peshkatarit Dajlan
155 Shkoder Vau I Dejës Spathar 3498 158/1 Ndërtesë e grupit Spathar
156 Shkoder Pukë Kaftallë 2024 Ndërtesa e grupit Qafë-Qele, Sektori Shkodër
157 Shkoder Puke Rrape 3207 Grupi Puke – Kroi I Zojes me vendndodhje ne Fushe Arrez
158 Shkoder Puke Puke (fshat) 3070 524 Grupi Puke me vendndodhje ne Fushe Arrez
159 Shkoder Vau I Dejës Mjede 2702 85/37 Ndertese e sektorit Mjede me vendndodhje ne Mjede, Shkoder
160 Shkoder Malesi e madhe Premal 3045 120, 121 Ndertese e grupit Aliaj-Kastrat me vendndodhje ne Aliaj
161 Shkoder Vau I Dejës Bushat 1329 554/6, 554/7, 554/59 Ndertesa e grupit Bushat, Sektori Shkoder ne Bushat
162 Shkoder Shkoder Shkoder 8591 19/45, 19/46, 19/47 Ndertesa e grupit Ura e Bunes ne Shkoder
163 Vlore Sarande Sarande 8641 9/143+1-1/3 Është me emërimin “Laborator I peshëmatjeve” dhe përfshihet brenda pasurisë pallat me nr.9/143 dhe ndodhet në zk.8641, shtet. Dhome e ish Laboratorit te ushqimit, ne Sarande, ne administrim te DRBUMK Vlore
164 Vlore Sarande Vrine 3831 Objektet e Postes Kufitare, Stillo:”Godina Kryesore”,”Depo minash”, “Kashun qeni’,
165 Vlore Sarande Sarande 8642 19/37, 19/38. Ofiçine, Sarande
166 Vlore Vlore Vllahine 3801 203 Posta e policise kufitare, Vllahine
167 Vlore Vlore Selenice 3285 132 Posta e policise, Selenice
168 Vlore Vlore Drashovice 1524 Stacioni i pompave ushqyese (skrapit) ne Kote
169 Vlore Vlore Rradhime 3140 387/1 “Stacioni i pompave te ujitjes nr.1, Jonufer” Rradhime, ne adm. te Drejtorise se Ujrave
170 Vlore Vlore Babice 1060 Shtabi i Repartit Ushtarak 3080 (ish 3915), në Babicë
171 Vlore Delvine Vllahat 3800 37, 60 “Fabrike luledielli” dhe “Depo luledielli”

Për t’u bërë pjesë e grupit të "Shekulli"
mjafton të klikoni: Join our FB Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet.

KOMUNITETI SHEKULLI ONLINE: https://www.facebook.com/groups/1381242728701899/Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Të tjera

Abissnet